احضار گسترده دانشجويان دانشگاه تهران به كميته انضباطى در فصل امتحانات پايان ترم

۶ نفر از دانشجويان دانشگاه تهران در فصل امتحانات پايان ترم به كميته انضباطى اين دانشگاه احضار شده اند. كليه دانشجويان احضار شده جزء فعالين دانشجويى اين دانشگاه هستند و بعضا پيش از اين و در فصل تابستان نيز با احكام سنگين كميته انضباطى مواجه شده بودند.

اسامى دانشجويان احضار شده به كميته انضباطى به اين شرح است:
۱- شاهو رستگارى، مدير مسوول نشريه دانشجويى خاک. وى براى سومين بار در يک سال اخير به كميته انضباطى احضار مى شود و پيش از اين به يک ترم محروميت از تحصيل محكوم شده بود.
۲- پگاه حمزه اى، مدير مسئول نشريه دانشجويى گيوتين. وى براى دومين بار در يک سال اخير به كميته انضباطى احضار مى شود و پيش از اين به يک ترم محروميت تعليقى از تحصيل محكوم شده بود.
۳- فريد هاشمى، سخنگوى انجمن اسلامى دانشجويان دموکراسى خواه دانشگاه تهران. وى براى سومين بار در يک سال اخير به كميته انضباطى احضار مى شود و پيش از اين به دو ترم محروميت از تحصيل محكوم شده بود.
۴-ياسر مختارى
۵-بهزاد احمد فر
۶- جمشيد اسمعيلى

بعضى از دانشجويان دانشگاه تهران كه به كميته انضباطى احضار شده اند همينك در حال سپرى كردن احكام پيشين خود كه از سوى كميته انضباطى بر عليه ايشان صادر شده بود، هستند.

پيش از اين نيز در آستانه امتحانات پايان ترم ۷ نفر از فعالين دانشگاه علامه طباطبايى با احكام شديد كميته انضباطى مواجه شده بودند. همچنين كميته انضباطى دانشگاه آزاد سنندج براى جمعى از دانشجويان اين دانشگاه احكام سنگينى صادر كرده بود.

در دانشگاه اميركبير نيز جمعى از دانشجويان ورودى جديد كه در جلسه سخنرانى احمدى نژاد در اين دانشگاه به وى اعتراض مى كردند با شكايت بعضى از بسيجيان اين دانشگاه به كميته انضباطى احضار شده اند. بسيجيان مدعى شده اند از سوى دانشجويان مورد ضرب و شتم و فحاشى قرار گرفته اند!

منبع: 
خبر نامه اميرکبير

افزودن نظر جدید