از آشويتس تا خاوران

بگذار اين دلقکان دنياى سياست با پول اين مردم چند صباحى نيز سيرک راه بياندازند و به انکار هولوکاست، زوم دوربين‌هاى جهان را متوجه بندبازى خويش کنند. حرکاتى که هر روز بيشتر از پيش تاثير خود از دست مى‌دهد و خبرگزارى‌هايى که از اين پشتک و وارو زدن‌ها به شوق می‌آمدند و به سرعت خبر آن را با عکس و شرح، به سراسر جهان مخابره مى‌کردند، ديگر چنان مشتاق به نظر نمى‌رسند. هر روز که از پى روزى ديگر مى‌گذرد، اين نوبران دنياى سياست، کوچک و کوچکتر مى‌گردند تا لحظه‌اى فرا رسد که ديگر نتوان با چشم غير مسلح به تماشاى ايشان نشست. آنها می‌روند و تمام مى‌شوند؛ به همراه هاله‌هاى حماقتى که بر گردشان حلقه زده، دود مى‌شوند و به آسمان مى‌روند ولى بهاى اين همه تخريب و نگاه تمسخرى که در سطح جهان متوجه مردم ايران شده است را تک تک ما خواهيم پرداخت و کسانى که هنوز به دنيا نيامده‌اند و آينده با همه کم و کاستى از آنشان است.
جوجه‌فاشيست‌هاى وطنى در سودای تکرار کمدى يک فاجعه تاريخى‌اند و از اين رو به سبک نازی‌ها در محيط دانشگاه، در کنار نام دانشجويان فعال ستاره نصب ميکنند، اما با اين اعمال تنها خود را رسواتر می‌سازند.

منابع متفاوت اطلاعات

در طول اين سه دهه حکومت اسلامى به هر آنچه که پرداخته، به نتيجه‌اى معکوس رسيده است. انکار هولوکاست بخشى از جهان امروز را که کم کم مى‌رفت تا فاجعه حکومت نازی‌ها را فراموش کند، دوباره متوجه جنايات نازی‌ها در حق بشريت کرد. مردمى که امروز به اخبار و روزنامه‌ها توجه مى‌کنند برخلاف دهه‌هاى پيش قادرند حداقل بخشى از اطلاعات رسيده را وارسى کنند و مطابقت دهند. برخلاف قديم خواننده و شنونده قادر است به حجم بالايى از اطلاعات دست يابد بى‌آنکه مجبور باشد از يک کانال و منبع خاص استفاده کند. تأثير تبليغات حکومت اسلامى تمامى جهان را در مقابل و بخش غير موثرى از اعراب را در کنارشان مياورد که براى نهادن مرهم بر غرور لگدمال شده خويش به هر سنگپاره‌اى دست مى‌برند.
در مقابل تبليغات دروغين حکومت اسلامى که از يک مشت حرف و بدون دليل و برهان، مدتهاست تکرار مى‌شود، مدارک انکارناپذيرى بر جنايت نازی‌ها موجود است. به غير از عکس و تصاويرى که از اين جنايات باقى مانده هنوز شاهدانى زنده وجود دارند که مشاهدات خود را بازگويند. شاهدانى که نه يهودى‌اند و نه نفعى از پنهان کردن حقيقت عايدشان مى‌شود به همراه عکس‌ها و فيلم‌هايى که به وسيله نازی‌ها تهيه شده است، در مقابل مشتى حرف که تنها در تلاش نفى، بدون توجه به واقعيات است.

هولوکاست ايرانى

نمى‌توان ابعاد نسل‌کشى کليميان به وسيله نازی‌ها را از نظر تعداد با قتل عام زندانيان سياسى در ايران مقايسه کرد، ولى چه تفاوت که نسل‌کشى ديگرى با ابعاد کوچکتر ولى با همان درنده‌خويى در ايران پس از جنگ نيز صورت گرفته است تا نوعى ديگر از انديشه را از صفحه روزگار پاک کند. در تابستان ١٣۶۷ در پى اعلام آتش‌بس و نوشيدن جام زهر به وسيله خمينى هزاران نفر را در زندان‌هاى اسلامى در محاکمه‌اى چند دقيقه‌اى بدون حق داشتن وکيل و هيئت منصفه قتل عام کردند. اجساد را در کاميون‌هاى سپاه روى هم انبار کردند و در گودال‌هايى که در بيابان کندند، روى هم مدفون ساختند. عاملين هولوکاست پس از شکست نازی‌ها در جنگ محاکمه شدند و به گناه خويش اعتراف کردند ولى هنوز محاکمه‌اى براى عاملين قتل عام زندانيان سياسى در سال ۶۷ صورت نگرفته است. عاملينى که هنوز در اين حکومت نقش دارند و در تلاش نفى هولوکاست و بى‌گناهى و مظلوميت نازی‌ها هستند.
پاسخ جنايات نازی‌ها را اين دلقکان سياسى مى‌دهند ولى پاسخ جنايت حکومت اسلامى را چه کسى خواهد داد؟ در برابر توهينى که به شعور مردم ما مى‌شود چه کسى خواهد ايستاد و آيا کسى مجاز است در اين کنفرانس يا بهتر است بگوييم نمايش، انگشت اتهام را به سوى جانيان و بانيان قتل هزاران زندانى سياسى بگيرد؟

siamakf@gmail.com
http://belgiran.blogfa.com

بخش: 

افزودن نظر جدید