نگاه مهمانان کنگره نهم سازمان به اين نشست: نگاه مسعود فتحی

مصاحبه کنندگان: علی صمد و سيامک فريد 


سوال - لطفا خودتان را معرفی كنيد 

جواب - من مسعود فتحی عضو سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران و نيز از فعالين اتحاد جمهوريخواهان ايران هستم.

سوال - لطفا ارزيابی خودتان از كنگره وفضائی كه درآن وجود دارد را بيان كنيد؟

جواب- كنگره از روز اول تا الان كه من در آن حضوردارم، بسيار خوب پيش رفته است. عليرغم اينكه بعضی از تصميم گيری ها پس از چندين بار به ويژه درخصوص انتخاب كميسيون ها باعث ايجاد يك مقدار تعلل شد اما درعين حال مسئله بيشتر روی مسائل سياسی متمركز شده بود زيرا مسئله تنظيم قطعنامه سياسی وجهت گيری برخا متفاوتی كه دراسناد مختلف مطرح شده بود باعث اين بحث ها گرديد. به نظرم روشن است كه كنگره روی مسائل خيلی تكيه می كند و بيشترين وقت را نيز دراين جهت می گذارد. اين دقت و توجه كنگره برای من بسيار جالب بود.

سوال- يكی از دلايلی كه اغلب درمورد عدم موفقيت سازمان ها واحزاب سياسی ايرانی مطرح می كنند اين است كه آنها در پراكندگی و عدم اتحاد بسر می ببرند، شما دراين خصوص جه فكرمی كنيد؟

جواب- ببينيد ما يك دوران طولانی يعنی دوران انشعاب ها، اخراج ها و اصلا بگذاريد مشخصا بگويم دوران تفرقه را پشت سر گذاشته ايم. البته بدون شناخت دلايل اين پراكندگی وتفرقه نيز اين وضعيتی كه ما داريم كه به نظرم علاوه بردلايل سياسی می بايست به دلايل فرهنگی آن هم توجه اساسی كرد زيرا خواست اتحاد و يكپارچگی بصورت خودبخود به عمل تبديل نمی شود. يعنی اينكه به نظرم می بايست فرهنگ چنين اتحادی را هم ميان خودمان ايجاد كنيم. امروز جنبش دارد دراين مسير حركت ميكند. بسياری از مسائلی كه ديروز مانع ميان نيروها بوجود می آورد امروز ديگر آن موارد از بين رفته اند. در واقع ديروز موانعی كه به عنوان دلايل جدايی مطرح می شد، امروز ديگر محلی از اعراب ندارند و من شخصا نسبت به آينده خوشبين هستم و براين باورم كه اين امكان بوجود آمده كه نيروها بتوانند به هم نزديك شوند. اين نيروهامی توانند درسطح عمومی تر و نيز در سطح خواست ها و يا برنامه چپ يا درمسيری كه بشود مواضع چپ را در جامعه نمايندگی كرد با هم متحد شوند.

سوال- می دانيم كه شما برای اولين بار است كه در كنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) شركت می كنيد . علاقمنديم نظر شما را بدانيم كه شركت شما دراين كنگره آيا اثری روی تصورات شما نسبت به سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) ايجاد كرده است؟

جواب- من چون با تاريخچه اين سازمان و نيز با كل فعاليت های فدائيان خلق (اكثريت) آشنا بودم واضافه كنم كه دراين سال های اخيرخيلی دقيق تحولات سازمان(اكثريت) را از نزديك دنبال كرده ام. از اين لحاظ برای من تازگی نداشت. اما همين كه توانستم در جمع رفقای قديمی خودم حضورداشته باشم وبتوانم از نزديك مباحث شما و حضورشان را احساس كنم اين برايم خيلی احساس خوبی داشت. حضور دركنگره به نظرم شناخت مرا از سازمان فدائيان خلق ايران(اكثريت) عميق تر، واقعی تر و بهتر كرد.


با تشكر از وقتی كه دراختيار ما قرارداديد . 

افزودن نظر جدید