شانزده سال پس از مرگ خميني

خميني همچون يک بلاي آسماني بر ميهن ما نازل شد؛ اما او هيچگاه نميتوانست به تنهائي به يک نيروي آسماني تبديل گردد. بلکه مردم اين سرزمين او را در ماه ديدند و او خود از حضورش در ماه بي خبربود.
سرتاسر تاريخ ميهن ما مملو از افسانه ها است.مردم اين سرزمين هر چيزي را که خواستند باور کنند؛ ابتدا از آن يک افسانه ساختند و سپس بدان گرويدند!!.زمينه هاي تاريخي ظهور خميني هنوز بطور کا مل در ايران وجهان اسلام بررسي نشده است؛ چون سقوط ريشه ائي خمينيسم هنوز در انديشه ها صورت نگرفته است پس او هنوز در ميان ما است. او هنوز بر بخشي از نيروهاي سياسي ميهنمان فرمان ميراند. نيروهاي سياسي اصلاح طلب حکومتي وغير حکومتي از خميني همواره به عنوان پيشتاز مشي سياسي خود نام مي برند وهر گز از راه وروش او تبري نجسته اند؛ بلکه تمام اعمال سياسي او را به عنوان راهنماي عمل خويش همچنان پذيرفته اند. اين پذيرش فقط يک پيام خطرناک را مي تواند براي ما داشته باشد؛ که در هر زما ن خاصي آن نيروها مي توانند به سياق خميني عمل کنند. اساسا خط طالباني وانواع و اقسام جناح هاي عقب مانده رژيم. خطر اصلي را درواقع همين بخش اصلاح طلب به وجود خواهند آورد. چرا که آنها در دفاع دروغين ازدمکراسي اسلامي برنامه ريزي کرده اند تا خط خميني وعمر رژيم را طولاني نمايند. اين مسئله در همين جا ختم نمي شود؛ چرا که نير وهاي سياسي مقلد خميني از جانب بخشي از اپوزيسيون غير مذهبي همچون؛حزب توده؛ راه توده؛ اتحاد جمهو ريخواهان وشخصيت ها ونويسندگان و روزنامه نگاران همچون احسان نراقي و مسعود بهنود و ماشاالله شمس واعظين وغيره حمايت جدي مي شوند.
نيروهاي فوق الذکر وظيفه مشروعيت بخشيدن به شيفتگان راه خط امام را خواسته و يا نخواسته به عهده
گرفته اند. بدون حمايت اين نيروها از خط امام؛ انقلاب خميني پيروز نمي شد و خط هوداران وي در دوره کنوني ظفرمند نخواهد شد. شايد خواننده از نگارنده سئوال نمايد که سازمانها غير مذهبي ذکر شده داراي چندان نيروئي نيستند که همچون همياري را سبب شوند. در پاسخ ميتوان گفت؛ بدون حمايت شمس آل احمدها در دوره شاه؛ پيروزي خميني محرز نمي شد. اينرا شمس آل احمد در يکي از نوشته هايش پيش گوئي کرده بود.((تحت عنوان اين که کار آخررا حاج آقا مي کند!!)) اين نيروها در واقع لازم وملزوم يک ديگر هستند. يکي از آنها به تنهائي کارائي ندارد. دو همزاد مکمل هم هستند که بايد جوهره اشتراک آنها را بررسي نمود.که از حوصله اين مقاله خارج است. درجريان اعتراضات قتلهاي زنجيره ائي يک بار ولي فقيه خامنه ائي گفته بودکه ؛ در دوره هاي سابق جنايات بيشتري صورت گرفته بود تا نسبت به دوره کنوني!! اگرجنايت ها را براساس تعداد قربانيان مقايسه کنيم ايشان درست مي گويند؛ اما ايشان فراموش مي نمايند که خود وي هم از مهره هاي کليدي دوران جنايات خميني بودند. اما نامبرده ناشيانه جنايات ارتکاب شده از طرف رهبر قبلي را تائيد مينمايد تا خودرا از مهلکه اعتراضات خلاصي بخشد و با کلامي ديگر مي خواسته به معترضين بفهماند چرا در دوره خميني جرات اعتراض علني را نداشته ايد وهمه کاسه و کوزه ها را برسر من خرد مي کنيد. حالا همين شخص ريا کار به مناسبت سالگرد مرگ خميني بالاي منبر رفته و در وصف خميني مداحي مي کند؛ بايد گفت(( روز گار غريبي ست))يک بار براي منزه جلوه دادن خويش تمام جنايت ها را به دوره گذشته منتسب مي کند و يک بار براي مشروعيت خويش خود را به خميني وصل مي نمايد!! اخيرا يک تشکيلات ذهني را به راه انداخته اند که خميني را در دوران حيات سياسي خويش در بعد از به قدرت رسيدنش بسيار مصلح و عارف و مردم سالار جلوه دهند که همه اينها نزد نسل ما جائي از اعراب ندارد چرا که نسل ما در چگونه به قدرت رسيدن او و رياکاري او هيچ شک و شبه ائي ندارد. همه اين تبليغات براي نسلي است که در آن دوره در حيات نبود و بنابراين شايد بتوانند آنها را خام نمايند که اين تبليغات دروغين بايد با روشنگري نسل قديمي ها افشا گردد. خميني يک بار گفته بود مجلس مرکز همه قانونهاست!! اين را در دوره رياست جمهوري بني صدر گفته شده بود که اکثريت نمايندگان ازهوادران خميني بودند و درعين حال ضد بني صدرهم بودند. که در همان دوره با يک کودتاي سرکوب گرايانه بني صدر را از رياست جمهوري خلع يد نمودند. معلوم نشد آن يازده مليون راي مردم به آقاي بني صدر به کجا رفت؟؟خميني شرايط سنج بود
اودر جائي ديگر گفته بود که ميزان راي مردم است که در شرايط خاصي اين گفته هم استفاده سياسي داشته است ؛ اگرغير از اين است حالا چرا راي مردم را ميزان قرار نمي دهند. اين درحاليست که طبق
قانون اساسي خودشان تا ظهور مهدي (عج) حکومت از آن ولايت فقيه مي باشد. پس در اين صورت راي مردم ميزان نيست بلکه راي نيروهاي ماوراطبيعه تصميم گيرنده مي باشند. معلوم نيست بالاخره مردم ايران بين قدرت راي خود و راي نيروي غير قابل روئيت به کدام يک ارجحيت بدهند!!! 

افزودن نظر جدید