پيرامون شرايط بحراني ايران زمين!

من هم اصلاح طلب شده ام. بنظر من در پايان اين رژيم عقب مانده مذهبي همه بايد اصلاح طلب شويم. اين را چه بخواهيم چه نخواهيم كوهي ازخرابي هاي اجتمايي و اقتصادي و سياسي درعرصه هاي گوناگون برروي هم انباشته گشته اند كه يك به يك بايد دقيقا از طريق نمايندگان مستقيم مردم ايران اصلاح گردد. تاكنون فكر كرده ايم بعداز سرنگوني اين رژيم با بنياد شهيد چه برخوردي بايد بكنيم؟ بنيادي كه بيش از يك ميليون حقوق بگير دارد، همه بازماندگان جنگ ايران وعراق، قانونا حق دريافت حقوق دارند. با بنياد هاي مستضعفان و بنيادهاي ديگر كه موازات دولت كلاسيك مرسوم رشد كرده اند و حتي قدرت بيشتري از دولت كسب كرده اند. درعرصه فرهنگي چه نابساماني ها بوجود آمده است كه همه درعرصه آموزش و پرورش و دانشگاه بايد از نو همه اصلاح گردند. ناهنجاري هاي اجتمايي مملكت ماغوغا مي كند چه درعرصه اعتياد- فحشا- بزهكاري-جنايات- بدرفتاري هاي اجتمايي و صدمات روحي و رواني كه رژيم خوداز 20درصد عارضه هاي رواني اجتمايي گزارش داده است. در عرصه سياست خارجي بازسازي وسالم سازي دوباره بايد آغاز گردد. در صحنه بين المللي بايد خود را از نوع معتارف و متعهد به قوانين شناخته شده جهاني معرفي نماييم. مشكلات با همسايگان شرقي وغربي كه دستخوش تحولات تكان دهنده ائي شده اند. مسئله زندگي سه ميليون پناهنده خارجي در ايران كه خود پرمسئوليت مي باشد. مسائل قومي و ملي بي شماري ازمدتها پيش زخمهاي سنگين به خود ديده اند و يك حكومت دمكراتيك موظف است پاسخ شايسته دراتحاد ملي و حفظ تماميت ارضي وفدراليسم بدهد. بيكاري روزافزون جامعه همچون ديگر مشكلات اقتصادي بر دوش مردم سنگيني مي كنند. نسل جوان ايران در حال رشد و فزوني مي باشد، مهار آن و رفاه آن از مسئوليت هاي آتي دولت دمكراتيك مي باشد. جنگلهاي ما در حال نابودي است. مسائل محيط زيست به بحراني ترين نقطه خود رسيده است. تنفس مردم تهران گاهي اوقات غيرممكن شده است. مشكلات بهداشتي و درماني و بيمارستانها اوضاع وخيمي به خود گرفته است. از تامين اجتمايي و درمان مردم فقط مي توان صحبت كرد اگر كسي پس اندازي داشته باشد. جاده هاي ايران در به كام مرگ بردن مردم ميهن ما در سطح جهان مقام اول را كسب كرده است. راههاي ارتباطي و سيستم حمل ونقل وجابجايي مسافران چه زميني ياهوائي درسطح عقب مانده اداره مي شود.هنوز از هواپيماهاي خريداري شده دوران شاه استفاده مي شود، در كنار آن هواپيماهاي روسي، تركي و قفقازي به آن اضافه شده است. اتفاقات طبيعي فراواني همچون زلزله و سيل و بي آبي صدمات جبران ناپذيري متحمل شده. همه مردم ساكنين اين مناطق هنوز آواره و بي سرپناه و آواره اند. كوه نشيني و كوخ نشيني هنوز بخشي از جامعه ما را تشكيل مي دهد. پنجاه درصد جامعه هنوز بي سواد اند. در عرصه اقتصادي ورشكستگي بيداد مي كند.عدم عضويت ايران در تجارت جهاني باعث شده است كه اقتصاد هنوز بومي ومحلي اداره شود. كارخانجات از پرداخت حقوق كارگران بازمانده اند. شيوه اقتصادي تنبلانه بازار وسوداگري همه شيرازه مملكت را درنورديده است.هدايت اصولي اقتصاد به مجاري هاي سالم يكي از مهم ترين تكليف هاي آتي جامعه مي باشد. همه اينها يك طرف و ويرانه اي بنام قوه قضائيه يك طرف كه مدت 26سال تمام قوانين عرفي و عصر كنوني بشري را از بين برده و سيستم قضاوت را به عصر شترسواري انتقال داده است. در مقابل همه اينها يك سد مقدم ايستاده است، سدي كه تاريخ ملت ما را به سياه ترين دوران حيات ما كشانده است.سد حكومت اسلامي را ابتدا بايد از ميان برداشت و آستين ها را بالا زد و بدون برخورد انتقام جويانه وبا آرامش به هدف رسيد. اين هدف دست يافتني است. جلودارما ترديدآفرينان و مايوس كنندگان رخنه كرده اند، كساني كه اغلب خود را اپوزيسيون مي نامند. 

افزودن نظر جدید