محکوميت سياست دوگانه جمهورى اسلامى در قبال دانشجويان ايرانى

فدراسيون دانشجويان مدافع صلح و حقوق بشر

قريب به يک هفته است که دو حادثه دردناک براى دو دانشجوى ايرانى اتفاق افتاد! اتفاقى که در هر دو آنها جان دانشجو ى ايرانى به بازى گرفته شد و نمونه بارزى از نقض حقوق بشر بوده است در حادثه اول يک دانشجو به هر دليلى با شوک الکتريکى مورد حمله پليس آمريکا قرار گرفت و در بعد از آن بود که دولت جمهورى اسلامى ايران بشدت واقعه مذکور را محکوم نمود و تکريم دانشجويان ايرانى را خواستار شد و اين حمله را نمونه اى از نقض حقوق بشر دانست و موضوع را مورد پيگيرى مجارى مورد نظر قرار داد اما هنوز کلام سخنگوى جمهورى اسلامى به پايان نرسيده بود که دانشجوى ديگرى در سبزوار بدست يکى از وابستگان به تشکلى نزديک به عالى ترين مقام جمهورى اسلامى با سلاح سرد کشته شده و خونش دانشگاه سبزوار را رنگين نموده اما همان مناديان و مدعيان تکريم دانشجويان اينبار که دست وفاداران به حکومت خويش را در جنايتى مرگبار و به مراتب ننگين تر از آنى که براى دانشجوى ايرانى اى در آمريکا اتفاق افتاد، را ديده سکوت مرگبارى را پيشه نموده و تا کنون هيچ واکنشى به اين موضوع نشان نداده اند.
ضمن محکوم نمودن واقعه دهشتناک حمله پليس آمريکا به يک دانشجوى ايرانى اين سئوال پيش مى آيد که صرفنظر از هر گونه پيشداورى و مقايسه اى بين آنچه که در دانشگاه يو سى ال اى آمريکا براى آن دانشجو اتفاق افتاده است با قتل يک دانشجو در سبزوار بدست يک عضو بسيج دانشجويى اين سئوال پيش مى آيد که اين تناقض آشکار دليلش چيست؟ چرا اولى با واکنش سريع جمهورى اسلامى مواجه مى شود و دومى با سکوت؟ ! 
" فدراسيون دانشجويان مدافع صلح و حقوق بشر " به مثابه ديده بان مدنى جنبش دانشجويى ضمن محکوم نمودن قتل يک دانشجوى ايرانى توسط يکى از دست پروردگان نظام ولايت مطلقه فقيه خواستار پاسخگويى به حضور نهادهاى بى نظارت حکومتى و نظامى در دانشگاه است چرا که اين قتل را حاصل تئورى هاى پوسيده متحجرانه اى مى داند که اين نهادها مدام بر گوش اعضاى خود مى خوانند.
اين قتل اگر چه در نوع خود بى نظير مى باشد اما اين جنايت ثمره جنايت خاموشى است که سالهاست در دانشگاهها در حال انجام است و آن ترويج فرهنگ بنيادگرايى است که اين قتل گوشه اى از اين دمل چرکين است که درايت بيش از پيش تمامى روشنفکران، روحانيون آزاد انديشان ، اساتيد دانشجويى و فعالين مدنى و سياسى جامعه را مى طلبد.
روابط عمومى فدراسيون دانشجويان مدافع صلح و حقوق بشر

۲۰ نوامبر ۲۰۰۶ برابر با سى ام آبانماه ١٣٨۵ 

افزودن نظر جدید