شرکت در مراسم سالروز تاسيس حزب کمونيست عراق

پيام روابط بين المللى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ـ فرانسه
به مناسبت هفتاد و دومين سال تاسيس حزب کمونيست عراق

رفقاى عزيز!
از سوی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)،با کمال مسرت پيامهاى گرم دوستانه خودرا به شما به مناسبت هفتاد و دومين سال تاسيس حزب کمونيست عراق، يکى از قديمى ترين احزاب کمونيست خاورميانه، شادباش ميگوييم. آرمانهاى اوليه حزب شما بر پايه مبارزه عليه استعمار انگليس و براى پيشرفت و عدالت اجتماعى نهاده شده بود. اکنون شما پس از ۷٢ سال همچنان براى آن آرمانها در شرايط جديد تاريخى مبارزه ميکنيد. بدين خاطر شما را تحسين ميکنيم.
جهانى شدن سرمايه، ايالات متحده آمريکا را بر آن داشت تا با اشغال نقاط استرتژيکى حياتى و با شعار استقرار دموکراسى از رقباى خود پيشى بگيرد. اين در حاليست که نيروهاى ترقيخواه خاورميانه و نزديک، سالها براى استقرار دموکراسى عليه نظامهاى خودکامه و گوش به فرمان آمريکا و متحدينش مبارزه کرده و ميکنند.
با فروپاشى اتحاد شوروى سابق و کشورهاى اروپاى شرقى، جنبش اسلامى به مثابه يک نيروى “جديد" به مصاف با امپرياليسم برخاسته است. در حاليکه اين دو نيروى آنتاگونيسم موانع پيشرفت مدرنيته و دموکراسى نوين هستند. دموکراسى نوين از نظر ما، جامعه‌اى است با حقوق برابرى زنان و مردان،لائيسيته، برابرى شهروندان در قبال قانون و جامعه‌اى که بر پايه تسلط نيروهاى سرمايه هدايت نشده باشد.
امروزه عراق در مرکز اين دگرگونى تاريخى قرار دارد که براى شما و خاورميانه و نزديک با اهميت ميباشد. وحدت و هوشيارى همه نيروهاى ترقيخواه عراقى در فايق آمدن بر سکتاريسم و قوم‌گرايى فزاينده، يک ضرورت تاريخى است.
اينک کشورمان ايران، در مرکز تشنجات بين‌المللى قرا دارد.سياستهاى ماجراجويانه رهبران جمهورى اسلامى ايران و سياستهاى مخرب دولت بوش در چارچوب "خاورميانه بزرگ" منطقه ما را به سمت تراژدى ديگرى ميرانند.
ما همه نيروهاى صلح‌طلب را به جلوگيرى از شروع جنگى ديگر و عواقب غير قابل پيش‌بينى دعوت ميکنيم.
جمهورى اسلامى بايد برنامه اتمى خود را تعليق دقيقا بر پايه پروتکل هاى آژانس بين‌المللى انرژى اتمى تمکين نمايد.
بايد عليه سياستهاى يکجانبه‌گرايانه ايالات متحده آمريکا مبارزه نمود.
همه نيروها متحدا براى منطقه خاورميانه عارى از سلاح اتمى و استقرار دو دولت مسالمت آميز اسرائيل و فلسطين مبارزه نمائيم.
رفقاى گرامى! ما بار ديگر همبستگى بين‌المللى خود را براى حزب شما و نيز همه نيروهاى ترقيخواه عراق در استقرار عراقى آزاد، مستقل، متحد و دموکراتيک اعلام ميداريم.

روابط بين‌المللى سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ـ فرانسه
پاريس ٢٢ آوريل ٢٠٠۶

افزودن نظر جدید