اتحاد بر پايه کدام اصول؟

با درودهاى بى‌پايان به تمامى رزمندگان راه آزادى و سوسياليسم

رفقاى سازمان اتحاد فدائيان؛ در راه برگزارى کنگره‌اى که در پيش داريد، پرتوان باشيد!

در اينجا مناسب دانستم نظراتى را در امر اتحاد دو سازمان اکثريت و اتحاد فدائيان که ضرورت آن قابل لمس است در ادامه به بحث‌هايى در همين زمينه از رفقاى اتحاد فدائيان، در آستانه کنگره‌تان ارائه دهم. جا دارد قبل از همه چيز از تحمل شما در خواندن و نشر مطلب در رسانه‌هاى خود قدردانى کنم.
من سعى کردم در اين بحث مختصر و کوتاه به مسائلى بپردازم که مى‌دانم بسيار گسترده‌تر از يک مقاله چنين کوچک است. تلاش من در اين بود که مفيدترين آنها را انتخاب کنم.

بحث اصلى در امر اتحاد، سه مقوله را در بر مى‌گيرد، که هر کدام را مختصرى توضيح خواهم داد.

١ – وجوه مشترک و يا اشتراک در برنامه و ديدگاه‌ها
اين مهم را به روشنى چنين بيان مى‌توان کرد: طرفدارى از نظام سوسياليستى و دفاع از آلترناتيو سوسياليستى در برابر نظام سرمايه‌دارى، تلاش براى حذف جمهورى اسلامى و جايگزين کردن جمهورى دمکراتيک به جاى آن، دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان.
رفقاى اتحاد فدائيان؛ اين قسمت بخش مهم از اتحاد را در بر مى‌گيرد. آيا مى‌دانيد بخشى از اعضاى سازمان اکثريت از راه رشد سرمايه‌دارى دفاع مى‌کنند، بخشى سوسياليسم‌ستيز هستند و نظام سوسياليستى را با نظام‌هاى استبدادى مقايسه مى‌کنند، بخشى از اعضاى اکثريت تعلقات طبقاتى خود را تغيير داده و از تعلقات ديگرى دفاع مى‌کنند، بخشى در اتحاد با سلطنت‌طلبان از تماس با ساواکيان و ماًموران سيا و قاچاقچيان اسلحه دريغ نمى‌کنند، بخشى عاشفانه سياست‌هاى نئوليبراليستى را در برنامه‌هاى خود گنجانده‌اند. آيا همه اينها را در نظر مى‌گيريد؟. با اين گرايش‌های فکرى، برنامه‌اى چه وجوه مشترکى خواهيد داشت.


٢ – هدف از ايجاد چنين اتحادى: اهداف اين اتحاد خود به شاخه‌هاى مختلفى تقسيم مى‌شود. من سعى خواهم کرد تا آنجايى که در توانم باشد تعريفى از آن ارائه دهم. يکى از اهداف اتحاد مى‌تواند پايان دوران تاريخى و فرهنگى جدائى‌ها باشد. به مفهوم ديگر در تلاش براى برقرارى فرهنگى نوين و ايجاد شرايط و فعاليت و مبارزه مشترک. اين هدف بسيار ارزشمند است. هدف ديگر اتحاد را مى‌توان آرايش نيرو و گسترش آن از نظر کميتى براى تقسيم کارهاى بزرگتر و فعاليت بيشتر دانست. هدف بعدى را می‌توان سازماندهى نيروى وسيع در مقابل استبداد حاکم بر ايران و برقرارى يک حکومت دمکراتيک دانست.

٣ – روش کار براى پيوند: ما (هر دو سازمان) مى‌بايد در تلاش براى ارائه برنامه‌ها و اتخاذ روش جديدترى باشيم. تا آنجايى که من مورد بررسى قرار دادم روش‌هاى قديمى داراى اشکالات بزرگى بودند و هستند و نتيجه مطلوبى به بار نياوردند. ما هنوز اقدام مشخصى انجام نداده‌ايم من مخالف جدى نشست‌هاى دوستانه و مهمانی‌هاى بعد از ((به‌طور مثال)) يک بزرگداشت و دعوت خصوصى از افراد سازمان‌ها و گپ‌زدن‌هاى محفلى درباره امر مهم اتحادها هستم. اين روش بارها شکست خورده است و اصولا دارای پرنسيپى نيست.
من مخالف آن هستم که يک عده از رهبران و کادرهاى قديمى که خود در بحران‌ها و انشعاب نقش داشته‌اند، قبل از اينکه آن اعمال و روحيات رهبرى را که باعث انشعابات بى‌مورد شده است، به نقد سرسختانه بکشند، اينک حاملان پرچم اتحاد باشند. مطمئناً اين گونه اتحادها که در اتاق‌هاى در بسته انجام می‌گيرد و تغيير آرايش نيروها را طلب مى‌کند و نگاه و تفکرعشيره‌اى به روابط تشکيلاتى را دارد، از پيش شکست خورده است.
آرى رفقاى گرامى؛ به‌ترين و دقيق‌ترين روش، احترام متقابل به اعضاى تشکيلات و مراجعه مستقيم و مسئوليت دادن و شرکت دادن تشکيلات در امر سازمانى است. آرى؛ مى‌بايستى براى اين امر بزرگ کميسيون‌هايى تشکيل داد و هرچه سريعتر به مباحثه پرداخت. کاملاً علنى تا ديگر سازمان‌ها و احزاب هم از روند اين اتحاد آگاه شوند و تجربه کسب کنند.

پيروز باشيد
فدائى خلق (اکثريت)؛ سياوش بهلولی 

افزودن نظر جدید