دفتر تحکيم وحدت: انتخابات مخدوش است!

انتخابات رياست جمهوري نهم همانگونه که انتظار مي رفت با تحرک و تلاش گسترده حاکميت و بسيج تمامي امکانات و بمباران تبليغاتي براي تبلور مشروعيت نظام با اعلام غير واقعي نتايج به ايستگاه نهايي خود رسيد.
دفتر تحکيم وحدت در راستاي رسالت روشنگرانه و مسوولانه خود و اتخاذ نقش وجدان و داور اجتماعي درانتخابات، لازم مي داند نکات زير را به اطلاع مردم شريف و بزرگوار ايران برساند:
1- سياست اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاههاي سراسر کشور(دفتر تحکيم وحدت) همانند گذشته عدم مشارکت در انتخابات و افشاگری وهشدار پیرامون کانديداي نظامي- امنيتي، اقتدارگرايان و نماينده بخش صلب و انتصابي هرم اصلي قدرت است. رويکرد مجموعه تحکيم اعتقاد بر اصلاح ناپذيري ساختار قدرت از طریق تصاحب بخشی هایی از آن است و تغيير در چارچوب مصاديق را تاثير معناداري در سرنوشت کشور نمي داند. هسته اصلي قدرت در ساختار حاکميت، خارج از منصب رياست جمهوري قرار دارد و در تحليل آخر دولت پنهان سرنوشت امور را رقم خواهد زد. 
ويژگي متمايز اين انتخابات، تلاش دولت پنهان براي ادغام در دولت آشکار و قبضه تمامي ارکان حاکميت و مناصب ساختار قدرت مي باشد. شرکت در انتخابات غير موثر، غير آزاد و ناسالم رونق بخشي سناريوي از پيش تعيين شده هرم ساختار قدرت در نمايش مشروعيت بخشي و القاي توهم مقبوليت مردمي قانون اساسي و حاکميت مي باشد.
2- دروغپردازي و عوامفريبي از ويژگي هاي بارز اين دوره انتخابات بود و در اين ميان محمود احمدي نژاد گوي سبقت را از ديگران ربود. کسي که قامت کوتاهش مجموعه شهرداري تهران را زمينگير کرده است و با عملکرد ناصوابش مديريت شهرداري تهران را عرصه جولان ناشايستگان عاري از مهارت و تخصص کرده است، امروز مدعي پيشرفت و ساخت کشور مي شود؟!! کسي که علم حمايت رسمي و علني از غوغاسازي گروههاي فشار و محافل خرد سوز و علم ستيز را در دانشگاه بلند کرده است و مورد حمايت جريانات افراطي امنيتي مي باشد، امروز از آباداني ايران سخن مي گويد!! کسي که وامدار مستقيم جريان سرمايه داري سنتي بازار و روابط سوداگرانه اقتصاد رانتي است از حقوق محرومين و مستضعفين دم مي زند!! کسي که نگاهي رابين هودي به عدالت و اقتصاد دارد، عرصه اقتصاد جهاني را همانند محله اي مي داند که با سرکوب اغنيا، مستضعفان را مي توان از فقر در آورد !! و مهتر آنکه احمدي نژاد بيشترين عوامفريبي را در شهرداري انجام داده است و به جاي آنکه نقش موثري در کم کردن ترافيک و آلودگي و رفع مشکلات شهري داشته باشد، با حضور در جمع تعدادي از مردم جنوب شهر و نمايش آن در صدا وسيما و روزنامه خود به دنبال آن است تا وجهه اي مردمي براي خود دست وپا کند. غافل از آنکه با چند ساعت ديدار مردمي و آن هم با 5-4 نفر، نمي توان مشکلات جمعيت 15 ميليوني تهران را حل کرد.
بي ترديد احمدي نژاد هيچ تناسبي براي نمايندگي اراده جمهور مردم شريف ايران ندارد و در اصل انتخاب محفل امنيتي نظامي ساختار قدرت براي منصب رياست جمهوري است. او راهيافته به دومين مرحله انتخابات از طريق حذف ناعادلانه رقيبش حجت الاسلام کروبي و با دست اندازي در آراي مردم و استفاده از رانت و سوبسيد حاکميت است.
3- سوارشدن بر ترس مردم ما را به دموکراسي هدايت نمي کند. اشتباه اصلاح طلبان در دور اول ايجاد جو ترس از اقتدارگرايان براي کشاندن مردم به پاي صندوق راي بود. اين در حالي است آرايي که از روي ترس و پوپوليستي به صندوق ها ريخته شد، به شدت بي شکل و توده وار بود که نفع اصلاح طلبان را در پي نداشت. بايد بدانيم اگر بنا بر ترساندن مردم باشد آن گروهي بيشتر سود مي برد که امکانات بيشتري براي استفاده از آن را دارد وحتي به ابزاري چون بمب گذاري و در پي داشتن تلفات جاني متوسل مي شود.
بگذاريد لااقل شجاعت مدني مردم باقي بماند و همه چيز به انتخابات گره نخورد و مردم را پيشاپيش مرعوب و مستاصل در برابر اقتدار گرايان نکنيم. بايد بدانيم تا زماني که اراده مقاومت در نيروهاي سياسي- اجتماعي و فعالان جامعه مدني جاري باشد، محمود احمدي نژاد و هر فرد ديگر مورد نظر بخش هاي افراطي محافظه کاران نخواهد توانست سدي در برابر آزاديخواهي، دموکراسي خواهي و پيشرفت ملت باشد. اشاعه و ترويج جو رعب و هراس علاوه بر آنکه تناسبي با دموکراسي ندارد، جز به بزرگنمايي فعال مايشاء بودن اقتدارگرايان حاصلي ندارد. همسنگران احمدي نژاد در بخش هاي اصلي قوه قضاييه و نيروهي نظامي و انتظامي حضور دارند و تنها در صورت به هم خوردن موازنه قوا بين جامعه مدني و قدرت، هر بار که اراده کنند به اعمال سرکوبگرايانه خود خواهند پرداخت و همانگونه که در دولت خاتمي تجربه شد، صرف حضور رييس جمهوري ناهمسو با محافظه کاران مانع تعرض بخش هاي انتصابي به حقوق ملت نخواهد شد.
4- دفتر تحکيم وحدت در بيانيه هاي متعدد خود پيش از انتخابات، نسبت به صيانت از آراي ريخته شده و ريخته نشده به صندوق هاي راي هشدار داده و بيان کرده بود بدون حضور نهادهاي ناظر مستقل داخلي و بين المللي، فرصت دست اندازي به آراي ملت، براي اقتدار گرايان فراهم مي شود و نتايج انتخابات مخدوش خواهد بود. مواردي از ادله ناسالم و مخدوش بودن انتخابات، به شرح زير است:
الف- اکنون که نتايج انتخابات اعلام شده است، مشخص شد که نگراني هاي دفتر تحکيم وحدت بي دليل نيست. فرايند برگزاري انتخابات و نتايج حاصل از آن نشان داد که حاکميت حتي حاضر نيست آراي آقاي کروبي را بپذيرد و از دست اندازي به آراي مردم و کروبي حيا کند. به طوري که بسيج و سپاه با سازماندهي گسترده در سراسر کشور، جايگاه راي کروبي را با کانديداي خود(احمدي نژاد) تغيير دادند.
از طرفي تناقضات آمار شوراي نگهبان و وزارت کشور آنچنان آشکار و غير قابل باور است که الهام سخنگوي شوراي نگهبان در توجيه علت آن، جلو بودن شوراي نگهبان در شمارش آرا را عنوان کرده و از ياد برده است که مسوول شمارش آرا، وزارت کشور است و شوراي نگهبان فقط نقش ناظر را بر عهده دارد.
ب- ماهها قبل از انتخابات وزارت کشور و سازمان ثبت و احوال کشور ميزان واجدين شرايط راي دهنده را 5/48 ميليون نفر اعلام کرده بود اما 2 روز مانده به انتخابات بدون هيچ توضيحي در مورد اعلام قبلي، واجدين شرايط راي دهنده 5/46 ميليون اعلام شد. اين در حالي است که بررسي هاي کارشناسي و علمي واجدين شرايط حق راي را بيش از 50 ميليون نفر مي داند. بنابراين با کم کردن ميليوني از تعداد واجدين شرايط شرکت در انتخابات، مي خواهند مشارکت حداکثري دروغين را به نمايش بگذارند تا از اين طريق بر مشروعيت مورد چالششان بيافزايند.
ج ـ اعلام آراي سفيد و باطله در دفعات مختلف تفاوت هاي فاحشي داشت. پس از آنکه 20 ميليون راي اعلام شده بود، آراي سفيد و باطله 3/3 در صد اعلام شد و جالب آنکه با اعلام 22 ميليون راي، هيچ راي باطله و سفيد منظور نشده بود و با شمارش 24 ميليون راي، آراي سفيد وباطله 6/15 درصد(3 ميليون و 740 هزار راي سفيد و باطله) اعلام شد. و در پايان انتخابات پس از اعلام 27 ميليون راي، اين رقم به 1 ميليون راي سفيد تقليل يافت!!
وزارت کشور با اين شرايط نشان داد که قدرت و اراده صيانت از آراي ريخته شده و ريخته نشده به صندوق را ندارد و دولت خاتمي پس از برگزاري انتخابات فرمايشي مجلس هفتم، در آخرين اقدام خود، لکه ننگ ديگري بر کارنامه خود افزود و بار ديگر نشان داد که توان دفاع از بديهي ترين حقوق ملت که از قضا جزو وظايف قانوني اش است، را ندارد و اراده اي براي ايستادگي در برابر اقتدارگرايان را از خود بروز نداده است.
5- حجت الاسلام کروبي که باهدف اصلاح از طريق مصالحه، مدارا، شيخوخيت و گفتگو با ارکان حاکميت وارد انتخابات شد، به جايي رسيده است که زبان شکوه اش گشوده شد و نسبت به دخالت گسترده سپاه و بسيج و فرزند رهبري در روند انتخابات اعتراض کرد. جاي تعجب بود، کروبي که از ابتداي شمارش آرا، حائز اکثريت آرا بود در پايان نفر سوم انتخابات اعلام شد و از گردونه رقابت باز مانده شد. آقاي کروبي پرده از واقعيات تلخي برداشت که سالهاست جامعه ايران از آن رنج مي برد و آن دولت پنهان و دخالت غير مستقيم نهادهاي انتصابي در ارکان انتخابي حاکميت است.
نامه کروبي به رهبري و افشاي باندهاي پنهان نظامي و بسجي که نتيجه انتخابات را تغيير دادند، باعث فشار بر کروبي شده و گروههای فشار تعرض و دست اندازی به منزل وی داشته اند و تدارک گسترده اي براي حصر وي همانند آيت الله منتظري ديده اند. دفتر تحکيم وحدت ضمن اعلام حمايت کامل خود از حقوق شهروندي حجت الاسلام کروبي، هشدار ميدهد نسبت به تداوم تعرض و ایجاد فشار بر وي و تضييع حقوق ملت و ايشان در انتخابات سکوت نخواهد کرد. 

بخش: 

افزودن نظر جدید