از تشکل یابی مستقلانه و از وحدت و همکاری تشکل های کارگری و سندیکایی حمایت می کنیم!

بیاینه ای که اخیرا توسط فعالین جنبش سندیکایی و کارگری کشور با درخواست به رسمیت شناخته شدن حق تشکل و رعایت کنوانسیون های 87و98 سازمان بین المللی کار از دولت و کارفرمایان تهیه و برای امضاء کارگران ارسال شده بود، با استقبال گرم و حمایت گسترده و دلگرم کننده کارگران و مزد بگیران مواجه گردید.
براساس گزارشات منتشره توسط فعالین دست اندر کار تهیه این بیاینه تا کنون بالغ بر 4500 نفر از شاغلان رشته های گوناگون با گذرادن امضای خود در زیر این بیاینه از درخواستهای مند رج در آن حمایت کرده و انتظار می رود هزاران نفر دیگر نیز به تدریج آنرا امضاء کنند. با توجه به تهد ید ها و خطراتی که در میهن استبداد زده ما متوجه امضاء اینگونه بیاینه هاست امضاء تعداد بسیار زیادی از کارگران و مزد بگیران در زیر این بیاینه نشانه اهمیت تشکل های مستقل و آزاد کارگری نزد کارگران و مزد بگیران و نقشی که این تشکل ها می توانند در بهبود شرایط معیشتی و اجتماعی آنها به وجود آورند، می باشند. این استقبال همچنین نشان داد که توطئه ها، دسیسه چینیهای فریب کارانه تشکل حکومتی و ایدئولوژیک خانه کارگر علیرغم برخورداری از حمایتهای بیدریغ سرمایه داران و دستگاه های امنیتی رژیم نتوانسته است کارگران و مزد بگیران را گمراه و آنها را از تلاش برای تشکیل سند یکاهای مستقل کارگری باز دارد و مانع آشکار شدن نقش منفی، منفعلانه و ضد کارگری این تشکل در نزد زحمتکشان گردد . 
تقویت روحیه همکاری و وحدت گرایی حق طلبانه توام با پیکارجویی و ظلم ستیزی در میان کارگران و مزد بگیران علیرغم تفرقه افکنی های آگاهانه عده ای در برون جنبش کارگری و نا آگاهانه عده ای در درون جنبش نشان دهنده ارتقاء وافزایش آگاهی طبقاتی و اجتماعی در میان کارگران و مزد بگیران و نتیجه تجربیات، اعتصابات و اعتراضات دهه گذشته که با گسترده ترین تعرض حاکمان سرمایه سالار و کارفرمایان به حقوق سندیکایی و اجتماعی کارگران و مزد بگیران همراه بوده است، می باشد . 
سیاست سازمان ما در دو دهه گذشته همواره حمایت از استقرار سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری و به رسمیت شناخته شدن حق فعالیت آنها بر مبنای کنوانسیون های سازمان بین المللی کار توسط دولت و کارفرمایان بوده است. 
کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت ضمن حمایت از بیاینه اخیر تشکل های مستقل کارگری و در خواستهای مطا لبه شده در این بیانیه بار دیگر از تشکل یابی مستقلانه و از همکاری و وحدت کارگران، مزد بگیران، تشکل ها و نهاد های مستقل کارگری حمایت می کند . 
ما ضمن حمایت از نظارت سازمان بین المللی کار بر رعایت کنوانسیون های 87و98، مخالف دخالت این سازمان در امور کارگری ایران هستیم . 
ما همچنین یکبار دیگر و این بار با پیروی از روحیه همکاری و وحدت گرایی موجود در میان کارگران و مزد بگیران و در میان فعالین جنبش سند یکایی داخل کشور همه فعالین و مبارزین جنبش سند یکایی و کارگری مقیم خارج از کشور را به وحدت و همکاری عملی و به حمایت یکپارچه از تلاشهای فعالین داخل کشور برای به رسمیت شناساندن تشکل های مستقل و آزاد فرا می خوانیم . 

کمیسیون کارگری سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت 
20 نوامبر 2005 

بخش: 

افزودن نظر جدید