اطلاعیه شماره۱

ایرانیان شریف و آزاده
مردم ایران خود را برای گرامی داشت ١٦ آذر(روزدانشجو) درمقابل کل نظام آماده می کنند. سرکوب و دستگیری دانشجویان – مادران عزا- کارگران نیشکرهفت تپه آقایان علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علیپور، محمد حیدری مهروجلیل احمدی  واحضار وکیل آنان آقای محمد اولیایی فرد به دادگاه ،موجی ازنگرانی و اضطراب رادرجامعه ایران دامن زده است. نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ـ خارج کشور درامریاری رسانی مالی به کارگران ایران بویژه به کارگران هفت تپه،هفته ویژه همبستگی با سندیکای کارگران ۷ تپه را درتاریخ  ۷ تا ۱۴ دسامبر ۲۰۰۹  تعیین کرده اند. ما نیزدرشهر گوتنبرگ همگام با یاران مان دردیگرشهرهای اروپا – آمریکا  کانادا واسترالیا به این اقدام مبادرت می ورزیم .

 

ازطرفی کنفرانس بین المللی  محیط زیست "آب و ھوا" (شرايط جوی) از ۷ تا ۱٨ دسامبر ۲۰۰۹ درکپنهاگ برگزارمی گردد. سران دولت ھا و ھيات ھای نمايندگی کشورھای جھان دراين اجلاس حضورخواھند يافت و ديدگاه خود را پيرامون مسايل  معضلات آب وھوا درجھان ابرازخواھند کرد. نتيجه اما ھمواره جزيک مشت حرف  سخنرانی نبوده ونيست.
محمود احمدی نژاد که به ويژه پس ازسرکوب وکشتاراخيرمردم ايران، به سمبل رسواترين رژيم سياسی در سراسرجھان تبديل شده است، درحالی به اين اجلاس دعوت شده است که جمھوری اسلامی با يک بحران سياسی عميق رو به روست، تضادھا و اختلافات درونی طبقه حاکم، به شکل بی سابقه ای رشد کرده اند. توده ھای مردم ايران با مبارزات علنی و تعرضی خود نشان داده اند که ديگر نمی خواھند نظم موجود حفظ شود. بی اعتباری سياسی ارگان ھا و نھادھای نظم موجود به نھايت خود رسيده است و سران و فرماندھان نيروھای نظامی و سرکوب رژيم، پنھان نمی کنند که جمھوری اسلامی تنھا با تکيه بر سرنيزه و سرکوب به حيات خود ادامه می دھد.

ما ایرانیان مقیم گوتنبرگ را فرا می خوانیم با کاروانی که صبح روز پنج شنبه ۱۷ دسامبر از مرکز شهر گوتنبرگ به سوی دانمارک راهی خواهد شد، همراه گردند تا در تظاهرات روز ۱۷ دسامبر علیه حضور احمدی نژاد و کنفرانس مطبوعاتی او در کپنهاک شرکت کنیم.
ما با این تظاهرات درپی آنیم تا به همراه دیگرمبارزان راه آزادی، باردیگر ازجهانیان بخواهیم تا از مبارزات آزادیخواهانه ایرانیان برای دستیابی به حقوقی که بیش از سه دهه برای تحقق آن ازهیچ تلاش ومبارزه ای فروگذار نکرده اند ودست به مقاومت و ایستادگی زده اند، درجهت تامین حقوق بشر و خواسته های برحق مردم ایران حمایت نمایند.
شعار های ما :
- خواست لغو شکنجه و احکام اعدام وآزادی بی قید و شرط دستگیرشدگان وکلیه زندانیان سیاسی ایران

- نه به احمدی نژاد و نه به جمهوری اسلامی ، زنده باد مبارزات آزادیخواهانه مردمان ایران  

زمان حرکت کاروان انسانی اعتراض ازگوتنبرگ به سوی کپنهاگ: پنج شنبه ۱۷ دسامبر۲۰۰۹مکان
گوستاوآدولف برگشت همان روزاز دانمارگ به گوتنبرگ

تلفنهای تماس برای آکاهی  بیشتروهمراهی و ثبت نام با کاروان انسانی اعتراض به سفر به احمدی نژاد
:0736778815- 0735065657-

 

      توجه:درخبرنامه های بعدی اطلاعات بیشتر پیرامون ساعت حرکت وبازگشت وهزینه سفررااعلام خواهیم داشت

هیئت مسئولین کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد)

 kanounhambastegi@gmail.com

افزودن نظر جدید