کنفرانس مطبوعاتى اعضاى شوراى مرکزى انجمن اسلامى دانشجويان پلى تكنيك

خبرنامه دانشجويان اميركبير: ميز گرد خبرى اعضاى شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه پلي‌تكنيك تهران صبح امروز به دنبال مخالفت حراست اين دانشگاه با حضور خبرنگاران و عكاسان براى انعكاس اخبار اين ميزگرد در مقابل درب ورودى اين دانشگاه برگزار شد.

در اين ميزگرد متين مشكين دبير هيات نظارت بر انتخابات انجمن اسلامى دانشجويان با اشاره به اين مطلب كه كانديداهاى انتخابات انجمن اسلامى بايد عضو انجمن اسلامى و ملتزم به اساسنامه اين تشكل باشند گفت: امسال در آستانه برگزارى انتخابات انجمن اسلامى سنگ اندازي‌هايى با هدايت خارج از دانشگاه آغاز شد و در داخل دانشگاه نماينده مقام رهبرى در دانشگاه و نماينده وزير علوم اجراى اين پروژه را دنبال كردند و درخواست تعويق انتخابات را مطرح كردند كه انجمن اسلامى نيز اين درخواست را با هدف همكارى و تعامل با دانشگاه پذيرفت اما اين سنگ‌اندازيها منجر به اعتراض و تحصن دانشجويان شد كه نهايتا” دانشگاه بر اثر فشار دانشجويان ناظرى را معرفى كرد.

وى با اشاره به درخواست هيات نظارت بر انتخابات انجمن اسلامى مبنى بر مورد تاييد بودن كانديداهاى اين انتخابات از سوى اين هيات اظهار داشت: اين درخواست بر خلاف آيين نامه هيات نظارت بر تشكل‌هاى دانشجويى است. در نهايت هيات نظارت بر خلاف هماهنگي‌هاى انجام شده با انجمن اسلامى دانشجويان انتخابات اين تشكل دانشجويى را پس از برگزارى آن را غيرقانونى اعلام كرد.

وى تصريح كرد: دانشگاه، نماينده وزير علوم و نماينده مقام رهبرى با هدف برخورد با فعاليت‌هاى انجمن اسلامى و تلاش براى صدور مجوز براى فعاليت تحت عنوان انجمن اسلامى توسط اعضاى بسيج دانشجويى در اين روز وارد فعاليت شد.

مشكين تاييد كرد: انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير ستون دفتر تحکيم وحدت است و برخورد با فعاليت‌هاى دفتر تحکيم وحدت ابتدا از انجمن اسلامى اين دانشگاه آغاز مي‌شود. نبايد فراموش كرد كه انجمن اسلامى برآمده از آراى دانشجويان است كه سه هزار دانشجوى پلى تكنيكى در انتخابات آن شركت كرده اند براين اساس يك اقليت كوچك هرگز نمي‌تواند در داخل دانشگاه هدايت برنامه‌هاى اين تشكل را به دست گيرد.

مشكين تصريح كرد: سكوت دانشگاه به معناى ركود و انفعال آن نيست و تلاش نهادهاى خارج دانشگاه براى به انحراف كشيدن فعاليت‌هاى دانشجويى به سكوت دانشجويان و دانشگاه پايان خواهد داد.

وى حضور نهاد رهبرى دانشگاه را مغاير با اصل استقلال دانشگاه دانست و افزود: از دولت محترم مي‌خواهيم كه از مهرورزى در دانشگاه صرف نظر كند.

عليرضا قراگوزلو عضو شوراى مرکزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير نيز در اين ميزگرد در تشريح وقايع اخير دانشگاه اميركبير گفت: علت اصلى اين اعتراض‌ها عملكرد هيات نظارت بر تشكل ها و برخورد آن با برگزارى انتخابات انجمن اسلامى بود. اعتراض دانشجويان به اين روند در سطحى بود كه حضور و سخنرانى رئيس دانشگاه نيز آنها را متقاعد نكرد و پس از آن شاهد تهمت‌هاى نارواى نماينده مقام رهبرى دانشگاه به اين تشكل و فعالان آن بوديم. از سوى ديگر پاسخ‌هاى متين و مستدل نماينده انجمن اسلامى دانشجويان به ادعاهاى اعضاى بسيج دانشجويى حجت را بر همگان تمام كرد و آنچه در طول اين روزها رخ داد نشانگر درخواست‌ها و مطالبات واقعى دانشجويان دانشگاه اميركبير بود. وى افزود: هيچ كس نخواهد توانست اين تشكل برخواسته از مطالبات دانشجويان را تعطيل كند.

على صابرى ديگر عضو شوراى مركزى اين تشكل نيز در اين ميزگرد در واكنش به ادعاى برخى خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاى داخلى مبنى بر محوريت اختلافات طيف علامه و طيف شيراز در وقايع اخير اين دانشگاه گفت: اساسا” طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت در دانشگاه پلى تکنيک و انجمن اسلامى دانشجويان اين دانشگاه وجود خارجى ندارد. با اين وجود گروهى تحت عنوان طيف شيراز ليستى ۹ نفره براى شركت در انتخابات انجمن اسلامى ارائه كردند كه عمده اعضاى آن عضو تشكل‌ بسيج دانشجويى بودند. اين اقدام حتى مورد تاييد احمد علمشاهى دبير تشكيلات طيف شيراز دفتر تحکيم وحدت نيز نبوده است.

وى با رد ادعاى فعاليت طيفهاى مارکسيست در انجمن اسلامى دانشجويان گفت: كسانى كه اين ادعا را دارند مي‌توانند با تشكيل دادگاهى ادعاى خود را اثبات كنند و ما به عنوان اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان سوگند ياد مي‌كنيم كه همچنين مساله‌اى در درون انجمن اسلامى وجود ندارد. صابرى با يادآورى حوادث اخير و برخوردهاى صورت گرفته با دانشجويان شعار مهرورزى دولت را ادعايى بى اساس خواند.

على عزيزى ديگر عضو شوراى مركزى اين تشكل نيز با اشاره به بازداشت ياشار قاجار و عابد توانچه دبير انجمن اسلامى دانشجويان و عضو شوراى مركزى گفت: دستگيرى دانشجويان در مقابل درب دانشگاه بدون ثبت، نام آنان در ليست زندانيان كشور ربودن تلقى مي‌شود و تا ۲۴ ساعت اين افراد بايد به دادگاه صالحه تحويل مي‌شوند. اين دو دانشجو هنوز تفهيم اتهام نشده‌اند ضمن اينكه از ملاقات آنان با وكيلشان جلوگيرى شده است كه اين اقدام نقض آشكار قوانين كيفرى است.

وى با اشاره به تكذيب وجود دانشجويان بازداشتى از سوى وزير علوم تحقيقات و فناورى آن را خلاف واقع خواند و افزود: اگر در داخل كشور از پيگيرى اين مساله نتيجه نگيريم آن را از طريق نهاد هاى بين‌المللى دنبال خواهيم كرد و تهيه هرگونه برنامه‌هاى تبليغاتى از اين بازداشت كنندگان را به مثابه گذشته، دادن آدرس غلط به دانشجويان و افكار عمومى در مورد فعاليت‌هاى بحق دانشجويان مي‌دانيم.

عزيزى با اشاره به تغيير رياست دانشگاه پلى تكنيك اظهار داشت: از زمان تغيير رئيس دانشگاه خواسته‌ها و مطالبات دانشجويان بى پاسخ مانده است.

مهدى سعيدي‌پور عضو ديگر شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان نيز در اين ميزگرد با اشاره به اظهارات آقاى ميراحمدى – نماينده مقام رهبرى در دانشگاه – گفت: بر اساس اظهارات ايشان حوادث اخير و اعتراضات صورت گرفته از خارج از دانشگاه و در ارتباط با حوادث بم و كرمان بوده است.

وى همچنين آمادگى تشكل متبوع خود را براى مناظره و پاسخ به ادعاهاى مطرح شده در مورد اين تشكل اعلام و عنوان کرد: اتهام خط دهى فعاليت‌هاى انجمن اسلامى دانشجويان از بيرون دانشگاه و حتى خارج از کشور ادعاى کذبى بيش نمى باشد. تمامى اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان چه آن هنگام که به نهادهاى امنيتى احضار شده اند و چه آن هنگام که در گفتگو با مخالفان انجمن اسلامى دانشجويان ادله اى براى اين مورد خواستند

احسان منصورى ديگر عضو شوراى مركزى اين تشكل نيز با حضور در اين ميزگرد رويكرد اصلى اين تشكل را پيگيرى خط مشى اصلى دفتر تحكيم وحدت يعنى دورى از قدرت و استقلال دانشگاه عنوان كرد و افزود نهادينه كردنتساهل و تسامح، نقد و گفتگو، قانون گرايى، دفاع از حق برگزارى تجمع هاى آزاد، حق دگرانديشى به عنوان اصول و مبانى فكرى اين تشكل همچنان با جديت و دنبال خواهد شد. در عين حال اين تشكل خط انتقادى خود را در عرصه سياسى كشور بدون انگيزه مشاركت دنبال خواهد كرد و در جريان اين روند ارتباط با جنبش هاى كارگرى، زنان و ….. را دنبال خواهد كرد.

سميه ميرآشه عضو شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير نيز در اين ميزگرد با بازخوانى آرمانهاى اوليه انقلاب مبتنى بر آزادى و استقلال و جمهوريت پيگيرى اين اهداف را جزو برنامه‌هاى انجمن اسلامى دانشجويان عنوان كرد.

وى در ادامه به برگزارى فستيوال فرهنگى _ سياسى انجمن اسلامى دانشجويان با توجه به روال گذشته اشاره كرد و افزود: جزئيات برنامه‌هاى اين فستيوال متعاقبا” اعلام خواهدشد.

عباس حيكم زاده عضو شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشچويان پلى تكنيك هم با اشاره به خط آشكار برخورد با دانشجويان و فعالان سياسى گفت: آغاز اين حركت با دستگيرى رامين جهانبگلو رخ داد كه پس از آن با بازداشت دانشجويان و ديگر فعالان فكرى - سياسى دنبال شد.

وى همچنين برخورد با تجمع زنان را که در روز گذشته انجام شد محکوم کرد و آنرا مخالف قوانين موضوعه كشور دانست.

وى در انتها بازداشت ياشار قاجار و عابد توانچه را برخورد به فعاليت‌هاى مدنى اين دانشجويان خواند و افزود: اتهام ارتباط با بيگانه و خط دهى از خارج از دانشگاه به فعالين دانشجويى محكوم است و سوابق انجمن اسلامى و فعاليت‌هاى مستقل دانشجويى مردود بودن اينچنين اتهامى را اثبات مي‌كند. انجمن اسلامى اين برخوردها و بازداشتها را در داخل كشور از طريق قوه قضائيه و ساير نهاد هاى مربوطه دنبال و در صورت عدم توفيق از طريق نهادهاى بين المللى دنبال خواهد كرد.


گزارش ايلنا از مصاحبه مطبوعاتى انجمن اسلامى دانشجويان پلى تكنيك:

نشست مطبوعاتى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير كه قرار بود ساعت ٣٠/١٠ در خصوص مسائل مربوط به انتخابات انجمن اسلامي, معرفى اعضاى شوراى مركزى منتخب و اعتراض به بازداشت حامد توانچه و ياشار قاجار دراين دانشگاه برگزار شود، به دليل ممانعت انتظامات دانشگاه از ورود خبرنگاران به داخل دانشگاه،‌‏پشت ميله‌‏هاى دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، دبير هيات نظارت انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير در اين نشست مطبوعاتى گفت: سكوت در دانشگاه به معناى عدم وجود صداى اعتراض در آن نيست و اگر كسانى از بيرون دانشگاه بخواهند فعاليت انجمن اسلامى را كه برآمده از آراء دانشجويان است، در اختيار خود قرار دهند، دانشگاه ساكت نخواهد نشست.

متين مشكين افزود: هيات نظارت بر انتخابات انجمن طبق اساسنامه اين تشكل براى نظارت بر برگزارى انتخابات تشكيل شد و ما از اعضايى كه شش ماه سابقه عضويت در انجمن را داشتند، براى ثبت نام دعوت كرديم و پس از ثبت نام، به بررسى صلاحيت‌‏ها پرداختيم.
وى افزود: اعضايى مي‌‏توانستند در اين انتخابات كانديدا شوند كه علاوه بر شش ماه سابقه فعاليت، به اساسنامه انجمن اسلامى نيز ملتزم باشند.
مشكين مدعى شد: از ابتداى برگزارى انتخابات از جانب نهادهاى خارج از دانشگاه و برخى نهادهاى داخل دانشگاه سنگ‌‏اندازي‌‏هايى صورت گرفت و نماينده وزير علوم و مسوول نهاد رهبرى در هيات نظارت پروژه‌‏اى را اجرا كردند كه طى آن قرار بود فعاليت‌‏هاى انجمن اسلامى محدود و در نهايت اين تشكل منحل شود كه موفق نشدند.
دبير هيات نظارت انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير با بيان اينكه انجمن اسلامى دانشگاه در جهت تعامل با هيات نظارت درخواست آنها را مبنى بر تعويق زمان برگزارى انتخابات اجرا و يك هفته آن را به تعويق انداخت، گفت: به دليل دخالت‌‏هاى نماينده وزير علوم و نماينده نهاد رهبرى در هيات نظارت و مخالفت آنها با برگزارى انتخابات آزاد، تجمعات اعتراض‌‏آميزى توسط دانشجويان برگزار شد كه زير فشار دانشجويان دانشگاه ناظرى براى برگزارى انتخابات معرفى كرد.
مشكين ادامه داد: پس از معرفى ناظر، هيات نظارت اعلام كرد بررسى صلاحيت كانديداى انتخابات با ماست در حالى كه اين كار خلاف آيين‌‏نامه هيات نظارت است. طبق اين آيين‌‏نامه آنها مي‌‏توانند بر انتخابات نظارت داشته باشند اما حق دخالت در امور اجرايى را ندارند.
وى اظهار داشت: هيات نظارت براى بررسى تخلفات بايد از اعضاى هيات منصفه دعوت كند و هيات نظارت حق اظهار نظر در مورد درستى يا نادرستى انتخابات را ندارد و اين مساله به عهده هيات منصفه است.
مشكين با بيان اينكه نهاد نمايندگى رهبرى در دانشگاه اميركبير با حمايت تعدادى از اعضاى بسيج درخواست تاسيس انجمن موازى را داده‌‏اند، خاطرنشان كرد: طبق آيين‌‏نامه تشكل‌‏ها كسى حق ندارد در صورت حضور يك تشكل درخواست تاسيس يك تشكل موازى را با همان نام بدهد كه رييس دانشگاه و نماينده نهاد رهبرى بر اين اساس اعلام كردند كه ما چنين مجوزى را نداده‌‏ايم.
وى با تصريح بر اينكه انجمن اسلامى اميركبير ستون دفتر تحكيم وحدت است، گفت: آنها مي‌‏دانند كه تمام فعاليت‌‏هاى تحكيم وحدت از اميركبير شروع و به جاهاى ديگر تسرى مي‌‏يابد لذا اولين جايى كه بايد تضعيف يا منحل شود، همين دانشگاه است و به همين دليل اين فشارها را به انجمن وارد مي‌‏كنند.
دبير هيات نظارت انجمن اسلامى دانشگاه اميركبير اظهار داشت: انجمن اسلامى اميركبير برآمده از آراء دانشجويان است و حدود سه هزار نفر در آن شركت و به كانديداهاى مورد نظر خود راى داده‌‏اند، ما وظيفه خود مي‌‏دانيم كه از حق آنها دفاع كنيم و اجازه نخواهيم داد يك گروه كوچك مطابق با افكار و ايده‌‏هاى محدود خود بخواهد انجمن را رهبرى كند.
مشكين با بيان اينكه برخى سعى مي‌‏كنند دعواى بين انجمن اسلامى با بسيج دانشجويى و نهاد رهبرى را به دعواى بين دو طيف علامه و شيراز بكشانند، در حالى كه چيزى به اسم طيف شيراز در اين دانشگاه وجود ندارد.
وى با بيان اينكه با دخالت نهادهاى خارج از دانشگاه در امور تشكل‌‏هاى مستقل دانشجويى مخالفيم، گفت: حضور اين نهادها مغاير اصل استقلال دانشگاه است و ما از احمدي‌‏نژاد مي‌‏خواهيم كه مهروزي‌‏اش را از دانشگاه ما بردارد؛ مهرورزى كه سرانجام آن بازداشت دانشجويان و تحت فشار قرار دادن آنهاست.
همچنين عضو منتخب انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير گفت: برخى سعى دارند با موازي‌‏سازى، انجمن‌‏هاى اسلامى مستقل و منتقد را تعطيل كنند در حالى كه بايد بدانند دانشگاه و دانشجو بيدار است و اجازه اين كار را نخواهد داد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عليرضا قره‌‏گزلو در نشست مطبوعاتى اعضاى منتخب انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير كه در پشت ميله‌‏هاى اين دانشگاه انجام شد، گفت: زمانى كه هيات نظارت طى نامه‌‏اى انتخابات انجمن را غيرقانونى اعلام كرد، دانشجويان به صورت خودجوش با تجمعات خود خواستار برگزارى انتخابات آزاد شدند.
وى خاطرنشان كرد: انتخابات انجمن اسلامى با حضور دو هزار و ٨٠٠ نفر از دانشجويان برگزار شد تا دانشجويان نشان دهند انجمن مشروعيت خود را از آراء دانشجويان مي‌‏گيرد نه نهادهاى خارج از دانشگاه يا هيات نظارت. با اين كار دانشجويان حجت را بر مسوولان شوراى عالى انقلاب فرهنگى و نهادهاى غيردانشگاهى تمام كردند.
قره گزلو گفت: ما درخواست مناظره با اعضاى هيات نظارت در خصوص مسائل مربوط به اين تشكل را داده‌‏ايم اما آنها هنوز به ما پاسخ نداده‌‏اند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، على صابرى، ديگر عضو منتخب انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير نيز در اين نشست خبرى گفت: عده‌‏اى فرم‌‏هايى را تحت عنوان انجمن اسلامى طيف شيراز پخش كرده و نه نفر را به عنوان اعضاى انجمن اسلامى موقت معرفى كردند كه از اين نه نفر، چهار نفر عضو بسيج بوده و يك نفر نيز به عنوان نماينده بسيج با ما مناظره كرده و سه نفر ديگر نيز دانشجو نيستند.
وى اظهار داشت: آقايانى كه مدعى هستند اعضاى انجمن اسلامى از طيف ماركسيست هستند، بيايند و ادعاهايشان را اثبات كنند و ما سوگند مي‌‏خوريم كه چنين چيزى وجود ندارد.
على عزيزى، ديگر عضو شوراى مركزى اين تشكل نيز مدعى شد: وقتى پروژه لغو انجمن اسلامى با موفقيت مواجه نشد، دبير انجمن اسلامى را دستگير و عابد توانچه را در مقابل درب دانشگاه بازداشت كردند.

وى افزود: اين افراد با توجه به اينكه هيچ‌‏كس بازداشت آنها را به عهده نگرفته بود و اسامى آنها تا مدت‌‏ها در ليست زندانيان اوين نبود، به اعتقاد ما ربوده شده بودند، حالا هم كه در اين ليست هستند، هنوز تفهيم اتهام نشده و اجازه ملاقات به وكيل آنها داده نشده است.
عزيزى افزود: آنها گفته‌‏اند كه پس از تشكيل پرونده، اجازه ملاقات به وكيل اين دو داده خواهد شد اما زمانى كه وكيل آنها (دادخواه) مراجعه كرد، وكالت نامه را به او ندادند و همه اينها نقض صريح قوانين است.
وى خاطرنشان كرد: مطابق مصوبه شوراى امنيت ملى در اسفند ٨٣ قرار بود دانشجويان از سوى نهادهاى امنيتى بازداشت نشود و مسائل آنان در كميته‌‏هاى انظباطى پيگيرى شود كه اين مساله رعايت نشده و خلاف اين مصوبه عمل شده است.
عزيزى با تصريح بر اينكه شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير وضعيت دانشجويان بازداشتى را شديدا پيگيرى خواهد كرد، گفت: در ابتدا وضعيت عابد توانچه و ياشار قاجار را از طريق نهادهاى داخل حكومت پيگيرى خواهيم كرد كه در صورت به نتيجه نرسيدن، از سازمان‌‏هاى جهانى و حقوق بشر كمك خواهيم خواست.
وى خاطرنشان كرد: بسيارى از خواسته‌‏هاى دانشجويان، صنفى و در جهت زندگى بهتر در دانشگاه‌‏هاست اما متاسفانه دولت با مديرى كه در وزارت علوم گذاشته، نتوانسته است به مطالبات دانشجويان پاسخ دهد و ما امروز با انباشت مطالبات دانشجويان و اعتراضات صنفى آنها مواجهيم. 
عضو منتخب شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير گفت: خبرهايى مبنى بر آماده بودن احكام اخراج و تعليق براى برخى از دانشجويان عضو انجمن اسلامى شنيده‌‏ايم و مطمئن هستيم كه با تعطيلى دانشگاه، اين اتفاق مي‌‏افتد اما بايد بگويم كه دانشگاه و دانشجو زنده است و اجازه اجراى آن را نمي‌‏دهد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، مهدى سعيدي‌‏پور، عضو منتخب شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير در نشست مطبوعاتى انجمن اسلامى، گفت: ما آمادگى برگزارى مناظره با كسانى كه حاضر به مناظره هستند، داريم.
احسان منصورى، ديگر عضو اين تشكل با اشاره به اينكه مواضع كامل انجمن در خصوص مسائل مربوط به انتخابات انجمن طى بيانيه‌‏اى اعلام خواهد شد، تصريح كرد: شوراى مركزى فعلى رويكرد دورى از قدرت و بازگشت به دانشگاه را كه از شعارهاى دفتر تحكيم وحدت است، دنبال مي‌‏كند و در حال حاضر پيگيرى استقلال دانشگاه را در دستور كار خود دارد.
منصورى اظهار داشت: ما كارويژه دانشجويان را آگاهي‌‏بخشى به عنوان واسطه بين نخبگان و توده مردم مي‌‏دانيم و در جهت تقويت عرصه عمومي, نهادينه كردن نقد و گفت‌‏وگو, جلوگيرى از تفتيش عقايد و دفاع از قانون‌‏گرايى عمل خواهيم كرد.
وى ادامه داد: نگاه ما به عرصه سياسى، يك نگاه انتقادى است نه مشاركتى و دخالت در عرصه‌‏هايى كه جز وظايف احزاب به شمار مي‌‏آيد.
منصورى اظهار داشت: كار دانشجو و دانشگاه نقد است و ما ارتباط با جنبش‌‏هاى كارگرى و زنان را پيگيرى خواهيم كرد.
سميه ميرآشه، عضو ديگر شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير گفت: انقلاب اسلامى در ٢٢ بهمن ۵۷ با شعار استقلال, آزادى و جمهورى اسلامى پيروز شد و ما امروز در راستاى آن شعار خواستار آزادى و استقلال دانشگاه هستيم.
وى افزود: ما معتقديم رشد و پوياى علمى و فرهنگى دانشگاه و ايجاد فضاى سالم فكرى مستلزم استقلال دانشگاه و عدم وابستگى آن به نهادهاى سياسى و نهادهاى قدرت و احزاب حكومتى و غيرحكومتى است.
ميرآشه، رويكرد آتى انجمن را توجه بيشتر به دغدغه‌‏هاى صنفى و فرهنگى دانشجويان عنوان كرد و گفت: در راستاى افزايش آگاهي‌‏هاى علمي, فرهنگى و اجتماعى دانشجويان چهارمين فستيوال تابستانى را برگزار خواهيم كرد.
عباس حكيم‌‏زاده، ديگر عضو اين تشكل خاطرنشان كرد: خط برخورد با دانشجويان و جنبش زنان آغاز شده است و ما برخورد با اساتيد دانشگاه، صدور حكم اجبار بازنشستگى اساتيد و برخورد با زنان و دانشجويان توسط كميته‌‏هاى انضباطى و نهادهاى مدنى را محكوم مي‌‏كنيم. امروز دانشجويان به دليل درخواست‌‏هاى صنفى چون داشتن تشكل آزاد و مستقل, داشتن خوابگاه بهتر و نشريه دستگير مي‌‏شوند.
وى خاطرنشان كرد: شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير هشتمين روز تحصن خود را در اعتراض به بازداشت ياشار قاجار و عابد توانجه در صحن علنى دانشگاه برگزار مي‌‏كند.
حكيم‌‏زاده همچنين از تشكيل كميته پيگيرى وضعيت اين دانشجويان توسط شوراى مركزى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير خبر داد و گفت: وضعيت اين دانشجويان را از مراجع داخلى و از طريق دفتر قوه قضاييه پيگيرى خواهيم كرد كه اگر به نتيجه نرسيم، از طريق مراجع بين‌‏المللى اقدام خواهيم كرد.

افزودن نظر جدید