فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکاى شمالى گزارش سالانه وضعيت دانشجويان در ايران

گزارشى که در پيش رو داريد بمناسبت ١۶ آذر «روز دانشجو » در ايران توسط « فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکا شمالى » تهيه و تنظيم شده است. اين نوشتار نگاهى اجمالى به وضعيت دانشجويان در ايران در حد فاصل زمانى اول آذر ١٣٨۴ تا پايان آبان ١٣٨۵ دارد. با توجه به سانسور خبرى حاکم بر مطبوعات ايران و عدم مصونيت فعالين حقوق بشرى، اجتماعى و سياسى در ايران طبيعتا اين گزارش داراى کمبودهايى مى باشد و نمى تواند در بر گيرنده تمامى موارد نقص حقوق شهروندى دانشجويان در ايران باشد.

گزارش موجود را مى توان در موارد ذيل جمع بندى کرد: 
1. بازداشت دانشجويان ١۹ مورد
2. بازجويى از دانشجويان ١٢ مورد
3. احضار دانشجويان به دادگاه ها ۴۵ مورد
4. دانشجويان محاکمه شده ٢۴ مورد
5. احکام صادره شده توسط دادگاه ها ٢٨ مورد
6. احضار به کميته هاى انضباطى ١۴٢ مورد
7. احکام صادره شده توسط کميته هاى انضباطى ٨٢ مورد
8. دانشجويان اخراج از دانشگاه ٢٢ مورد
9. نشريات دانشجويى توقيف شده ٣٢ مورد

بنابر اين گزارش نهادهاى که در سرکوب دانشجويان نقش مستقيم داشته اند عبارتند از:

1. ١. نيرهاى انتظامى
2. ٢. وزارت اطلاعات و امنيت کشور
3. ٣. دادگاه هاى عمومى و انقلاب
4. ۴. حراست دانشگاه ها
5. ۵. کميته هاى انضباطى دانشگاه ها
6. ۶. هيئت نظارت برنشريات دانشجويى
7. ۷. هيئت نظارت بر تشکل هاى دانشجوئى
8. ٨. هيئت نظارت بر دانشگاه ها
9. ۹. بسيج دانشجوديى

نهادهاى که بر اساس شکايت آنها، دانشجويان مورد محاکمه، بازداشت، اخراج از دانشگاه و. . . قرار گرفته اند به شرح زير هستند:

1. ١. رياست دانشگاه ها
2. ٢. معاونت دانشجويى دانشگاه ها
3. ٣. بسيج دانشجويى
4. ۴. امامان جمعه
5. ۵. شوراى نگهبان
6. ۶. وزارت اطلاعات و امنيت کشور
7. ۷. سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى
8. ٨. سپاه پاسداران انقلاب اسلامى
9. ۹. جامعه اسلامى دانشگاه
10. ١٠. نمايندگان ولى فقيه در دانشگاه هابر مبناى اين گزارش نهادهائى که در درون دانشگاه ها اقدام به سرکوب دانشجويان کرده اند عبارتند از:

1. ١. کميته هاى انضباطى
2. ٢. هيئت نظارت بر نشريات دانشجويى
3. ٣. هيئت نظارت بر تشکل هاى دانشجويى
4. ۴. هيئت نطارت بر دانشگاه
5. ۵. حراست دانشگاه
6. ۶. بسيج دانشجويى
7. ۷. رياست دانشگاه
8. ٨. معاونت دانشجويى دانشگاه
9. ۹. نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه ها
10. ١٠. جامعه اسلامى دانشگاه

نهادهائى که در بيرون از دانشگاه ها اقدام به سرکوب کرده اند به شرح زير مى باشند:

1. ١. نيروهاى انتظامى
2. ٢. وزارت اطلاعات و امنيت کشور
3. ٣. دادگاه هاى عمومى و انقلاب
4. ۴. شوراى نگهبان انقلاب اسلامى
5. ۵. امامان جمعه
6. ۶. سپاه پاسداران انقلاب اسلامى
7. ۷. صدا و سيماى جمهورى اسلامى
8. ٨. وزارت کشور
9. ۹. وزارت علوم
براى بازديد از گزارش کامل اينجا را کليک کنيد:
www.komitedefa.org/text/azar٨۵.pdf

"فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکاى شمالى“
ihrnena@gmail.com ٣٠/٨/١٣٨۵ ٢١/١١/٢٠٠۶

انجمن فعالان حقوق بشر در ايران ـ کانادا: FaalanHRC@yahoo.ca
siterahaei@yahoo.com: انجمن مدافعين حقوق بشرو دمکراسى در ايران – فرانسه
اتحاد براى دفاع ازحقوق بشر در ايران – واشنگتن – آمريکا: adhri1@yahoo.com 
انجمن مدافعين حقوق بشر در ايران ـ بلژيک: kanon253m@yahoo.com
info@vzvmiran.de: کانون دفاع از حقوق بشر در ايران - آلمان
shafaei@azadegy.de شبکه فعالان حقوق بشر ايرانى در آلمان: 
HRIRNL@gmail.com: کانون دفاع ازدمکراسى در ايران– هلند
info@komitedefa.org : کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – سوئد 
defendhriran_ca@yahoo.com: کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – کاليفرنيا – آمريکا
komitenoran@yahoo.noکميته نوران ( کميته دفاع از حقوق بشر در ايران – نروژ): 
yebarak@yahoo.ca : سازمان ايرانيان غرب کانادا – ونکور – کانادا
kupg_iran@yahoo.de: کميته دفاع از زندانيان سياسى ايران- برلين 
demokrasi5@yahoo.deکميته دفاع از آزادى و دمکراسى در ايران – اطريش: 
mnrecht@hotmail.com فعالين ايرانى حقوق بشر- سوئيس:
اتحاديه براى دمکراسى در ايران ـ ايتاليا: updi@libero.it
فعالان دفاع از حقوق بشر: Irantestimonyinfo@irantestimony.com

افزودن نظر جدید