به مناسبت ١٣ آذر روز مبارزه با سانسور

١٣ آذر روز مبارزه با سانسور است.

روزی که بیش از هرچیز حکومت تبهکارانی را به یاد میآورد که جز سرکوب و اعمال زور، سیاست دیگری برای بقای خود در پیش ندارند.

رژیم حاکم بر ایران از این دست حکومتهای نابکاراست. اما اگر در بسیاری از کشورهای جهان، سانسور عمدتا وسیلهای برای ناآگاه نگاه داشتن جامعه از اندیشههای پیشرو و انسانی است، در ایران امروز، بنا به بیانیه کانون نویسندگان در ایران، سانسور سیاستی است برا ارعاب جامعه و جا انداختن حاکمیتی که گستره سانسور را به همه ابعاد زندگی اجتماعی مردم کشانده و دامنهى آن در هر كوچه و خيابان گسترش يافته و به گونهيى سراسر جامعه را فرا گرفته است.

«اكنون، سانسور به محدوديتهايى كه درعرصه نشر كتاب يا اكران فيلم واجراى تئاتر وجود داشت، دستگيرى روزنامهنگاران و تعطيلى روزنامهها، شيوههاى تازهى تحريف خبرها و جلوگيرى ازانتشار آزادانهى اخبارمانند فيلترينگ سايتهاىاينترنتی، تهديد و بازداشت وبلاگنويسان، ارسال پارازيت برروى امواج ماهوارهاى ونظايراينها نيزافزوده شده است.»

و این، دیگر معنای سنتی سانسور نیست؛ بلکه نوعی سیاست حکومتی برای باقی ماندن رژیمی ا ست که سلطه خود بر جامعه را از دست داده است و با درندگی ویژهای که ناشی از ترس و درماندگی ست میکوشد با توسل به نیروی سرکوب، آب رفته را به جوی بازگرداند.

کانون نویسندگان ایران، «با درك تأثير ويرانگرى كه سانسور و فقدان آزادی بيان در عرصههاى انديشه و ادب و هنر به جا میگذارد، سال گذشته سيزدهم آذر را روز مبارزه با سانسور اعلام كرد، و اين حركت با حمايتى گسترده روبهرو شد كه ضرورت توجه بيشتر به اين مسئله را نشان داد. اين روز، روز همه كسانى است كه براى الغاى سانسور و دفاع از آزادى انديشه و بيان میكوشند»

در همین راستا، کانون در تبعید، بازوی بیرونی کانون نویسندگان ایران، میکوشد با دفاع از آزادی اندیشه و بیان و افشای سانسور و سرکوب خفقانی که در ایران جریان دارد، توجه همه مردم آزاده جهان را به امر خطیر این مبارزه جلب کند و از همگان بخواهد که در دفاع از آزادی اندیشه و بیان روز ١٣ آذر را گرامی بدارند.

افزودن نظر جدید