برخی پيشنهادهای ديدگاهی

- سازمان ما متعلق به نحله چپ است که باوجود گرایشهای متفاوت سیاسی در آن و با احترام به ارزشهای لیبرالی به موارد زیر پای بند است.
- نظام سرمایه داری و سیر تکاملی آن از دست آوردهای بزرگ بشری است .درعین حال این نظام با مرکزی دانستن " ارزش اضافی" بازتولید فقروثروت، شکافهای عمیق طبقاتی و عوارض دردناک آن را موجب گشته است.
ما معتقدیم که نظام سرمایه داری حرف آخر تاریخ نیست .گذر از نظام سرمایه داری یعنی جایگزین کردن" ارزشهای انسانی و ارزشهای سوسیاایستی" به جای "ارزش اضافی" از آماجهای ماست.

- سازمان ماکوشنده نظم جهانی مبتنی برصلح ، دمکراسی وعدالت اجتماعی است. متحدین ما در عرصه جهانی معتقدین و مبارزان این راه سترگند. 
- سازمان ما در عرصه ملی نیزمتحدین استراتژیک خود را معتقدین به صلح، آزادی ، دمکراسی وعدالت اجتماعی میداند .
با سایر جریانات ، بسته به نزدیکی و دوری آنها با دیدگاهها و سیاستهای ما، بطور موردی تصمیم گیری خواهد نمود.

بخش: 

افزودن نظر جدید