از "اتحاد چپ ها" در انتخبات آلمات حمايت کنيم!

رفقا!
اکنون چندین ماه است که تب انتخابات زودرس در آلمان بالا گرفته است. پس از شکست اخیر حزب سوسیال دموکرات آلمان SPD در انتخابات قبلی و ورود مصمم و بسیار سریع سازمان یا اتحاد چپ، به عرصه انتخابات که عمدتاً مرکب از منتقدین حزب سوسیال دموکرات و حزب چپ دیگر آلمان یعنی DSP می باشد؛ سرنوشت این انتخبات مورد بحث و بررسی ها و ابهامات فراوان است و این در حال ست که نتیجه این انتخابات و دولت منتخب آن ، با توجه به موقعیت ویژه ای که آلمان در اتحادیه اروپا و جهان دارد، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و بی شک تغییرات معینی را در عرصه اقتصاد و سیاست در این کشور و در روابط آن با جهان ایجاد خواهد کرد. مجموعه مسائلی که اروپا درگیر آن است، بویژه رأی منفی مردم فرانسه و هلند به قانون اساسی اروپا، بازهم بر اهمیت این انتخابات می افزاید. 
و بر این اساس تصمیم گرفتم به رفقا یادآور شوم که، گذشته از لزوم پرداختن سازمان به مسائل فعال جهانی، حضور هزاران ایرانی از جمله اعضای سازمان ما در آلمان، که می توانند و قصد دارند در این انتخابات شرکت کنند، موضعگیری سازمان را در این امر ضروری می سازد.
به عنوان یکی از این اعضا و به عنوان یک فعال چپ در عرصه مسائل ایران که در اتحاد چپ منطقه خود نیز فعال هستم، از شورای مرکزی سازمان و بویژه کمیسیون بین الملل آن انتظار دارم که در این زمینه فعال گردد. چه در زمینه تحلیل و پیش بینی شرایط قبل و بعد از انتخابات، و چه در زمینه اتخاذ موضع نسبت به حمایت از حزب یا احزاب معین سیاسی. 
یر پایان اجازه می خواهم که نظر خودم را در این رابطه اعلام کنم و آن اینکه با توجه به مواضع روشن و شفافی که "اتحاد چپ ها" در این انتخابات گرفته است و خط مشی مسئولانه ای که در جهت حمایت از عدالت اجتماعی و حقوق زحمتکشان و صلح جهانی و سیاست خارجی و نیز حقوق مهاجرین موجود در آلمان، اتخاذ کرده است، ضرورت دارد که ما "سازمان فداییان خلق ایران اکثریت" حمایت خود را از این سازمان اعلام کرده و خواهان رآی مثبت اعضای خود به آنان گردیم.

با درود و آرزوی موفقیت 

حسین خرمی از اسن 

افزودن نظر جدید