امریکا نیاز به یک وزنه تعادل دارد

ترجمه از: 
محمود میرمالک ثانی

سرمقاله یوتوبوری _ پستن( سوئد)

جرج دبلیوبوش رئس جمهور امریکا طبق ژست معمول خویش در شروع دیدار خود از بلژیک اظهار داشت "ما عراق را ازاد ساختیم، عزمی صورت گرفته است؛ و اینک زمان ان فرارسیده است تا برای صلح هم رای گرد یم." 
این دیدار؛ طبق گفته بوش گشایش دور تازه ای است برای روابط ترانس اتلانتیک.
وقتی موضوع عراق در میان است برای اتحادیه اروپا به دشواری انتخاب دیگری جز حضور یاقتن به عنوان نظافتچی نیست. یک آینده صلح آمیز در عراق از خواست مبرم و حیاتی اتحادیه اروپا می باشد. و نیز دور تازه ای از رابطه بین امریکا و اتحادیه اروپا مورد توجه است. اما نه الزاما آنگونه که بوش پیش خود مجسم می کند.
صدراعظم آلمان گرهارد شرودر پیشنهاد نموده است که یک گروه از شخصیتهای بیطرف تا پایان سال جاری چگونگی توسعه رابطه بین امریکا و اتحادیه اروپا و ناتو را مورد برسی قراردهند. پیشنهادی است بسیار عالی و مشکلی که اشکارا نیاز به حل شدن دارد.
تا پیش از فروپاشی اتحادشوروی؛ اروپای غربی بیشترین نیاز را به ناتو داشت. حمایت نظامی امریکا استقلال اروپا را تضمین میکرد.امریکا نیز به ناتونیاز داشت؛ اگر چه نه مستقیم؛ چرا که امریکا قادر به دفاع از خود بود. اما در علاقه امریکا بود تا سپری در مقابل شوروی و نگاه داشتن دنیای کمونیسم در پشت غل زنجیر داشته باشد.
اما بطورغیر قابل انکار صورت بهتری می یافت اگر قدرت سیاسی امریکا در شکلی از اتحاد به کار گرفته می شد.
در ضمن اينکه ناتو میتواند برای خرد کردن و استیلا مورد استفاده قرارگیرد، زمانی که بوش و دولت وی از دو اروپای نو و اروپای کهنه سخن بمیان اوردند،روشن گشت. اما تعجب چندانی از "اروپای نو" در میان با وفاترین متحدین ناتوی امریکا دیده نشد.
ناتو سازمانی است برای جنگ دفاعی در مقابل شوروی و نه هم وزن کردن امریکا. اما نیاز به یک توازن در برابر امریکا است. از آنرو است که ناتو نیاز به دگرگونی دارد. بهترین راه حل ان میتوانیست باشد که روابط ترانس اتلانتیک ما بین اتحادیه اروپا و امریکا در ناتو صورت می پذیرفت. یک اروپای قدرتمند و متحد میتواند خواستار یک شریک واقعی باشد.خواستار مذاکرات قبل از تصمیم و بتواند از شراکت در جنگ و ماموریت نظاقت خودداری ورزد. بطور خلاصه بایستی گفت برای امریکا بسیار ثقیل خواهد بود تا اروپا را در مقابل عمل انجام گرفته شده قرار دهد.
هدف از دور نوین روابط ترانس اتلانتیک نه در تقابل و نه در رقابت با امریکا است؛ هدف دوستانه؛ همکاریهای قابل اطمینان بنا شده بر روی ارزشهای دمکراسی و احترام متقابل.
یک چنین رابطه همپایه بین اتحادیه اروپا و امریکا تنها خواهان دگرگونی در ناتو نیست، بکه قبل از هر چیز نیاز به توسعه در اتحادیه اروپا است. پیشنهاد قانون اساسی تازه قدمی است در مسیر درست. اما راه طولانی برای دست یابی به یک سیاست مشترک در زمینه خارجی؛ امنیت و سیاست دفاعی وجود دارد؛ که بتوان به امریکا نه گقت؛ و نیز بتوان با خواستی مستقل بله گفت. 

افزودن نظر جدید