پيش‌نهادها بر سند ديدگاه‌ها و آماج‌هاى ‌سازمان ‌فداييان‌ خلق‌ ايران‌ (اکثريت‌) مصوبه‌ى کنگره پنجم (۱۳-۱۸ دي‌ماه ۱۳۷۶) (۳-۸ ژانويه‌ى ۱۹۹۸)

۱ – بند پيش‌نهادي‌ى زير جاي‌گزين بند نخست سند شود:

بند ۱ – صلح، آزادى، مردم‌سالارى، عدالت اجتماعى و حفظ طبيعت آماج‌هاى پايه‌اي‌ى سازمان‌ فداييان‌ خلق‌ ايران‌ (اکثريت‌) هستند و سوسياليسم يک سيستم ارزشى است، که در آن اين آماج‌ها بصورت جدائي‌ناپذير با هم پيوند دارند.

۲ – بندهاى زير، در بخش پاياني‌ى سند، جاي‌گزين بندهاى ١۵ تا ١٨ مربوط به سوسياليسم شوند:

سوسياليسم

بند ۱۵ – سوسياليسم‌ آرمان‌ والاى ما و‌ در برگيرنده‌ى آماج‌ها و ارزش‌هاى ما هست‌. سوسياليسم براى ما جنبشى است عليه بهره‌کشي‌ى انسان از انسان، عليه هرنوع اختناق، عليه نابرابري‌هاى اجتماعى، عليه غارت طبيعت، براى حفظ و توسعه‌ى فرهنگ انسانى، براى پيش‌برد حقوق بشر، براى جامعه‌اى، که در آن شهروندان امور خود را دمکراتيک سامان مي‌دهند.
سوسياليسم‌ نظامى است‌ انسانى و دموکراتيک‌ که‌ در آن‌ رشد و تکامل همه‌جانبه و آزادانه‌ى تک‌تک آحاد جامعه، شرط رشد و تکامل همگانى است‌ و انسان‌ها از حق‌ و ارزشى برابر براى بهره‌مندى از مواهب‌ زندگى برخوردار هستند. برخلاف سرمايه‌دارى، که در آن سود سرمايه پايه‌اي‌ترين قانون است، در سوسياليسم انسان در مرکز توجه قرار دارد.
از نظر ما جامعه‌ى سوسياليستى،‌ جامعه‌اى است‌ مبتنى بر دموکراسى وسيع‌ سياسى و اقتصادى با حداکثر مشارکت‌ مردم‌، جامعه‌اى همبسته‌، آشتي‌جو و عارى از قهر. چنين جامعه‌اى توانائي‌ى حل معضلات فراوانى را خواهد داشت که جامعه‌ى سرمايه‌دارى، که‌ خود موجد بسيارى از اين معضلات بوده‌ است‌، اراده وتوانائي‌ى حل آن‌ها را ندارد.

بند ۱۶ – سوسياليسم‌ براى ما نه‌ يک‌ غايت‌ تاريخى، بل‌که هدفى ناگزير براى گذر از مناسبات‌ سرمايه‌مدار به مناسبات انسان‌مدار است‌. به‌ نظر ما ارزش‌هاى سوسياليستى در بطن‌ جامعه‌ سرمايه‌دارى شکل‌ مي‌گيرند و پايه‌ گسترش‌ سوسياليسم‌ را فراهم مي‌آورند. ما مبارزه‌ براى تحقق‌ اين‌ ارزش‌ها را نه‌ کار فردا، بلکه‌ وظيفه‌ امروز مي‌دانيم‌.
تحقق ارزش‌هاى سوسياليستى و پي‌ريزى جامعه‌ سوسياليستى علاوه‌ بر مبارزه‌ سياسى، به‌ کار فکرى- فرهنگى و کوشش مداوم‌ و دراز مدت‌ براى گسترش و نهادينه‌ شدن انديشه‌ها و ارزش‌هاى مردم‌سالارى، عدالت‌خواهى، برابرحقوقي‌ى زن‌ و مرد و بطور کلى همه‌انسان‌ها، مبارزه‌ با سنت‌گرايي‌ى عقب‌مانده‌ و غيرعلمى، ترويج‌ نوگرايى و تفکر علمى و تنظيم‌ رابطه‌ى نوين‌ انسان‌ با طبيعت نياز دارد.


بندهای مرتبط از سند مصوبه کنگره پنجم 

۱ – سازمان‌ فداييان‌ خلق‌ ايران‌ (اکثريت‌) مدافع‌ دموکراسى، پيشرفت‌، عدالت‌ اجتماعى و سوسياليسم‌ است‌. صلح‌ در مقياس‌ ملى و بين‌المللى خواست‌ بزرگ‌ انسانها و ضامن‌ اساسى موفقيت‌ در راستاى آماجهاى فوق‌ است‌. ما دفاع‌ پيگير از استقلال کشور و منافع‌ ملى را با دفاع‌ از مناسبات برابرانه و برادرانه‌ ميان‌ همه ملل‌ جهان‌ پيوند مي‌دهيم‌. سازمان‌ ما مدافع‌ حقوق‌ بشر است‌ و بر همين‌ پايه‌ عليه‌ هر گونه‌ ستم‌ ملى، طبقاتى، جنسى، نژادى، مذهبى و عقيدتى مبارزه‌ مي‌کند. در شرايط‌ جهان‌ امروز حفظ‌ محيط‌ زيست‌ و ممانعت‌ از مداخلات‌ زيانبار در طبيعت‌ زيست‌ يکى از هدفهاى بزرگ‌ بشريت‌ است‌. اين‌ هدف‌ يکى از آماج‌هاى اصلى برنامه سياسى ما است‌.

سوسياليسم

۱۵ – ما در راه‌ تحقق‌ ارزش‌هايى که‌ برشمرديم‌ پيکار مي‌کنيم‌ و سوسياليسم‌ را به‌ عنوان‌ آرمان‌ والاى خود که‌ تجسم‌ چنين‌ ارزش‌ها و تمايلات‌ انسانى است‌، مي‌دانيم‌. به‌ نظر ما سرمايه‌دارى سرچشمه ستم‌ طبقاتى، بي‌عدالتى، بهره‌ورى غارتگرانه‌ از طبيعت‌، جنگ‌ و بيکارى توده‌اى و منشأ بسيارى از نابساماني‌ها و ناهنجاري‌هاى اجتماعى است‌. سرمايه‌دارى در آستانه قرن‌ بيست‌ و يکم‌ آشکارا ناتوانى خود را در پاسخگويى به‌ معضلات‌ بشر که‌ خود موجد بسيارى از آن‌ها بوده‌ است‌، نشان‌ مي‌دهد. ما سوسياليسم‌ را که‌ در آن‌ انسان‌ در مرکز توجه‌ قرار دارد، به‌ عنوان‌ يک‌ ضرورت‌ براى حل‌ اين‌ معضلات‌ مي‌دانيم‌.
۱۶ – سوسياليسم‌ نظامى است‌ انسانى و دموکراتيک‌ که‌ در آن‌ رشد آزادانه‌ و همه‌ جانبه انسان‌ تأمين‌ مي‌گردد و انسان‌ها از حق‌ و ارزشى برابر براى بهره‌مندى از مواهب‌ زندگى برخوردار مي‌شوند. از نظر ما سوسياليسم‌ جامعه‌اى است‌ بر پايه سيستم‌ خودگردانى، دموکراسى وسيع‌ سياسى و اقتصادى با حداکثر مشاورت‌ مردم‌، جامعه‌اى همبسته‌، آشتي‌جو و عارى از قهر. سوسياليسم‌ براى ما نه‌ يک‌ غايت‌ تاريخى، بلکه‌ مبارزه‌اى هدفمند براى فرا رفتن‌ از مناسبات‌ سرمايه‌دارى است‌.
۱۷ – به‌ نظر ما ارزش‌هاى سوسياليستى در بطن‌ جامعه‌ سرمايه‌دارى شکل‌ مي‌گيرد و سوسياليسم‌ مي‌تواند بر پايه‌ آن‌ها گسترش‌ يابد. ما مبارزه‌ براى تحقق‌ اين‌ ارزش‌ها را نه‌ کار فردا، بلکه‌ وظيفه‌ امروز مي‌دانيم‌. تحقق‌ ارزش‌هاى سوسياليستى علاوه‌ بر مبارزه‌ سياسى، به‌ کار فکرى - فرهنگى مداوم‌ و دراز مدت‌ نياز دارد. ما خواهيم‌ کوشيد تا انديشه‌ دموکراسى، عدالتخواهى، برابرى حقوق‌ زن‌ و مرد تنظيم‌ رابطه‌ انسان‌ با طبيعت‌ در جامعه‌ اشاعه‌ يابد و نهادى شود.
۱۸ – قدرت‌ سياسى به‌ تنهايى قادر به‌ دگرگونى پايه‌اى جامعه‌ نيست‌. براى تحول‌ پايه‌اى و پايدار، آگاهى و فرهنگ‌ نقش‌ برجسته‌اى ايفا مي‌کند. جنبش‌ فکرى - فرهنگى، مبارزه‌ با سنت‌گرايى، عقب‌مانده‌ و غيرعلمى و ترويج‌ نوگرايى و تفکر علمى، از الزامات‌ تعيين‌ کننده‌ براى پي‌ريزى جامعه‌ سوسياليستى است‌.

بخش: 

افزودن نظر جدید