معجزه احمدی نژاد و فرصتهايی که از دست ميروند

دولت خاتمی هشت سال تلاش کرد تا معاند را به مخالف و مخالف را به موافق تبديل کند و با وجود موفقيتهای اوليه در پيشبرد اين سياست به مشکل عدم ظرفيت نظام مواجه شد، اما دولت احمدی نژاد در مدت کوتاهی که از عمر آن گذشته است، توانست جهانی را بر عليه ايران به تفاهم برساند. عجبا که اپوزيسيون نظام با اين همه هنوز به هيچ تفاهم ملموسی دست نيافته است. علاوه بر تلاش و سرمايه ای که حکومت برای پاشيدن بذر نفاق در ميان اپوزيسيون مصرف کرده است، وجود بسترهای مناسب برای تفرقه و عدم وجود يک فرهنگ غنی سياسي، عملا اپوزيسيون را در پيشبرد کار سياسی در ميان خود و رسيدن به يک تفاهم نسبي، ناتوان و عليل جلوه داده است.

مشکل کجاست؟
به نظر من مشکل در درجه اول اين است که در امر اتحادها وقتی اپوزيسيون با مشکلی روبرو ميشود و به ديواری بر ميخورد، به جای آناليز کردن مشکل و همزمان جستجوی راههای ديگر، پای ديوار متوقف ميشود و به مشاجره ای قديمی ادامه ميدهد. همزمان عده ای کدخدا منشانه به نصيحت طرفين ميپردازند و کسانی نيز به جای تلاش برای شناخت و برداشتن موانع سعی دارند که از ديوار بالا بروند و در آن سوی ديوار متحد خود را بيابند. غافل از اينکه ديوار همچنان بر پاست و عده ای ديگر در آن سو همچنان گل خود را لگد ميکنند. به عنوان مثال ميتوان به تلاشهايی که در جهت اتحاد و يا عدم اتحاد عمل، ميان جمهوريخواهان ومشروطه خواهان شکل گرفت، توجه کرد. واقعيت اين است که چنين اتحاد عملی در شرايط نابرابر و وجود ديواری از مشکلات شکل نخواهد گرفت و جز هدر دادن انرژی و تلاشهای ناموفق نتيجه ای نخواهد داشت.

مصالح اين ديوارمشکلات چيست؟
پراکندگی و ضعف سازماندهی نيروهای جمهوريخواه و عدم دسترسی آنان به امکانات مالی و تبليغاتی از يک طرف و نقش آقای رضا پهلوی در اين تلاشها و امکان تبديل شدنش به يک شخصيت کاريزماتيک، جمهوريخواهان را در شرايط نابرابری با سلطنت طلبان قرار داده است. ترس از اين مسئله که نيروی آنها به پياده نظام آقای رضا پهلوی تبديل شود ترسی واقعی است که تجربه انقلاب بهمن و زير سايه قرارگرفتن مخالفين نظام وقت، يک بار به تلخی آن را تجربه کرده اند. خمينی در شرايطی کاملا نابرابر يک بارحاصل کار تمامی تلاشگران ديگر را به نفع خود مصادره کرد. 
در ميان اين ديوار مشکلات مصالح ديگری مثل زخمها و کينه های قديمی و اختلاف ايدئولوژيک به چشم ميخورد که با وجود ايفا ی نقش از اهميت کمتری برخوردارند.

آيا راه ديگری هست؟
تلاش برای شکل دادن به يک اتحاد وسيع در ميان جمهوريخواهان داخل و خارج از کشور ميتواند جمهوريخواهان را از اعتماد به نفس بيشتری برخوردار کند و اثر گذاری آنان در رويدادهای آينده کشور را به نوعی تضمين کند. به نظر نميرسد که در شرايط کنونی تلاش برای منصرف کردن سلطنت طلبان در استفاده از نقش بسيجگر شاهزاده نتيجه بخش باشد و آنان را به شيوه های دموکراتيک و حزبی سوق دهد.شيوه ای که آنان را حد اقل برای مدتی از مخاطبان خود دور خواهد کرد و در آن تجربه ای نياندوخته اند. جمهوريخواهان ناچارند قبل از هر چيز موانع ميان خود را برطرف کنند و با هم به تعامل و گذشت سياسی دست يابند.

سياستهای احمدی نژاد و تاثير آن در همگرايی مخالفان
در اين چند ماه گذشته احمدی نژاد برای تبديل موافق به مخالف و مخالف به معاند بسيار موفق عمل کرده است. گر چه اين از قولهای انتخاباتی او نبود ولی تنها سياستی است که قرين با موفقيت بوده است. نقش ايجاد اتفاق و اتحاد ميان مخالفين و معاندين را ديگر نميتوان از وی انتظار داشت. هوش و ذکاوت اپوزيسيون در اجرای هر چه سريعتر اين سياست محک خواهد خورد.

معجزه درمعجزه مجاهدين
مجاهدين خلق ايران گرچه خود برای تغيير و به روز شدن به معجزه ای نياز دارند اما با فرض وقوع چنين معجزه ای و همگام شدن با اپوزيسيون دموکرات ، قادر به تحولی بزرگ در در ميان اپوزيسيون نظام ولايی خواهند بود. انحلال دولت در تبعيد و گشودن بندهای بسته تشکيلاتی با مجاز شمردن امکان وجود نظرات متفاوت و وجود فراکسيونهای نظری در ميان تشکيلات اين سازمان گر چه به معجزه شبيه است ولی با ضروريات جهان امروز همخوانی دارد. متاسفانه بسياری از نيروها و احزاب دموکرات از برخورد و نقد آنها به دلايل مختلف چشم پوشيده اند. مجاهدين با صرف هزينه بسيار در بروکسل نمايش ميدهند و اميدوارند که نام آنها از ليست تروريستها خارج شود. اما به جای صرف اين همه هزينه و گردآوری افرادی که اکثر آنها يا برای گرفتن عکسی برای پرونده پناهندگی خود و يا به دلايل ديگري[ * ] در اين تظاهرات شرکت ميکنند، خود را تغيير دهند.

* در تظاهرات بروکسل افراد بسياری در صف مجاهدين ازاتباع ديگر کشورها حضور داشتند که حضور همه آنها در 
دفاع از مجاهدين نميتواند اتفاقی باشد.

* هزينه تظاهرات بروکسل بيش از 20 هزار يورو برآورد ميشود.

siamakf@gmail.com
http://belgiran.persianblog.com 

افزودن نظر جدید