گزارشی از پروژه کانال تلويزيونی در هلند

مرتضی صادقی

به نظر ميرسد مبتکرين و دست اندر کاران اين پروزه عمد تاً از روزنامه نگاران روز نامه هاي توقيف شده ايران هستند که در سالها و ماههاي اخير ايران را ترک کرده اند.
يکي از دست اندرکاران که نخواست نامش برده شود، مي گويد آنها براي انتخاب مکان طرحپروژه، خط قرمزهائي داشته اند. اين امر باعث شده از کشورهاي آمريکاي شمالي و کشورهاي اروپائي که طرفهاي عمده تجاري ايران هستند، صرف نظر کرده و هلند را که در دفاع از حقوق بشر از وجه بالائي بر خوردار است و به دليل جضور خانم کريمي عضوپارلمان وتاثير ناشي از حضور ايشان، انتخاب شود . 
اگر چه مبتکرين با وزارت امو خارجه ديدار داشته و از مخالفت اين وزارت خانه مطلع شده اند، ولي تصويت طرح در پارلمان با حمايت قاطع اعضاء، اين اميد را بوجود آورده که در ادامه وزارت امو خارجه حتي در صورت مخالفت، جانب احتياط را رعايت کند.
دست اندر کار نامبرده مدعي است اين شبکه همه ايرانيان صاحب انديشه در سراسر جهان که معتقد به گفتمان مدني هستند، را نيروي بالقوه خود مي داند و در صورتيکه نتواتند اين نيرو را جذب نمايد، پروژه شکست خواهد خورد. نامبرده اميدوار است اين شبکه حتي توانمندتر از شبکه الجزيره، بتواند خود راعرضه نمايد. او نقطه قوت اين شبکه در مقايسه با الجزيره را، توانمندتر بودن ايرانيان در امر تحليل مي داند.
اين فرستنده در نظر دارد جاي خالي مطبوعات آزاد در جامعه ايران را پر نمايد وارائه دهنده دوران بقول ايشان «طلائي مطبوعات» بعد از خرداد 76 و قبل از 79 باشد. بگفته نامبرده، اگرچه ارائه نطرات جريانات فکري گوناگون مدنظر است، اما ميزان اهميت دادن به اين موضوع هنوز به زمان نياز دارد.
بر خلاف اينکه سرمايه گذاري ا ين فرستنده توسط کشور هلند تامين شده است، ولي هنوز مشخص نيست اين شبکه در چه کشوري مستقر خواهد شد. دست اندر کاران اميدوارند اين شبکه در چند ماه آينده شروع بکار نمايد. اگرچه در آشنا بودن اين افراد به کار مطبوعاتي، هيچشبه اي وجود ندارد ولي از ميزان آگاهي آنان از سيستم بوروکراتيک و مديريت هلند نيز هيچ نشانه اي در دست نيست. با توجه به اين امر بعيد بنظر ميرسد که در چند ماه آتي اين فرستنده تلويزيوني بکار بيافتد. 

افزودن نظر جدید