9 نفر مجموعاً به 15 ترم تعلیق و ارجاع به کمیتۀ انضباطی مرکزی محکوم شدند

9 نفر از فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز مجموعا به 15 ترم ممنوعیت از تحصیل و نیز ارجاع به کمیتۀ انضباطی مرکزی وزارت علوم به اتهام توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی محکوم شدند. کاظم رضایی، سعید خلعتبری، عبدالجلیل رضایی، عنایت تقوی و دو تن دیگر از دانشجویان هر کدام به دو ترم ممنوعیت از تحصیل با احتساب سنوات و ارجاع به کمیتۀ انضباطی مرکزی و آرش روستایی، هادی الملی و حمدالله نامجو به یک ترم ممنوعیت از تحصیل با احتساب سنوات و ارجاع به کمیتۀ انضباطی مرکزی محکوم شدند. این حکم برای 4 نفر از این دانشجویان به دلیل محدودیت در سنوات آموزشیشان دقیقاً به معنای اخراج آنها میباشد. اتهامی که در احکام این دانشجویان عنوان شده است ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه و توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است. این در حالی است که قبلاً در کمیتۀ انضباطی اتهام شرکت در تجمعات 16 و 18 آذر ماه به این دانشجویان تفهیم شده بود و هیچکدام از موارد ذکر شده در احکام به دانشجویان تفهیم نشده بود. از طرفی در حالی این دانشجویان به ممنوعیت از تحصیل محکوم میشوند که علیرغم درخواست آنان جهت دفاع از خود، از حضورشان در جلسۀ رسمی کمیتۀ انضباطی ممانعت به عمل آمده بود. علاوه بر این در احکام صادره از سوی کمیتۀ انضباطی دانشگاه شیراز این 9 دانشجو در مدت اجرای حکم ممنوعالورود شدهاند.
حکم صادر شده برای دانشجویان برای تمام اتهامات ذکر شده در احکام آنان نیست و تصمیمگیری در مورد توهین به شعائر اسلامی یا ملی و اقدام اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی به کمیتۀ انضباطی مرکزی وزارت علوم واگذار شده است که این امر ممکن است به اخراج تعداد بیشتری از دانشجویان منجر شود.
از طرف دیگر برای 27 نفر از فعالان دانشجویی دیگر که به دلیل شرکت در تجمعات 16 و 18 آذر ماه به کمیتۀ انضباطی احضار شدهاند، هنوز حکمی صادر نشده است و احتمالا احکام سنگینی نیز در انتظار آنان خواهد بود.
امروز بیانیهای در سطح دانشگاه شیراز خطاب به «دانشجویان آگاه و بیدار و ملت شریف ایران» توزیع شد که فعالان دانشجویی در آن اعلام کرده بودند احکام ذکر شده غیرقانونی است و دانشجویان تا آخرین نفس در مقابل ظلم، ستم و سرکوب ایستادگی خواهند کرد. طی این بیانیه دانشجویان دانشگاه شیراز از تمامی انسانهای شریف و آزاده درخواست حمایت کردهاند.
این اتفاقات در حالی در دانشگاه شیراز روی میدهد که پس از اعتکاف سیاسی - اعتقادی دانشجویان طیف بسیج برای برخورد با فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز، کمیتۀ انضباطی این دانشگاه با احضار 36 دانشجو و صدور احکام سنگین برای 9 تن از این دانشجویان تا کنون به خواستۀ دانشجویان بسیجی پاسخ مثبت داده است. نکتۀ جالب در مورد دانشجویان بسیجی این است که این دانشجویان با دروغپردازی و جوسازی علیه دانشجویان منتقد دانشگاه شیراز و تجمعات 16 و 18 آذر این دانشگاه توانستهاند، خواستۀ خود را عملی سازند. به نظر میرسد با صدور این احکام برای دانشجویان دانشگاه شیراز، فعالین دانشجویی منتقد واکنش قابل توجهی را در مقابل این احکام نشان خواهند داد.

افزودن نظر جدید