آرامش دو روزه پايان ميپذيرد؟

گزارشی از مقر سازمان ملل در وين 

جلسه بعد از ظهر روز سه شنبه ١۶ اسفند ١٣٨۴ شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى هسته اى يک ساعتى است که کار خود را آغاز کرده است. ظاهراً لاوروف و رايس به توافق هايى رسيده اند و البرادعى و اعضاى شوراى حکام از آن اطلاع يافته اند. هنوز معلوم نيست که در اين جلسه پرونده هسته اى جمهورى اسلامى بررسى شده است يا خير؟ 
اگر امروز بررسى ها انجام نشده باشند، اجلاس فردا اهميت تعيين کننده اى خواهد داشت. 
موضوع تعليق کامل غنى سازى يا تعويق آن به مدت يک و نيم تا دوسال يا ۷ تا ۹ سال از سويى و تعداد سانتريفوژها از ٣٠٠٠ عدد، ١۶۴ عدد، ٢٠ عدد و يا هيچ از سوى ديگر در مرکز بحث ها و حدس ها قرار دارد. 
دقايق بعد روشن خواهد شد که تا مذاکرات تا چه حد پيشرفت داشته اند. 

گزارش خبرنگار کار از درون مقر سازمان ملل در وين 

ساعت: ١۶ و ٣٠ روز سه شنبه ١۶ اسفند ١٣٨۴ 

افزودن نظر جدید