گلبانگ فتح

سر کن تو

ای برادر من

در خروش ِ رزم،

گلبانگ فتح را!

دیروز

خفته بود

به دریای اشک و خون

حیران و

سوگوار

ایران ِبی بهار!

امروز

پرترانه و

پر شور و

بی قرار،

در جامه ی بهار،

با عزم ِ بر کشیدن از

عفریت شب،

دمار؛

برآفتاب ِتازه دمان،

خنده

می زند!

سر کن تو

ای برادر من

در خروش ِرزم

گلبانگ ِ فتح را!

بخش: 

افزودن نظر جدید