گردهمآيى ايران، جمهورى اسلامى-چهره واقعى!

دراعتراض به سکوت وسايل ارتباط جمعى درآلمان،اين بار دررابطه با کشتارده‌ها ودستگيرى صدها تن درآذربايجان، دستگيرى هموطنان بهايى در شيراز، تشديد دستگيرى نويسندگان، روزنامه‌نگاران و دانشجويان در تهران و نيز ادامه سرکوب درسراسر ايران!
دراين گردهمآيى هرچند دقيقه يک بار با زدن سوت و به همراه داشتن توپ‌هاى فوتبال که عکس‌هاى زندانيان سياسى و نيز احمدى‌نژاد به آن متصل است، تلاش ميکنيم تا در اين روزها، چهره کاملى از ايران و رژيم حاکم بر آن به جهان ارايه کنيم!

کلن–مقابل کليساى دم-شنبه ١٠ يونى سر ساعت ٢ بعد از ظهر

در پايان گردهمآيى بعد از يک راه‌پيمايى کوتاه، يک نامه اعتراضى به مرکز راديو و تلويزيون دولتى آلمان تسليم خواهد شد!
همه آزاديخواهان را به مشارکت فعال فرا مى‌خوانيم- هر شرکت‌کننده در صورت امکان يک سوت به همراه خود بياورد!

********************************************* 

پيام اين گردهمآيى،در روزهايى که نام ايران به دلايل مختلف در رسانه‌هاى گروهى به کرات شنيده ميشود، اين است: ايران آنگونه که در وسايل ارتباط جمعى درآلمان ترسيم مى‌شود، فقط: 
کشورعلى خامنه‌اى واحمدى‌نژاد و يا رژيمى که در تلاش براى تهيه بمب اتمى وتهديد جهان است، و رِِِِييس جمهور آن منکر کشتار ميليونها يهودى درجنگ دوم جهانى است نمى‌باشد
ايران فقط کشورى هم نيست که تيم ملى فوتبال آن به جام جهانى راه يافته است، بلکه دروهله اول، ايران، ميهن صدها زندانى سياسى، که تعداد آن هر روز افزايش مى‌يابد، وزندانى بزرگ براى صاحبان اصلى آن يعنى مردم بى‌حقوق و آزاديخواه آن است!
بيان اين حقيقت و شکستن اين توطئه خطرناک سکوت امروز بيش از هر کس برعهده آزاديخواهان تبعيدى ايرانى است!

هشدار!

همانگونه که درسال ١٣۶۷ توجه يکسويه به مساله آتش‌بس با عراق دست خمينى را در قتل عام هزاران زندانى سياسى باز گذاشت، اين بارنيز خطر جدى آن وجود دارد که سکوت وبى‌تفاوتى جهانى در مقابل سرکوب و دستگيريها، دست جمهورى اسلامى را در سرکوب و کشتار آزاديخواهان در ايران بيش از پيش باز گذارد! 
اگر مانند جمهورى اسلامى امکان"فعاليت اتمى“ براى تهديد و پول نفت براى تطميع جهان نداريم، هنوز وجدان بيدار آزاديخواهانى را در سراسرجهان داريم که بايد به موقع مورد خطاب قرارداد!

جمعيت دفاع اززندانيان سياسى ايران-کلن ١۵خرداد١٣٨۵

Postfach 900423
D-51114 Köln
Fax: 0049-221-17099009
Jdef_zendanian_siassi_iran@yahoo.com
Köln, den5.6.2006 

افزودن نظر جدید