تجمع گسترده دانشجويان دانشگاه صنعتى سهند به مناسبت ١۶ آذر برگزار شد

امروز سه شنبه ١۴ آذر ٨۵ تجمعى به مناسبت روز دانشجو در صحن علنى دانشگاه صنعتى سهند تبريز برگزار گرديد. در اين مراسم که از ساعت ٣٠/١٢ تا ١۴ برگزار شد، بزرگترين موضوعى خودنمايى مى کرد حضور گسترده دانشجويان و وجود پلاکاردهايى در حمايت از حقوق پايمال شده خود بود. «دانشگاه زنده است»، «دانشجو به پا خيز»، «قتل دانشجو؟؟؟»، «انقلاب فرهنگى دوم را محکوم ميکنيم»، «يار دبستانى ستاره بر سينه ات چه ميکند»، «قتل، مرگ و اخراج دانشجويان را محکوم ميکنيم»، «دانشجوى زندانى آزاد بايد گردد»، «اتحاد آزادى برابري» و... مضامين شعارها و پلاکاردهايى بود که در تجمع گسترده دانشجويان چشم نوازى مى کرد. در اين مراسم تعدادى از دانشجويان به ايراد سخنرانى پرداخته و نسبت به موضوعاتى چون عدم حق برگزارى مراسم حتى در روز دانشجو، وجود فشار و اختناق در جامعه، اعتراض به سلب آزادى بيان انديشه و اقدامات مسوولين دانشگاه [سهند تبريز] در راستاى تفتيش عقايد از طريق مشاهده و تجاوز به حريم شخصى دانشجويان در سايت کامپيوتر، نامشخص بودن وضعيت انجمن اسلامى دانشجويان، حيف و ميل بودجه عمومى توسط بسيج، اقدامات معاونت جديد دانشجويى در راستاى تفکيک جنسيتى (سمت قبلى معاونت دانشجويى کنونى دانشگاه سهند رياست بسيج اساتيد بوده است!) و اقدامات انحصار طلبانه مسئولين در ايجاد فضاى تک صدايى در دانشگاه، اعتراض کردند. ضمنا تمامى دانشجويان از تجمع فردا مقابل درب دانشگاه تهران و همچنين از دانشجويان ستاره دار حمايت کردند. تجمع، با قرائت قطعنامه و همخوانى سرود يار دبستانى به پايان رسيد.

متن قطعنامه تجمع دانشجويان دانشگاه سهند تبريز بدين شرح است:

قطعنامه پايانى تجمع دانشجويان دانشگاه صنعتى سهند تبريز به مناسبت ١۶ آذر

سکوت آغاز نيستى است اما زننده تر از آن، انفعال است. انسان منفعل، خود مرگ است. تلاش حکومتهاى مستبد همواره در جهت منفعل کردن دانشجو است و در اين راه از هيچ ابزارى فروگذار نمى کند. اما جنبش دانشجويى نشان داده که همواره در برابر ظلم، بيداد، استبداد و استثمار سکوت نخواهد کرد و با اسلحه تفکر، پايه هاى استبداد و ظلم را در خواهد نورديد. جنبش دانشجويى با دو خاصيت اصلى خود، يعنى آرمانخواهى و استقلال از قدرت، همواره حکومتهاى مستبد را به چالش کشانده و سايه هاى ترس را از حريم جامعه زدوده است.
جنبش دانشجويى به عنوان زنده ترين جنبش موجود در ايران، که بيش از نيم قرن از حيات خويش را پشت سر گذاشته، هيچگاه اسير سياست بازى نمى شود و به صورت هدفمند و با برنامه به سوى بزرگترين شعارهاى خود، که نيازهاى متن جامعه اند، حرکت مى کند. مبارزه با فقر، تلاش براى آزادى، عدالت و برابرى، همواره در متن حرکات فعالان دانشجويى بوده و خواهد بود.
ما دانشجويان دانشگاه صنعتى سهند نيز آزادى، عدالت و برابرى را فرياد مى زنيم و ضمن حمايت از تجمع روز چهارشنبه (١۵ آذر) در مقابل دانشگاه تهران و دعوت از همگان براى شرکت گسترده در آن، به مسئولين تماميت خواه نظام و مسئولين دانشگاه تک صدايى هشدار مى دهيم که شعله ى خاموشى ناپذير جنبش دانشجويى نه تنها هيچگاه خاموش نمى شود، بلکه همواره پايه هاى حکومت ظلم و جور را در خواهد نورديد.

زنده باد آزادى، زنده باد برابرى
دانشگاه صنعتى سهند تبريز
١۴ آذر ١٣٨۵

افزودن نظر جدید