جنبش ملي کردن نفت پشتوانه استقرار حاکميت دمکراتيک

29اسفند ماه 1329 روز غرور ملي و تجلي شايستگي و توانمندي ملت ايران در اعمال حاکميت ملي حق تعيين سرنوشت مي باشد. مشارکت فعال ،هوشمند و اميدوار اقشار مختلف مردم در جنبش ملي کردن نفت و پشتيباني بيدريغ و همه جانبه مردم از دکتر مصدق نماد اين جنبش تاريخي ، نام ايران را بعنوان پيشگام و پرچمدار مبارزات ضد استعماري در سراسر جهان پرآوازه نموده واحترام و تحسين آزاديخواهان جهان را برانگيخت .
ملت پرتلاش و مبارز ايران مي تواند و بايد از اين سرمايه و تجربه ملي و تاريخي براي گذار مسالمت آميز به حاکميت دمکراتيک بهره بگيرد. شايسته است که جوانان پرشور و سرفراز ايران زمين با مشارکت فعال در عرصه مبارزات سياسي و اجتماعي جايگاه سال 84 را به سال افتخارات بزرگ ملت ارتقاء دهند و پرچم افتخار اين سال را در کنار قله پرافتخار 29 اسفند 1329 به اهتزاز در آورند.
اعتماد به حق به تلاشها، خلاقيتها، توانائيها و ابتکارات نسل جوان و لبريز شدن لحظه لحظه اين سال از شاديها و پيروزيها از هم اکنون مرا به وجد آورده است و به همراه شما حماسه سازان سال 84 و با احساس سرشار از شوق و اميد به استقبال سال آزادي و استقرار حاکميت دمکراتيک مي شتابم و براي حضور در لحظه لحظه سالي پر افتخار و سرنوشت ساز، بيقرار و بي تابم.

سال 84 سال آزادي ايران و گذارمسالمت آميز به حاکميت دمکراتيک بر همه ايرانيان مبارک باد

افزودن نظر جدید