رفراندوم قلابي يا انتخابات قلابي

به نام روشني بخش دلها و آ شكاركننده حقايق
آقاي دكتر مصطفي معين در جمع دانشجويان دانشكده فني در روز يكشنبه مورخ 25/2/84 در اظهاراتي عجيب ‏، طرح فراخوان رفراندوم را قلابي خواندند وآن را منتسب به سلطنت طلبها كردند. اگر ايشان فرصت نكرده اند اكثر برنامه هاي تلويزيوني و رسانه اي سلطنت طلبها را هنگام طرح فراخوان رفراندوم مشاهده كنند، شايسته بود به خود زحمت پرس و جو در اين زمينه را مي دادند تا اينگونه شتابزده و بدون تحقيق به نارواگويي و اتهام زني نپردازند. هر ناظر منصف و با وجداني تصديق خواهد كرد كه بيشترين حمله به طرح فراخوان رفراندوم ، از اردوگاه سلطنت طلبان برخاست و آنها بشدت از انتقال مركز ثقل پويش تغييرات بنيادين به داخل كشور و نقش برآب شدن آمال و آرزوهايشان احساس خطر كردند. اما اگر آقاي دكتر معين به منابع خاصي دور از حوزه عمومي دسترسي دارند ‏ بهتر است منابع و استنادات خود را براي روشن شدن حقيقت ماجرا ارائه نمايند . همانگونه كه بارها و بارها اعلام شد، ‏هدف امضا كنندگان فراخوان رفراندوم تنها گسترش بعد گفتماني ايده رفراندوم بود كه راهكاري مشروع، مدني، جامع‏، دموكراتيك ، اخلاقي و مسالمت آميز براي برون رفت كشور و جامعه از بن بست كنوني داخلي‏‏، ‏حفظ منافع ملي و سرزميني و ممانعت از دخالتهاي نارواي بيگانگان با امكان مشاركت و نقش آفريني تمامي كنشگران سياست ايران اعم از پوزيسيون و اپوزيسيون مي باشد.
دعوت كنندگان به فراخوان رفراندوم را به شهادت سابقه و عملكرد، سنخيت و تناسبي با انديشه سياسي سلطنت طلبي نيست و از بيخ و بن با آن سر مخالفت و ستيز دارند و مخالفت آنها به شكل مبنايي و ساختاري است و از جنس مخالفت سازمانهاي حامي آقاي دكتر معين در انتخابات رياست جمهوري نيست كه مشكلشان با سلطنت طليها تنها در جنبه مصداقي خلاصه شود و با طرح رويكرد مشروطه خواهي، در شيوه حكمراني و منطق اداره امور با آنها در يك صفبندي مشترك قرار گرفته و همسو شود .
از آقاي دكتر معين به اعتبار تحصيلات دانشگاهي انتظار مي رود در بيان مسائل خارج از ملاحظات سياسي، مسئولانه و علمي برخورد كنند. بعد گفتماني رفراندوم يك امر كلي است كه قضاوت در مورد آن در فراسوي اعلام حمايت يا مخالفت افراد و گروهها قرار دارد.
بانيا ن فراخوان رفراندوم براي جلب حمايت و همراهي جريانات سياسي و اجتماعي گوناگون و بعضاً متعارض كه در سپهر دموكراسي مي گنجند، صرفاً در ساحت ” وحدت در روش ” اعتبار قائل هستند. بديهي است پس از فراهم شدن مقدمات و تحقق پيشنيازهاي منطقي، آنگاه ميدان رفراندوم آوردگاه رقابت شرافتمندانه و دموكراتيك متاع هاي گوناگون ارائه شده به بازار افكار عمومي خواهد بود و در اين ميان همانگونه كه به صراحت بارها اعلام شده است، جمهوريخواهي مدل مطلوب امضاكنندگان فراخوان رفراندوم مي باشد.
آقاي دكتر معين تفسير و تلقي شما از رفراندوم كه اجراي آن را محدود به قانون اساسي و حاكميت موجود مي كنيد؛ بيشتر شايسته اطلاق ” قلابي بودن ” مي باشد. همانگونه كه گرم كننده بازار انتخاباتي هستيد كه عاريه هاي گوناگون سياست بازان تاكنون نتوانسته است، ماهيت قلابي و نمايشي آن را بپوشاند ! 
آقاي دكتر معين ديگر بيان خالي از ضمانت اجرايي برنامه ها و شعارهاي خوب و كلي گوئيهاي كليشه اي در عرصه افكار عمومي خريداري ندارد، و بيان صدباره دموكراسي خواهي ، انتخابات آزاد، مطالبه حق و صرف تشكيل سخت افزاري نهادهاي پيگير حقوق بشر يا منافع صنفي اقشار اجتماعي بدون ارائه روشهاي عملي شفاف و چشم اندازهاي روشن اميد وار كننده و در غياب دستگاه فكري سازگار و منسجم، سرابي بيش نيست و ملت ايران را آنقدر فراست هست كه پس از تجربه يك دوره ٨ ساله پر فراز و نشيب، آزموده را مجدداً نيازمايد .
اما كلام آخر، آقاي دكتر معين نوع مواجهه و واكنشهاي شما با ديدگاههاي مخالف، آزمون محكم و استواري براي سنجش صحت دعاوي مردمسالارانه و آزاديخواهانه شما و تفاوت مبنايي با ديدگاههاي جريانات اقتدارگرا مي باشد. 
با اعتقاد به فضائل شخصيتي برجسته شما، اميدوارم عوامل و دستهايي كه دكتر سيد محمد خاتمي را با آن خصوصيات ممتاز اخلاقي، به ورطه ناكامي سوق داد وديگر گونه سازيهاي حيرت آفرين ميدان سياست و قدرت ، شما را از جاده انصاف، عدالت و مردم مداري منحرف نسازد .
ارديبهشت سال 1384 

بخش: 

افزودن نظر جدید