توضيح پيرامون انتشار اسناد ارائه شده براى کنگره دهم

اسنادى که براى کنگره دهم سازمان در زمينه مسائل سياسى، ديدگاهى و برنامه اى ارائه شده است، براى آگاهى رفقا و دوستان سازمان منتشر ميشود. شوراى مرکزى براى تدارک مضمونى کنگره دهم تصميم گرفت که رفقاى داوطلب، اسناد مورد نظرشان را با توجه به مصوبات کنگره ها و شوراى مرکزى و يا به تشخيص خودشان، تدوين و بنام خود به کنگره ارائه دهند. ولى کميسيونى را براى سازماندهى تدوين اسناد کنگره دهم انتخاب کرد تا بر کار سازمانگرى اسناد و روند پيشرفت آن نظارت و کنترل داشته باشد 

کميسيون سازماندهى تدوين اسناد کنگره دهم

اسناد سياسی

تزهائى پيرامون وضعيت سياسى کشور بعداز انتخابات دور نهم رياست جمهورى
دانش باقرپور

اوضاع ميهنمان در برهه كنونى، نگرش ما و پيشنهادها
علی‌اکبر حق پژوه و رفقا

اوضاع سياسى کشور و سياستهاى ما
بهروز خليق

براى ‌استقرار جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال به جاى جمهورى اسلامى
ماشاالله سليمى و منوچهر مقصودنيا

براى استقرار جمهورى ايران به جاى جمهورى اسلامى 
جمهورى مدّنظر ما يک جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال است!
فرود سياوش پور

اسناد برنامه‌ای

تزهايی پيرامون مسئله "قومی ، ملی" در ايران
فريدون احمدی

براى تحقق دمکراسى و عدالت اجتماعى و استقرار جمهورى دمکراتيک، سکولار و فدرال
بهروز خليق

براى تامين حقوق زنان
گروه کار زنان


اسناد ديدگاهی

طرح تدقيق و تکميل شده‌ی سند 
آماجها و ديدگاههاى ‌سازمان ‌فداييان‌ خلق‌ ايران‌ (اکثريت‌) 
بهروز خليق

برخی پيشنهادهای ديدگاهی
حسن زهتاب

چند تز استراتژیک ( دیدگاهی – برنامه ای )
ماشاالله سليمى و منوچهر مقصودنيا

پيش‌نهادها بر سند ديدگاه‌ها و آماج‌هاى ‌سازمان ‌فداييان‌ خلق‌ ايران‌ (اکثريت‌)
احمد فرهادى

برنامه ( ديدگاه ها و آماجها )
گذار به
جمهورى دمکراتيک ايران
مسعود وسياوش******* 

مقالاتی پيرامون مباحث کنگره دهم

----------------------------------

بخش: 

افزودن نظر جدید