اعتراض کميته دانشجويى گزارشگران حقوق بشر به سرکوب تجمع زنان در٨ مارس

در هر گوشه و کنار اين شوره زار نا اميدی
چندين هزار جنگل شاداب ناگهان ميرويد از زمين
و بيدار باش قافله اى مى زند جرس، ميزند جرس...


حدود ۵٠٠-۶٠٠ نفر از زنان در روز جهانى زن در پارک دانشجو تهران گرد هم آمده بودند تا از تبعيض ها بگويند و سرود خوانان مراسم بزرگداشت اين روز را برگزار کنند اما نيرويى به نام "نيروى انتظامى“ که ميبايست حافظ جان و مال مردم باشد چنان وحشيانه با مشت و لگد و باتوم بر جانشان افتاد تا براى هميشه فراموش کنند مطالباتشان را...
عملکرد سرکوبگرانهء دستگاههاى قضايى و نيروهاى انتظامى در طى چند ماه گذشته تنها بيانگر يک واقعيت است و آن سياستهاى جديد دولت مهرورزى در مقابل تحرکات جامعه مدنى و مطلبات آنهاست.
سرکوب ددمنشانه و وحشيانهء زنان در روز جهانى زن، صدور احکام سنگين براى فعالين دانشجويى – سياسى، اخراج اساتيد برگزيده از دانشگاهها و دادگاهى کردن آنان، انتصابى کردن رياست دانشگاهها و دانشکده ها، تحت فشار قرار دادن اقليتهاى قومى – مذهبى ، تهديد زندانيان سياسى ، شروع روند اجراى احکام اعدام براى زندانيان سياسى و صدها مورد ديگر از نقض حقوق بشر تنها گوشه اى از فشار و سرکوب فعالين جامعه مدنى است.
اعدام حجت زماني(زندانى سياسى مجاهد) پس از گذشت ۴ سال در سحر گاه روز ١٨ بهمن ماه يک روز قبل تاسوعا (که بر اساس قوانين اعدام در ماه محرم حرام است) به مثابه زنگ خطرى براى تمامى زندانيان سياسى و به خصوص محکومين به اعدام است. در حال حاضر هفت تن از زندانيان سياسى در زندانهاى اوين و رجايى شهر به نامهاى خالد حردانى، شهرام و فرهنگ پورمنصورى، على رضا کرمى خير آبادى، ولى الله فيض مهدوى، سعيد ماسورى، غلام حسين کلبى زير حکم اعدام قرار دارند و تهديدهاى هر روزهء مسئولين زندان و دستگاه قضايى مبنى بر اينکه پس از حجت زمانى احکام سايرين نيز به اجرا در خواهد آمد، بيانگر لزوم همبستگى تمامى نهادها و گروهاى مدافع حقوق بشر در جهت نجات جان اين زندانيان است.
در طى هفته هاى گذشته فريد مدرسى عضو دفتر تحکيم وحدت و دانشجوى دانشگاه علامه نيز از اين رويکرد جديد حاکميت مصون نماند و از سوى بيدادگاه انقلاب به ١ سال حبس محکوم گرديد، سرکوب دراويش گنابادى ، اين مظلومترين و ساکت ترين اقشار جامعه در قم و لغو مرخصى تمامى زندانيان سياسى و .. نيزگوياى اين نکته است که حاکمان باکى از اعمال سرکوبگرانهء خود ندارند.
کميته دانشجويى گزارشگران حقوق بشر به طور قاطع و صريح اين روند بازداشتها، سرکوبها و تهديدها را محکوم مينمايد و از تمامى نهادها و سازمانهاى مدافع حقوق بشر خواهان پيگيرى وضعيت شهروندان ايرانى است.

کميته دانشجويى گزارشگران حقوق بشر

تاريخ ٢٢/١٢/١٣٨۴

http://komitegozareshgar.blogfa.com
Komite_gozareshgar@yahoo.com

افزودن نظر جدید