بولتن کارگری شمارۀ 177

تحلیل هفته: سالی سخت گذشت. سالی سخت تر در پیش است

از تجربە دیگران: نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری در گفتمان اجتماعی –  بخش 2

دیگر کشورها: آرژانتین در آستانه اعتصاب های گسترده کارگری

       تظاهرات در برزیل علیه اصلاحیه قانون بازنشستگی

از جهان کار: قرارداد اجتماعی و آیندۀ کار- 3

تشکل ها: اتحادیه آزاد کارگران ایران: لحظه ای از مبارزه باز نخواهیم ایستاد

یادداشت منتخب: بن بست دستمزد در سیستم اقتصادی ایران

تیتر خبرها: ...

بولتن کارگری شماره 177 در قالب پ.د.اف.

افزودن نظر جدید