کهن جشن ملی نوروزی و شادباش 66 امین سالگرد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

در زندگی تاریخی مردمان به روزها و رخدادهائی استثنائی و پرعظمت برمی خوریم که به مناسبت همین ویژگی بخشی از وجود و کیستی آنان می شود. نوروز برای ما نمونه کامل چنین پدیده ایست. روزی که جهان و زندگی و مردمان و طبیعت و همه چیز نو می شود. روزی که جامعه ایرانی سالها و قرنها و هزاره هاست این نوگرائی را جشن می گیرد و گرامی می دارد.

حکومت سرکوب جمهوری اسلامی بسی کوشید این جشن ملی و کهن ما را به دست خشن بسیج و حزب الله بسپارد، غافل از آن که چه بسا جاذبه نیرومند نوروز در طول زمان حزب الله را هم به سوی شادمانی و عظمت این روز بزرگ رهنمون می شود.

ما جشن ملی نوروز را به همه هم میهنان در درون و برون کشور شادباش می گوئیم. امید آن داریم که با ادامه پیکار با حکومت زور و سرکوب نوروز آینده را در شرائط بهتری جشن بگیریم.

جالب اینجاست که روز 29 اسفند، درست یک روز پیش از نوروز هم روزیست که جایگاه تاریخی ویژه خود را دارد. شصت و شش سال پیش در چنین روزی قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران که متن آن با این کلمات شروع می شد "به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهان ..." به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

امتیاز نفت در سال 1900 برای مدت 60 سال به دارسی داده شده بود که سپس به شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت انگلستان منتقل گردید. این امتیاز در سال 1933 توسط رضاشاه با امتیاز جدیدی جایگزین شد که تا 1992 تمدید شده بود. این امتیازها نه فقط راه "قانونی" غارت ثروت مملکت بودند، بلکه بدتر از آن برای ادامه مطمئن این غارت، دولت انگلیس با نفوذ در تمام مراکز قدرت مملکتی اختیار امور را در دست خود داشت؛ بطوری که بدون حل این مسئله هیچ گونه پیشرفت اساسی در اوضاع ایران متصور نبود. جنگ جهانی دوم و تبعید رضاشاه بدست متفقین و تقاضای امتیاز نفت شمال از طرف شوروی زمینه ای را برای دکتر مصدق فراهم ساخت تا به تحلیل مساله امتیاز نفت بپردازد و زیانهای مالی و اجتماعی امتیاز نفت را نشان دهد و با تصویب قانون منع هرگونه امتیاز نفتی جدید تقاضای شوروی را بی اثر سازد. پس از آن دکتر مصدق و جبهه ملی با برافراشتن پرچم نهضت ملی و با مبارزات پیگیر بالاخره قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور را از مجلس شورای ملی گذراندند و دکتر مصدق با قبول نخست وزیری در طول دو سال و چهار ماه قدم به قدم مبارزه را در داخل کشور و در سطح بین المللی با درایت در برابر امپراطوری انگلستان به پیش برد. نقطه پایانی این مقطع مبارزاتی کودتای آمریکائی – انگلیسی 28 مرداد 1332 بود که دولت دکتر مصدق را ساقط کرد و رهبر جبهه ملی ایران را عملا در حبس ابد گذاشت. دکتر مصدق این گفته مادر خود را در برابر سختی هائی که می دید شعار خود ساخته بود: "وزن اشخاص در جامعه بقدر شدائدی است که در راه مردم تحمل می کنند".

نوروز شما پیروز

29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت را گرامی می داریم

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

27 اسفند 1395 برابر 17 مارس 2017

info@iranazad.info

افزودن نظر جدید