حق مسلم مردم ايران چيست؟

مسئولان جمهورى اسلامى اين روزها در رابطه با انرژى هسته‌اى صحبت از "حق مسلم مردم  ايران" کرده‌اند. حيرت‌آور است وقتى آنهائى که همواره حقوق مردم را زير پا گذاشته و می‌گذارند، مدعى دفاع از حقوق همان مردم بشوند. پس لازم است ياد آور شويم که:

حق مسلم و اوليه مردم آزادى است که در آن کليه مردم ايران از حقوق يکسان شهروندى برخوردار باشند. براى مثال زنان در انتخاب پوشش آزاد بوده، مزاحمت عليه آنان تحت عنوان دفاع از دين يا به هر بهانه ديگرى مخل آزادى و خلاف قانون محسوب شود.
حق مسلم مردم حاکميت ملى است، که در آن راى هيچ شخص يا مرجع، ارزشى بالاتر يا حتى مساوى راى  مردم ندارد. انتخابات آزاد است و تقلب در آن به عنوان عملى خلاف قانون تعقيب ميشود. حکومت هائى که با تقلب در آرا به قدرت رسيده اند، منتخب مردم محسوب نميشوند. نمايندگان واقعى ملت حق انتخاب شدن دارند و بر عکس آنچه که در جمهورى اسلامى معمول است، متهمين به جرم، جنحه و جنايت از اين حق محرومند.
حق مسلم مردم ايران داشتن امکان انتخاب حکومتى است که قادر باشد براى آنان صلح، امنيت و آزادى بياورد نه  اينکه حافظ منافع قشر کوچکى بوده، هستى و نيستى مردم را دائما به خطر اندازد و کشور را على رغم داشتن ثروت هاى عظيم به سوى ورشکستگى اقتصادى سوق دهد.
حق مسلم مردم ايران داشتن قوه قضائيه مدافع عدالت و داد است. نه دستگاهى که خود جنايتکارانه حقوق و  آزادى هاى مردم را زير پا مى گذارد، روزنامه ها را تعطيل، روشنفکران، روزنامه نگاران و وکلاى آنها را زندانى، دانشجويان را از ادامه تحصيل محروم، فعالين سياسى را در معرض زندان، شکنجه و اعدام قرار مى دهد.
حق مسلم مردم ايران است که نمايندگان آن با نظارت کامل بر بيت المال غارت کنندگان آن را افشا و مافياى اقتصادى کشور را تحت پيگرد قرار دهند.
حق مسلم همه ايرانيان است که در سرزمين آبا و اجدادى خود زندگى کنند و احدى اجازه نداشته باشد آنها را در صورت مخالفت با رژيم به ترک کشور وادار کند.
و بالاخره اين حق مسلم مردم ايران است که بدانند کوشش سران جمهورى اسلامى براى دستيابى به فن آورى هسته اى حفظ حاکميت خويش است نه دفاع از حق مسلم مردم ايران در استفاده صلح آميز از آن. بدانند که  کوبيدن مداوم به طبل جنگ همراه با رجز خوانى عليه اسرائيل و صحبت از ظهور امام زمان و ايجاد حکومت جهانى اسلام همگى در خدمت اين برنامه است و نه دفاع از حقوق مردم ايران.
به آقاى احمدى نژاد و ياران او که خود همواره به شديدترين وجه حقوق مسلم مردم ايران را زير پا مى گذارند بايد گفت فشار بر زنان، سرکوب مطالبات کارگران يا هر برنامه ديگرى که به راه اندازيد مساله اصلى شما که نا توانى در اداره کشور و عدم برخوردارى از پشتيبانى ملت است، را حل نخواهد کرد. شما وضع مردم را در مدت کوتاه زمامدارى خود از گذشته نيز به مراتب اسفناک تر کرده ايد. اکنون همه منتظرند ببينند که سرنوشت آن گشايش وضع معيشتى که شما قبل از انتخابات صحبت آن را کرديد چه خواهد شد.
به آمريکا و ساير قدرت هاى جهانى که صحبت از دموکراسى و آزادى براى مردم ايران مى کنند، بايد گفت اولين قربانيان هرگونه جنگ يا تحريم اقتصادى، مردم ايران هستند. مردمى که رژِيم سال هاست آنان را گروگان گرفته است. به اين کشورها همچنين بايد گفت، اين حق مسلم ايرانيان است که خود با استفاده از کليه روش هاى  مقاومت منفى و اعتصابات سراسرى، مخالفت خود را با اين رژِيم فريبکار و سياست هاى آن نشان داده براى استقرار آزادى، دموکراسى، عدالت اجتماعى و رعايت حقوق بشر تلاش کنند.

پنجم ارديبهشت ١٣٨۵ برابر بيست و پنجم آوريل ٢٠٠۶

بخش: 

افزودن نظر جدید