سياست اتحادها

از آنجايی که صف‌آرائی سياسی در جامعه دست‌خوش دگرگونی قرار گرفته است، به ناچار برخی تغييرات ضرور را با خود به دنبال آورده است. يکی از اين مسائل بازنگری، تدقيق و خالص‌سازی در سياست اتحادها است. 
جنبش ما اکنون به نقطه مرکزی تصميم‌گيری حول اولويت يک ائتلاف گسترده نزديک شده است. 
ـ اين ائتلاف با حفظ (هويت متنوع و مستقل) شکل می‌گيرد.
ـ اين ائتلاف مرکزی‌ترين نياز امروز جامعه را مورد توجه قرار می‌دهد و گامی مهم در جهت ارتقاء جايگاه مدافعين آن در افکار عمومی بر می‌دارد.
ـ اين ائتلاف جايگاه تقليل‌يافته (دمکراسی) را در اتحادهای سياسی مرتفع می‌سازد و تقدم آن را بر ديگر اصول و ارزش‌های جاری ارجح می‌شمارد. 
ـ اين ائتلاف در مسير اعتمادآفرينی و بازسازی مشارکت اجتماعی گام بر می‌دارد.
ـ اين ائتلاف صفوف اپوزيسيون دمکرات را در مقابل استبداد جمهوری اسلامی استحکام می‌بخشد.
ـ اين ائتلاف فرصت واقعی و گسترده پيش روی همه نقش‌آفرينان عرصه سياست ايران می‌گشايد تا متاع خويش را به جنبش دمکراسی‌خواهی و تحول‌طلبی مردم ايران عرضه دارند.
ـ هدف راه‌بردی از اتخاذ اين سياست، تلاش برای استقرار يک جمهوری دمکراتيک پارلمانی، سکولار و غيرمتمرکز در ايران است. 

از اين رو:
جدا از پيش‌برد اتحادهای موردی چنان (آزادی زندانيان سياسی و رفع تبعيض جنسی عليه زنان) سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به مثابه نيرويی چپ، دمکرات، جمهوری‌خواه و آينده‌نگر ائتلاف (ميان‌مدتی) را در مسير نفی جمهوری اسلامی، حول مسائل دمکراتيک و استقرار دمکراسی و حقوق بشر در ايران، با احزاب و سازمان‌های دمکرات و آزادی‌خواه شکل می‌دهد. محوريت اين گونه از نزديکی‌ها و همکاری‌ها، برپايه (دمکراسی و حقوق بشر) قرار دارند.
در فرآيندهای پيش رو، سازمان کوشنده تحقق اين دست از سياست اتحادها است. 
در همه ابعاد و اشکال اين همکاری و ائتلاف، هيچ اراده و برنامه سياسی مجاز نيست نقش هژمون را ايفا کند.

٢٠ ژانويه ٢٠٠٧ 

بخش: 

افزودن نظر جدید