نامه پيمان پيران از زندان اوين در خصوص طرح برگزار رفراندم

مدتهاست كه بر ما ثابت و محقق گرديده، از يك سو برخي مصروعين شبكه هاي تلويزيوني در لوس آنجلس به علت غلطيدن در دامان بيگانگان و مغرضين، به راه اشتباه و خبط افتاده و با وارونه پردازي كوشندگان طرح برگزاري رفراندوم را مورد عطاب وخطاب قرار مي دهند. از سوي ديگر همين اقدام ارج دار با حضور فعالين بسياري همچون دكتر محمد ملكي و دكتر ناصر زر افشان از درون زندان با ضديت و معاندت، برخي اصلاح طلبان سابق درون نظام همراه بوده است . 
نيازي به توضيح نيست كه هياهوي كاذب اين دو قشر مخالف، سرشت پيشيني و هضم نشده برخي از تفسيرها " يكي توهم مداخله نيروي خارجي و ديگري ماندن تحت هر شرايطي در قدرت با محافظه كاران مذهبي" تحولات پر شتاب جامعه ايران را بر نمي تابد و با تأمل و كاوش در تاريخ چند دهه گذشته مي بينيم كه سلطنت، نظام اسبق، توسط مردم به زباله دان تاريخ فرستاده شده، اخيرا هم پس از يك دهه همين بلا بر سر پديده اصلاحات آمده است. طبيعي است كه بقاياي پس مانده هاي اين نوع تفكرات طرد شده، به جامعه و آينده آن عناد ورزند.
با توجه به اين مسائل اين نكته بسيار مبرهن است كه فراگير شدن سيطره گفتمان طرح همه پرسي، نه تنها مشروعيت نظام را كه هردم به رنگي تز ولايت فقيه را به دنبال خويش يدك مي كشد، زير سئوال مي برد بلكه موضوعيت ابزار حق حاكميت و اعمال و اجراي آن توسط مردم موجب تنوير بيش از بيش افكار عمومي خواهد شد .
اميد كه در پرتو اين تدابير، خلق زجر ديده ايران تقديرش را واژگون سازد . 

پيمان پيران
زندان اوین 
آذر ماه سال 83 

 

افزودن نظر جدید