در همايش کلن، بحثها عمدتا حول مناسبات با سازمانهای سياسی خواهد بود

خانم سطوت ميتوانيد برای خوانندگان ما توضيح دهيد که دلايل برگزاری اجلاسهای منطقه ای چيست؟ تا کنون چند اجلاس منطقه ای برگزار شده و در آينده برگزار خواهد شد؟

اتحاد جمهوريخواهان ايران تشکلی است با حضور نيروهايی با منشا تاريخی و سمت گيری های اجتماعی متفاوت. طبيعی است که اين نيروها با فرهنگ و ديدگاههای متفاوت با مسايل سياسی برخورد داشته باشند. چگونگی طرح نظرات متفاوت، عرضه همه گوناگونی های درونی اتحاد جمهوريخواهان و راهجويی برای يافتن نقاط مشترک از موضوعات مرکزی مورد بحث در درون هيات اجرايی و شورای هماهنگی در ماههای اخير بود. به نظر ما برگزاری همايش های منطقه ای يکی از اشکال مناسب برای دستيابی به اين اهداف است. در جريان تدارک چنين همايش هايی ما امکان مييابيم که با برنامه ريزی معين و زمان بندی شده بحث های مشخصی را پيش بريم و جمبنديهای اين مباحث را به همايش ها ارايه دهيم و در عين حال اين امکان برای همه نيروهای درون و بيرون اين اتحاد وجود خواهد داشت که در رابطه با اين مباحث اظهار نظر کرده و در تصحيح و تدقيق نظرات موثر باشند. تا بحال دو اجلاس در شرق و غرب آمريکا برگزار شده و دو اجلاس در مرکز وشمال اروپا برگزار خواهد شد.

 تمايز کنفرانس های منطقه ای با همايش برلين چيست؟ جايگاه حقوقی کنفرانس چيست؟ آيا کنفرانسهای منطقه ای مصوبه ای خواهند داشت و مصوبات آنها لازم الاجرا خواهد بود؟

 همايش های منطقه ای همانطور که از نامش پيداست اجلاسی است منطقه ای و نميتواند در رابطه با سياست های عمومی جمهوريخواهان تصميم گيری نمايد. اين همايش ها ميتوانند مصوبه داشته باشند و چنين مصوبه ها و حتی اظهار نظرهای مطرح در اين کنفرانس ها در حرکت آينده اتحاد جمهوريخواهان مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

 ارزيابی شما از دو کنفرانس برگزار شده در امريکا چيست؟ آيا آنها توانستند برنامه های مورد نظر را پيش ببرند؟ و  آيا برداشت شما اينست که فضای حاکم و مباحث اين همايش ها يکسان است؟

 در دو همايشی که در شرق و غرب آمريکا برگزار شد موضوعات تعيين شده مورد بحث قرار گرفت و اظهار نظرها و سخنرانی هايی که در اين دو همايش انجام شد قطعا ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. به خصوص که تعدادی از متحصصان در رابطه با مباحث مطروحه سخنرانی های مفيدی داشتند مباحث همه همايش ها حول 3 موضوعی است که شورای هماهنگی تعيين نموده ولی طبيعتا عرصه های فعاليت، وزن ديگر نيروها  و مباحثی که در درون نيروهای سياسی در هر منطقه وجود دارد بر مباحث موثر است. مثلا در همايش لس آنجلس در بحث چگونگی مواجهه با ديگر نيروهای سياسی بحث توسط برخی از سخنرانان در رابطه با چگونگی برخورد به نيروهای مشروطه خواه تمرکز يافت در حاليکه من تصور ميکنم در همايش کلن در همين موضوع، بحث عمدتا حول رابطه ما با سازمانهای سياسی موجود و جريانهايی مثل جمهوريخواهان لاييک دمکرات متمرکز شود و يا آنگونه که من از طريق پالتاک مباحث همايش واشنگتن را پيگيری کردم، در اين همايش در بحث سياسی همسويی نظری قوی بود در حاليکه در همين موضوع در کلن نظرات متفاوتی که همديگر را نقد کنند وجود دارد

 چه مباحثی در اين کنفرانس ها مطرح خواهد شد؟

 موضوعاتی که برای اين همايش ها در نظر گرفته شده است:

 1. تحليل از شرايط سياسی ايران پس از انتخابات و سياست های "اجا"

 2. موضع "اجا" در رابطه با منطقه و سياست های آمريکا و انرژی هسته ای

 3. ساختار تشکيلاتی و اولويت ها در فعاليت "اجا"

 مباحث سياسی چکونه پيش خواهد رفت و چه نقطه نظرهايی مطرح است؟

 در رابطه با اين مباجث از چند ماه پيش گروههای کاری با شرکت داوطلبين تشکيل شد. در مورد شرايط بعد از انتخابات پيش نويس سندی توسط 8 تن از اعضا شورای هماهنگی برای بحث ارايه گرديده و همچنين تعداد ديگری از دوستان در نقد اين پيش نويس يا بطور مستقل پيشنهادات و نوشته هايی را ارايه داده اند که همگی در سايت جمهوری انتشار يافته است. هر چند توضيحات من نارساست و بايد برای آشنايی با نقطه نظرات، خود اين نوشته ها مطالعه گردد ولی اگر من بخواهم برداشتم را بطور خلاصه در پاسخ به سئوال شما مطرح کنم. در سند 8 نفره تغييراتی که در شرايط سياسی کشور در سالهای اخيربوجود آمده مورد بررسی قرار گرفته و بر گفتمان مبتنی بر دمکراسی ، جمهوريت و حقوق بشر که در جامعه رشد کرده است، تاکيد شده است."اجا" با معرفی صريح خود بعنوان نيروی اين گفتمان، وظيفه گسترش و تقويت اين گفتمان و ضرورت تغيير قانون اساسی را در برابر خود دارد. همچنين پس از شکست پروژه 2 خرداد شکل غالب مبارزه درجامعه ما مبارزات مطالباتی و صنفی است و جمهوريخواهان با شرکت در اين مبارزات در راستای باز شدن فضای سياسی و تقويت جنبش مدنی در جامعه ما خواهند کوشيد و اين امر نه با شعارهای کلی بلکه با ارايه برنامه های مشخص در عرصه های مختلف حيات اجتماعی امکان پذير است.

دربرخی از نوشته های ديگر تاکيدات متفاوتی وجود دارد. مثلا در نوشته فرخ نگهدار بر ضرورت همسويی همه نيروهایی که مخالف استبداد حاکمند و برای گشايش فضای سياسی جامعه ميکوشند، مطرح شده بر ضرورت توجه به نيروهايی که بين جمهوريخواهان و نيروی حاکم قرار دارند يعنی روشنفکران دينی و اصلاح طلبان اسلامی تاکيد شده و در نوشته بابک اميرخسروی شعارهای مشخصی که ميتواند به باز شدن فضای سياسی کمک کند مورد تاکيد قرار گرفته و طرح خواست تغيير قانون اساسی بعنوان خواستی که با شرايط کنونی جامعه ناهماهنگ است مورد نقد قرار گرفته. البته همانطور که گفتم اين استنباط ها برداشت های من و طبيعتا ناکافی است و خود دوستان در همايش و در مقالات خود نظرات خود را دقيقتر تشريح خواهند کرد. من در نوشته های مطرح در گروه کار پيشنهاداتی که از موضع راديکال تر مثلا خواست رفراندوم تغيير نظام با شرايط جامعه برخورد کند و يا شرايط را برای بسيج عليه رژيم مساعد بداند نديدم ولی احتمالا در همايش نظراتی با اين راستا هم مطرح خواهد شد.

 در رابطه با مسايل منطقه و انرژی هسته ای چه مسايلی مطرح است؟

 در اين زمينه اعضا کميسيون در خطوط کلی با هم همنظر بودند و يک سند ارايه داده اند که در سايت جمهوری منتشر گرديده است. مطابق اين نظر استفاده از انرژی هسته ای حق ايران است ولی استفاده از اين حق مادامی که ايران نتوانسته است جامعه جهانی را متقاعد سازد که قصد توليد سلاح های هسته ای و مقابله با جامعه جهانی را ندارد نادرست و خطرناک است. طبيعتا در اين چارچوب تاکيدات متفاوت وجود دارد ولی در راستاهای عمومی وحدت نظر وجود دارد ولی در همايش های واشنگتن و لس آنجلس برخی از دوستان از راستاهای مطروحه در گروه کار انتقاد داشتند و قطعا در همايش کلن نيز نظرات انتقادی مطرح خواهد شد.

 در رابطه با مباحث تشکيلاتی چه مباحثی مطرح است؟

 به نظر من آنچه که تحت عنوان مسايل سازمانی و اولويت ها در فعاليت "اجا" مطرح گرديده يکی از پايه های مباحث آينده ما را تشکيل خواهد داد. متاسفانه ما در 9 ماه اخير بيشتر با فعاليت های عملی و مباحث سياسی در گير بوديم و انرژی کمی را به پيشبرد اين مباجث اختصاص داديم. همايش برلین تصويب کرد که "اجا" يک اتحاد سياسی است متشکل از اشخاص حقيقی عضو و غير عضو سازمانهای سياسی موجود. در اين رابطه ما بايد روشن کنيم که رابطه "اجا" با سازمانهای سياسی که اعضا آن در درون اجا فعاليت ميکنند چيست؟ ساختار سازمانی و عرصه فعاليت " اجا" چه تفاوتی با اين سازمانها دارد و ما بعنوان جريانی که ميکوشيم از آخرين تجربيات در اين عرصه استفاده کنيم چه متد ها و اشکال نوين فعاليت را قصد داريم ارايه دهيم؟ تصميم گيری در درون جريانی مانند "اجا" با چه مکانيسم هايی ميتواند پيش برود و ابتکارات فردی، گروهی، منطقه ای و سازمانی چگونه ميتواند تقويت شود و رابطه آن با کليت اجا چگونه تنظيم خواهد شد؟ اجا در چه  اشکالی برآمد سياسی خواهد داشت و ...

در اين رابطه گروه کار مزبور سوالات مطرح در اين زمينه را تعيين و دسته بندی نموده ولی از پاسح گروهی به اين سوالات پرهيز کرده و پاسخگويی به هر يک از سوالات را مستلزم ادامه مباحث ميداند. البته دوستان عضو گروه کار و ساير دوستان هريک پاسخ های خود را به سوالات مطرح شده ارايه خواهند داد.

بخش: 

افزودن نظر جدید