چپ ايران بايد از اين معضل خود را رها کند

گفتارى درباره برخورد به کشور دمکراتيک اسراييل

تقريبا تمامى چپ ايران که غير مذهب و لائيک هستند، ضد اسراييل هم بوده‌اند. اين نيروى سياسى بنا به اينکه رژيم اسراييل با شاه روابط داشت، دشمن اين کشور شدند. آنها از عينک ضد شاهى با تمامى حکومت‌ها ونيروها وکسانى که با شاه به نوعى همکارى نشان مى‌دادند، دشمنى مى‌ورزيدند.

اما بخشى ازچپ با چين وشوروى که با شاه همدم بودند، دشمنى نمى‌ورزيدند. به هر صورت جنبش چپ ايران، جنبشى در کل جوان بود. آنها از خود استقلالى نداشتند و هر چه از خارج مى‌آمد را مى‌پذيرفتند. اين چپ اسير داده‌هاى خارج از خود بود. اين چپ هيچگاه از خود سوالى نکرده که چرا با اسراييل دشمنى مى‌ورزد؟ آن‌ها همهء دستورات را از هر آن‌چه به آن عشق مى‌ورزيدند، بدون تدبير مى‌گرفتند.

چپ ايران دشمنى اسلام و يهوديت را که در کتب اسلامى به آن اشاره شده است را ناديده گرفته و به پيروى از اسلاميون هم به دشمنى با اسراييل پرداختند. آن‌ها نمى‌دانستند که اسلاميون بنا به کتبشان و مسائل دينيشان با اسراييل به‌مثابه دولت يهودى به مبارزه پرداخته‌اند. آنها در کنار اسلاميونى قرار گرفتند که نه آزادى ونه احترامى براى ايده‌هاى غير خود قائل بودند. به هر صورت چپ غير مذهبى ايران وسيلهء جا انداختن افکار مرتجعانى چون خمينى شدند. آنها ندانسته به اسلام ارتجاعى خدمت کردند و خود را در اين جنگ مذهبى گرفتار کردند.

زمانی‌که مقاومت فلسطين، ياسر عرفات دست حکومت اسراييل را فشرد، معنى آنرا نفهميدند. اين عمل عرفات وهمرهان او به اين معنی بود که آنان کشور- اسراييل را به رسميت مى‌شناسند. ياسرعرفات به‌مثابه سخنگوى مردم فلسطين به دولت اسراييل رسميت داد و با آنها نشست و مذاکره کرد. اگر چپ ايران مقدارى ياسرعرفات و الفتح و سازمان آزاديبخش فلسطين را به رسميت بشناسد، ديگر با دولت اسراييل دشمنى نمى‌ورزد.

دولت اسراييل در عمل ثابت کرده است که دولتى دمکراتيک است. اين دولت در کشورش به شهروندانش آزادى داده است. براى مردمان کشورش عضويت در احزاب و سازمان‌ها مشکلى ندارد. آن‌هابه مردمشان تا زمانى که بعضى از آنها با خشونت رفتار نکنند، آزادى کامل داده‌اند. اين اصل در همه کشورهاى دمکراتيک دنيا جارى است. چپ ايران بايد اين را تقويت کند. دولت دمکراتيک اسراييل بهتر است از دولت قرون وسطايى عربستان سعودى و يمن و امثالهم.

چپ ايران بايد خواهان رفع بحران باشد. اين چپ نمى‌تواند دنبال نيروهاى معلوم‌الحالى که تنها بحران و ترور وخشونت را در برنامه خود گنجانيده‌اند، بيافتد. اين نيروها اگر قدرت بگيرند، چه از راست و چه چپ ومذهبى، به حال جامعه مضر هستند. در فلسطين اين نيروهاى تندرو ارتجاعى مى‌خواهند جلوى صلح و سازش را بگيرند. جمهورى اسلامى سال‌هاست که سازمان آزاديبخش فلسطين را سازشکار مى‌نامند و با آنها مبارزه مى‌کند و در مقابل نيروهاى مرتجع چپ و راست را تقويت مى‌کند. اين نيروهاى مرتجع چپ و راست طرفدار مردم نيستند، طرفدار افکار ارتجاعى و ضد انسانى خود هستند. آنها ترور و خشونت، که هم ارتجاعى است وهم ضد مردمى، را رواج دائم مى‌دهند.

نيروهاى پيشرو جهانى خواستار گفتگو و رفع بحران هستند. تمامى تلاش‌ها اين است که هم فلسطين وهم اسراييل يکديگر را به رسميت برسانند. چپ ايران هم بايد پاى اين مسئله برود. اقدامات تروريستانه به همه مردم از دو طرف ضرر مى‌رساند. همگان مى‌دانند که مذهبيون وافراطيون جای گرفته در صفوف چپ‌هاى فلسطين، زمينه تروررا فراهم مى‌کنند. اينها به ملت فلسطين خدمت نمى‌کنند. اينها با اراده‌گرايى جوانان فقير را به قاتلان ديگر انسان‌ها- مخصوصا يهوديان اسراييل و ديگر کشورها- تبديل مى‌کنند. چپ ايران بايد با نيروهاى مترقى و پيشرو جهان هم‌سو باشد، نه مرتجعان چپ وراست مذهبى وغير مذهبى.

کشورى مانند شوروى سابق شديدا منفعت‌گرا بود. آن‌ها دشمن اسراييل بودند. متاسفانه بعضى از چپ‌هاى ايران هم که ازخود استقلال وهنرى تحليلى خاصى نداشتند، چشم بسته اين دشمنى را تبليغ مى‌کردند. اين به ضرر حيثيت چپ ايران تمام شد. آنها سال‌ها بدون اينکه بيانديشند هر اقدام اسراييل را محکوم کرده ويک بار هم نشده که اقدام ضد انسانى تروريست‌هاى اسلامى را عميقا محکوم کنند. آنها تاريخ را وارونه به کودکان و مردم ايران ارائه مى‌دادند، بدون آنکه بدانند، قضيه چيست؟ چون شوروى مى‌گفت اسراييل دشمن است، پس اسراييل بايد دشمن باشد.

خوشبختانه انسان‌هايى مانند عرفات و محمود عباس رهبران فلسطين اين را فهميدند و دست اسراييليان را فشردند، اما چپ ايران که خود را به سازمان آزاديبخش فلسطين پيوند مى‌دهد، هيچ کارى نکرده واين اقدامات مثبت عرفات وعباس وسازمان آزاديبخش فلسطين را تقويت نکرده است. اين چپ مديون اين صلح‌خواهان است و بايد به دشمنى با اسراييل پايان دهد و آن کشور را کاملاً به رسميت بشناسد. اين چپ بايد چشم‌ها را باز کند و دولت دمکراتيک اسراييل را تقويت کند و آن کشور را تشويق به صلح‌خواهى وکمک به مردم فلسطين کند.

سوم شهريور١٣٨۵ برابربا ۲۵.اوت ٢٠٠۶

افزودن نظر جدید