اطلاعيه پايانى کمپين (کارزار) بين المللى براى محکوميت جمهورى اسلامى

کمپين (کارزار) بين المللى براى محکوميت جمهورى اسلامى توسط کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در روز ۱ اوريل ۲۰۰۶، برابر با ۱۲ فروردين ۱۳۸۴ به کار خود موقتا پايان داد. اين کارزار با ابتکار و تلاش چندين سازمان و تعدادى از فعالان حقوق بشر ايرانى و غير ايرانى در خارج از کشور، از روز ۶ مارس ۲۰۰۶، برابر با ۱۵ اسفند۱۳۸۴اغاز گرديده بود. انجمن مدافعين حقوق بشر و دمکراسى در ايران ـ فرانسه، کانون دفاع از حقوق بشر در ايران ـ المان، کميته دفاع از زندانيان سياسى ايران ـ برلين، کانون زندانيان سياسى ايران ـ هلند، کانون دفاع از دمکراسى ـ هلند، جنبش ۱۸ تير ـ هلند و بنياد ايران فيوچر، از جمله سازمانهايى بودند که در طراحى و پيشبرد کارزار تلاش نمودند.

با انحلال دايمى کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، اين کارزار نيز موقتا متوقف ميشود و فعاليت خود را مدتى پيش از آغاز اولين جلسه شوراى نوبنياد حقوق بشر در ژنو، در ماه ژوئن (اواخر خرداد ماه جارى) از سر خواهد گرفت. 
اهداف کارزار بين المللى عبارت بودند از جلب توجه و حساس کردن دبيرکل سازمان ملل متحد، کميسيونر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد، پارلمان ها و دولتهاى کشورهاى اتحاديه اروپا، کانادا و ايالات متحده آمريکا، نسبت به مسأله نقض حقوق بشر در ايران، و تقاضا از آنان براى استفاده از نفوذ خود در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد با هدفهاى: 
الف- محکوم کردن جمهورى اسلامى ايران، به دليل نقض گسترده و مداوم حقوق بشر در ايران، در جلسه ماه مارس ـ آوريل ۲۰۰۶ (فروردين-ارديبهشت ۱۳۸۴) اين کميسيون.
ب- انجام کليه اقدامهاى لازم براى برقرارى مجدد "شيوه مخصوص نظارت و گزارش" و تعيين يک گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد براى امور ايران، در اين اجلاس. 

ديگر هدف مهم کارزار آگاه و حساس کردن افکار عمومى در غرب، در مورد وضعيت وخيم حقوق بشر در ايران بود. 

بانيان و تلاشگران اين کارزار بر خلاف رسم متداول، خود را محدود به تهيه و به امضا رساندن يک درخواست نامه نکرده، بلکه ضمن براه اندازى يک وب ـ سايت موقت حاوى مدارک پايه و همچنين اخبار روز نقض حقوق بشر در ايران، به زبانهاى فارسى، انگليسى، فرانسوى، المانى و هلندى، تماس هاى بسيارى با موسسات دولتى و غير دولتى، احزاب سياسى و رسانه هاى غربى برقرار کردند. در نتيجه اين تماس ها خوشبختانه زمينه همکارى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، با برخى از ان. جى.ا و. ها و احزاب سياسى غربى، فراهم گرديد.
به عنوان يک نمونه برجسته ميتوان از حمايت حزب کار (بزرگترين حزب سياسى هلند پس از انتخابات محلى در ماه مارس ۲۰۰۶ ، برابراسفند ۱۳۸۴) از کارزار، و همچنين قرار برگزارى کنفرانسى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران دراوايل ماه مه (ارديبهشت ۱۳۸۵) توسط اين حزب و با همکارى دست اندرکاران کارزار بين المللى نام برد. 

دست آورد ديگر کارزار ايجاد زمينه براى گسترش و بهبود روابط و همکاريهاى متقابل بين تعدادى از سازمان ها و فعالان حقوق بشر ايرانى در خارج از کشور بود.

مجموعه دستاوردهاى ياد شده امکانات و شرايطى را بوجود آورده اند که بدون شک کارايى کارزار آتى را افزايش خواهند داد.

اين کارزار را ميتوان به دليل استفاده از يک روش بسيار فعال در زمينه تماس با سياستمداران و شکل دهندگان افکار عمومى در غرب ، يک تجربه نسبتأ جديد دانست و در پى نتايج بدست آمده، ميتوان ان را در مجموع يک تجربه موفق ارزيابى نمود.

در اينجا شايسته است که به عنوان هماهنگ کننده کارزار، از همگى فعالان و سازمان هاى مدافع حقوق بشرى که بدون کوچکترين منفعت شخصى يا گروهى براى بنيان کذارى و ادامه اين کارزار تلاش نموده اند، نهايت قدردانى خود را ابراز کنم. 
از طرف همگى دست اندرکاران اين کمپين نيز، از تعدادى از سازمان ها و احزاب سياسى ايرانى خارج از کشور که با در اختيار قرار دادن امکان تبليغ براى کارزار در وب ـ سايت هاى خود، از اين کارزار حمايت نمودند، نهايت تشکر و قدردانى را دارم. 
در پايان از طرف همگى دست اندرکاران اين تلاش گروهى، از همه عزيزان ايرانى و غير ايرانى که با امضاء کردن درخواست نامه کارزار، در جهت محکوميت جمهورى اسلامى به دليل نقض گسترده ومداوم حقوق بشر در ايران تلاش نمودند، نيزسپاسگزارى ميکنم.

به اين اميد که در کارزار آتى با يک سازماندهى و همکارى بهتر و استفاده از حمايتهاى باز هم گسترده تر بتوانيم موفقيت هاى بيشترى در زمينه روشنگرى افکارعمومى جهان و اعمال فشار واقعى بر مقامات جمهورى اسلامى، بر سر مسئله نقض حقوق بشر داشته باشيم.

مهرداد لوائى ـ ۷ مارس ۲۰۰۶ 

افزودن نظر جدید