هزينه سنگين انتخابات در عراق

عليرغم آنکه اخبار و گزارشات مربوط به فاجعه تسامی در جنوب آسيا، در 10 روز اخير عملا تمامی اخبار مربوط به ديگر رويدادهای مهم را تحت الشعاع قرار دادنه است، وليکن از لابلای خبر ها و گزارشات می توان به حساسيّت اوضاع عراق در لحظه کنونی و در ظرف 3 هفته آينده، پی برد. 
تا برگزاری انتخابات مجمع ملّی در عراق 3 هفته ای بيش نمانده است. قرار است که اين انتخابات آغاز روندی باشند که هدف آن ايجاد ارگان های مستقل اداره کشور که مورد پذيرش آحاد مردم کشور نيز هستند؛ و راهگشای خاتمه اشغال کشور توسط نيروهای خارجی گردد. در اين انتخابات 275 نماينده انتخاب خواهند شد؛ و اين نمايندگان رئيس جمهور موقت و دو نفرجانشين وی را انتخاب و اين ها نيز به نوبه خود نخست وزير و کابينه دولت را انتخاب خواهند نمود. اين مجمع در ادامه کار خود قانون اساسی دائمی عراق را آماده خواهد نمود تا در ماه اکتبر سال جاری طی يک رفراندوم به قضاوت مردم عراق.گذاشته شود و پس از تصويب بر پايه قانون اساسی رئيس جمهور جديد و وزرا و مسئولين کشوری انتخاب گردند. از جمله حقوق اين مجمع، داشتن حق وتوی (با داشتن آرای دو سوم از تعداد نمايندگان) فرمان هايی است که از طرف رئيس جمهور صادر می شوند، و همچنين تاييد بودجه کشور می باشند.
مسلما در شرايط کنونی که کشور در آتش جنگ می سوزد و جوّ ترس و ارعاب که بويژه مردم مناطق سنّی نشين را فرا گرفته است، برگزاری انتخاباتی آزاد و دمکراتيک، انتظاری است بيهوده؛ آن هم در شرايطی که سربازان آمريکايی و نيروهای امنيتی عراقی حتی در تامين امنيّت منطقه به اصطلاح سبز نيز با مشکلات بسيار جدّی مواجه هستند. و پر واضح است که با نزديکتر شدن تاريخ انتخابات و حتی در خود روز انتخابات هم شاهد عمليات تروريستی هرچه بيشتری در عراق باشيم. در هفته ای که گذشت عمليات انفجاری- انتحاری و همچنين ترور شخصيت های سياسی در عراق با شدت بيشتری ادامه يافتند. قابل ذکر است که در عمليات انتحاری- انفجاری هدف بطور عمده ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم است؛ تا هم عدم توانايی اشغالگران و حکومت موّقت در تامين امنيّت مردم به نمايش گذاشته شودو هم مردم از رفتن به پای صندوق های رای هراس داشته باشند. اما ترور شخصيّت ها با انگيزه های معين و آنهم نه توسط هر گروه ريز و درشت، بلکه توسط گروه های معينی انجام می شوند. يکی از اين عمليات، ترور شهردار شيعه بغداد بود که توسط گروه الزرقاوی آن هم علی رغم حضور محافظين توسط رگبار مسلسل صورت گرفت. گفته می شود که وی تلاش بسياری می کرد تا حداقل امکانات را در اين وضعيت جنگی برای مردم بغداد فراهم نمايد. عمليات دوم ترور يکی از رهبران حزب کمونيست عراق بنام هادی صالح با نام مستعار ابو فورات بود. وی که از تابعيت سوئدی نيز برخوردار بود، مسئوليت شعبه روابط بين الملل حزب را بر عهده داشت. جسد وی را در خانه اش در يکی از محلات بغداد در حاليکه دست هايش بسته و توسط کابل برق خفه شده بود، پيدا کردند. هرچند هيچ گروهی تاکنون مسئوليت اين جنايت را بر عهده نگرفته است، ولی حزب کمونيست عراق آن را کار گروه های ترور وابسته به صدام می داند. در مناطق مختلف ترور ها و انفجاراتی نيز با هدف از ميان برداشتن اشخاص معينی که در رابطه با انتخابات نقش داشتند، صورت گرفتند. 
اين روزها برگزاری بموقع و يا تعويق انتخابات، موضوع اصلی بحث در ميان دواير حکومتی هم در آمريکا و هم در عراق و همچنين نيروهای سياسی مطرح در عراق است. تا همين لحظه آمريکا و دولت موّقت عراق در تصميم خود مبنی بر انجام بموقع انتخابات ايستاده اند، اما ندای تعويق انتخابات از منابع مختلف و با انگيزه های گوناگون، بويژه در مناطق سنی نشين عراق هر روز ابعاد وسيعتری به خود می گيرد. حتی از برخی شخصيت های دولتی عراق نيز صحبت هايی مبنی بر تعويق انتخابات به مدت 6 ماه شنيده شده اند. از جنبه فنّی نيز مشکلات بسياری پيش روی جکومت موقت قرار دارند؛ ثبت نام رای دهند گان از جمله اين مشکلات است. روشی که حکومت برای ثبت نام رای دهنده گان انتخاب کرده است، همان روش توزيع خوارو بار است که توسط رژيم صدام صورت می گرفت؛ بدين ترتيب که رای دهنده گان در قبال ارائه کارت خوارو بار، ورقه رای گيری دريافت خواهند نمود. بدين ترتيب حکومت مشکل احداث اماکن ويژه برای انتخابات را نخواهد داشت؛ اما تامين امنيت جانی چه رای دهنده گان و چه افرادمسئول در حوزه های رای گيری؛ از معضلات جدّی حکومت عراق محسوب می شوند. در گزارشی که خبرنگار نشريه USA TODAY“ „ در همين رابطه تهيه کرده بود، مصاحبه هايی از شهروندان عراقی در مناطق سنّی نشين وجود داشتند که امکان واقعی عدم حضور مردم در حوزه های رای گيری به خاطر ترس از جان مطرح گرديده بود. البته اين مسئله در بغداد و برخی ديگر مناطق سنّی نشين مانند فلوجه که در آنها شديدترين جنگها بين شورشيان و سربازان آمريکايی و عراقی جريان داشته اند، محسوستر است. در برخی مناطق مردم حتی از نقطه نظرات نامزدهای انتخاباتی که از ترس ترور حتی ديدار با رای دهنده گان را هم نداشته اند، کاملا بی اطلاع هستند.
واضح است که شيعيان عراق علیرغم عدم رضايت شان از حضور اشغالگران آمريکايی در کشور، حاضر نيستند تا شانس کسب اکثريت در مجمع آتی را از دست بدهند. لذا از انجام انتخابات در وقت تعيين شده دفاع می کنند. شيعيان عراقی که از نظر کميّت در عراق در اکثريت قرار دارند، با اين انتخابات شانس کسب اکثريت در مجمع ملی و به دنبال آن کسب تسلط بر پست های کليدی کشور در همه عرصه ها را پس از وقفه ای بسيار طولانی بدست خواهند آورد. وقفه اي که ريشه آن را بايد در سال های پس از 1533 ميلادی يعنی پس از غلبه ترکيه عثمانی بر صفويان و غيبت چند فرنی شيعيان در دستگاه حکومتی اين سرزمين که بعد ها نام عراق به آن داده شد، جستجو نمود. چه در زمان ترکهای عثمانی و چه در دوران حضور انگليس و چه در دوران پادشاهی خاندان هاشمی و چه پس از آن در دوران ديکتاتوری بعثی ها، همواره سنی ها دست بالا را در حکومت داشته اند. ترس و وحشت اقليت سنی از به حکومت رسيدن اکثريت شيعه در عراق را بايد در همين رابطه ديد. 
مسلما تن دادن حکومت به تعويق انتخابات به معنای پيروزی شورشيان و گروه های تروريست، ارزيابی خواهد شد که اين امر از دوجنبه نه بنفع آمريکا است و نه بنفع حکومت موقّت عراق. جنبه اول مسئله پرستيژ حکومت و از دست دادن همان اندک اتوريته ای است که با برگزاری انتخابات افزايش بيشتری خواهد يافت؛ اما جنبه ديگر که بمراتب مهم تر از قبلی است، اعلام علنی نارضايتی از تعويق انتخابات از جانب شيعيان عراق از جمله آيت الله سيستانی و مقتدا صدر می باشد. می دانيم که آيت الله سيستانی شرکت در انتخابات را وظيفه شرعی اعلام نموده و عدم شرکت در آن را همتای رفتن به جهنم ارزيابی کرده است. و نيرو های مقتدا صدر نيز در شرايط آرامش قبل از طوفان بسر می برند و سکوتشان به معنای آشتی و پذيرش حضور سربازان آمريکايی نيست.
روزهای آتی، روزهايی خواهند بود که نه تنها برای مردم عراق بلکه برای همه کشور های همسايه عراق نيز اهميّتی سرنوشت ساز خواهند داشت. 

 

افزودن نظر جدید