مقاومت در مقابل پيشروی بنيادگرايان

بيانيه فعالين سياسی، اجتماعی و فرهنگی با عنوان "سخنی با ملت، هشداری به حاکميت!" با امضای ٦٧٤ نفر در روزهای گذشته انتشار يافت. اين بيانيه، سومين بيانيه ای است که در طی يکسال اخير توسط فعالين سياسی داخل کشور در اختيار رسانه ها قرار ميگيرد. بيانيه اول به امضای ٥٦٥ نفر و بيانيه دوم به امضای ٦١٥ نفررسيده بود. آندو بيانيه در ماههای قبل از انتخابات رياست جمهوری منتشر شده بودند. در آن دو بيانيه فعالين سياسی داخل کشور ديدگاه خود را نسبت به روند اصلاحات و بی فرجامی اصلاحات در درون حکومت بيان کرده و گفته بودند که مشکل اصلی این‌است که:" نهادهای انتصابی در برابر نهادهای انتخابی، جایگاهی برتر دارند و به جهت ساختار توزیع قدرت در قانون اساسی، بخش‌های انتخابی از جمله ریاست جمهوری، به امری صوری و تابعی از بخش انتصابی و غیرپاسخگو بدل می شوند." امضاکنندگان بيانيه بر ضرورت تحول بنيادين در ساخت قدرت تاکيد و اعلام نموده بودند که: "موجبی برای مشارکت دراین انتخابات نمی‌بینیم واعلام می‌داریم دراین انتخابات، نه کاندیدائی را تائید و نه رای خواهیم داد". 
در بيانيه جديد، فعالين سياسی داخل کشور نسبت به عملکرد نيروئی بنام بنيادگرايان که از درون "انتخابات سازمان يافته و پادگانی" بيرون آمده و کشور ما را به وضعيت ناگوار و بشدت نگران کننده ای سوق ميدهد، هشدار داده اند. آنها ضمن بيان دغدغه ها و نگرانيهای خود، گفته اند که: "حاکميت با يکدست کردن قوای سه گانه برآنست با دنبال کردن سياست تنش زا در روابط خارجی و تنگ و امنيتی کردن فضای سياسی و کاربرد تهديد و خشونت هر روز بحرانی بيآفريند و با سرکوب آنگونه که در استان خوزستان ومناطق کردنشين ميهن مان شاهد بوديم به سلطه خود ادامه دهد." 
امضاکنندگان در بيانيه روندهائی را که در عرصه ملی و بين المللی طی سه ماه بعد از روی کارآمدن احمدی نژاد جريان يافته است، بر شمرده و اين سئوال را مطرح کرده اند که آيا کابينه نظامی ـ امنيتی با تفتيش عقايد قادر به مهرورزی خواهد بود؟ 
فعالين سياسی داخل کشور راه برون از وضعيت فاجعه بار کنونی را در تحول ساختاری بر مبنای اعلاميه حقوق بشر و تامين آزاديهای اساسی، عدالت و حکومت قانون با حضور نيروهای خارج از هرم قدرت حاکميت دانسته اند. 
و در نهايت آنها از تمام آزاديخواهان کشور خواسته اند که پيش از اينکه با سياستهای ويرانگر و واپسگرايانه حاکميت تماميت ارضی، استقلال، آزادی و امنيت کشور در معرض خطر بيشتر قرار گيرد، از آنجمله در برخورد با پرونده های هسته ای و حقوق بشر و خسارات جبران ناپذيری بوجود آورد به تلاش همه جانبه برای راهجوئی برخيزند. 
موضع گيری فعالين سياسی داخل کشور در شرايطی که کابينه راست افراطی گام بگام در جهت بستن فضای سياسی کشور و فضاهای عمومی قدم برميدارد، کار شجاعانه و مسئولانه ای است و هشياری و موقع شناسی اين نيروها را نشان ميدهد. انتشار اطلاعيه کانون نويسندگان ـ که دو هفته پيش منتشر شد ـ و بيانيه "سخنی با ملت، هشداری به حاکميت" حاکی از آن است که تهيه کنندگان و امضا کنندگان آندو، ضرورت مقاومت در مقابل پيشروی بنيادگرايان را دريافته اند و کوشيده اند جو سنگينی که بعد از انتخابات شکل گرفته است، بشکنند. 
انتشار بيانيه از زاويه ديگری هم از اهميت برخوردار است. آنهم اقدام مشترک طيف وسيعی از نيروهای سياسی، فرهنگی و اجتماعی است. همچنانکه از عناوين امضاهاکنندگان نشان ميدهد: دانشجويان، فعالين سياسی و اجتماعی، فعالين جنبش کارگری و زنان، استادان دانشگاهای کشور، رهبران برخی احزاب سياسی اپوزيسيون در داخل کشور، وکلا و حقوقدانان، اعضای کانون نويسندگان، اقتصاددانان و پزشگان بيانيه را امضا کرده اند. در عين حال در بين امضاها نام برخی از اصلاح طلبان راديکال و نمايندگان دوره ششم مجلس مشاهده ميشود. بيشترين امضاها به دانشجويان تعلق دارد که نقش پيشرو جنبش دانشجوئی و پيوند آن را با فعالين سياسی کشور نشان ميدهد. 
اين بيانيه همانند دو بيانيه ديگر حاکی از نزديکی مواضع نيروهای جمهوريخواه داخل و خارج از کشور است. هر دو بر ناکامی اصلاحات در درون حکومت و ضرورت تحول بنيادين در ساخت حکومت تاکيد دارند. اين اشتراک نظر، زمينه مساعدی را برای همراهی نيروهای جمهوريخواه دمکرات و سکولار در داخل و از خارج فراهم آورده است. بايد کوشيد تا از اين فرصت بهره گرفت. 

افزودن نظر جدید