۲۰۰ميليون زن "ناپديد شده"

ترجمه از: 
سيامک سلطانی

مندرج در سايت روسی زبان: www.owl.ru* 

نسل کشی جنسی، تنها نامی است که می توان به اين کشتار دسته جمعی و وحشتناک و تراژيک داد. اين رقم، تنها با تعداد کل تلفات منازعات مسلحانه قرن بيستم که به اعتقاد تاريخ نگاران، خشن ترين قرن درطول تاريخ بشريّت بود، قابل مقايسه است. برای نخستين بار "مرکز کنترل دمکراتيک نيروهای مسلح" که در ژنو مستقر است، رسيدگی به اين مسئله را دردستور کار خود قرار داد. اين مرکز، نهادی است بين المللی، و سال هاست که برای رسيدن به جهانی امن تر، در تلاش و مبارزه است. 
در اعلاميه ای که از طرف اين نهاد و با عنوان " زنان و دنيای نا امن" انتشار يافته است، می خوانيم: " جامعه جهانی با بی تفاوتی، ناظر قتل حوّا است." هنگامی که در فاصله بين سال های ۱۹۹۳ و۲۰۰۳، تعداد منازعات مسلحانه "حاد" )منظور منازعاتی هستند که تعدادکشته ها رقمی بالای ۱۰۰۰نفر را شامل می شود( تا ۸۰ درصد کاهش داشته اند، نبرد روانه زنان بمراتب حشن تر و هلاکت بار تر گشته است. 
داده های آماری، آشکارا گواه بر آن دارند که نزديک به ۲۰۰ ميليون دختر و دختربچه ازآمار جمعيتی "محو" شده اند. در پشت کلمه "محو"، يکی از هولناکترين جنايات بر عليه بشريت خود را استتار کرده است. اين جنايت به شکل کشتار سيستماتيک زنان که قربانیان قتل وگرسنگی و فقرو انواع تبعيضات می شوند، خود را نشان می دهد. برای بسياری حکم مرگ ، بدون حق اعتراض، حتی پيش از به دنيا آمدنشان صادر می شود. 
دانشمند هندی و برنده جايزه نوبل درعلم اقتصاد، آمارتياسن که ازدست اندرکاران تهيه اين اعلاميه بود، براساس داده های سازمان ملل متحد و ديگر سازمان های معتبرجهانی، دراين رابطه می گويد: "حداقل ۶۰ ميليون دختربچه پس از اعلام اين که قرار است دختر به دنيا بيايد، در نتيجه کودک کشی و يا سقط جنين های اجباری، مورد «حذف» قرار گرفته اند." 
در کشور هايی مانند چين، کره جنوبی، هند و کشورهای شمال آفريقا، قتل دختر بچه ها، عملی است متداول؛ برای نمونه در جريان يکی از آخرين آمار گيری های جمعيّتی در چين، نسبت تعداد پسران به دختران ۱۱۹ به ۱۰۰ بود، در حالی که از نظر بيولوژيک اين نسبت بايستی ۱۰۳ به ۱۰۰ باشد. مشابه اين مسئله درهند نيز اتفاق می افتد. به گفته مسئول دولتی آمار جمعيّت، درطی دو دهه اخير در اين کشور چند ميليون سقط جنين به دليل نارضايتی از جنسيت جنين، صورت گرفته اند. 
"حکم نابودی بر اساس نوع جنسيت" حتی پس ازرسيدن به دوران بلوغ نيز به اجرا گذاشته می- شوند. همه ساله نزديک به ۳ ميليون زن و دختر، فقط به دليل زن بودنشان به قتل می رسند. بيش از ۸/۲ ميليون زن به بيماری ايدز، و۱۲ ميليون زن به مالاريا مبتلا هستند. ضمنا ۵۰۰۰ زن را که همه ساله در به اصطلاح "سانحه آتش سوزی در آشپزخانه" می سوزند، نيز نبايد از قلم انداخت. اين قبيل "سوانح" معمولا از جانب خانواده شوهر و به دليل عدم رضايت شان از جهيزيه عروس ، سازماندهی می شوند. 
از کامبوج و تايلند گرفته تا به ايالات متحده آمريکا و سويس، خشونت خانگی امری است متداول. ۴۰ تا ٧۰ درصد قتل های زنان در سراسر جهان، توسط شوهران و يا نامزدها صورت می گيرند. در اين عرصه کشور های اسلامی در مقام اول قرار دارند؛ ۴٧ درصد از آمار قتل زنان در کشور مصر، به زنانی تعلق دارد که توسط خويشاوندان و با هدف "پاک نمودن" لکه ننگ که در نتيجه تجاوز به اين زن، دامنگير خانواده شده است، بقتل رسيده اند. 
در پاکستان روزانه ۳ زن با هدف "پاک کردن ننگ"، بقتل می رسند، و طبق اظهارات يکی از فعالين جنبش زنان، ناهيد محبوبه الهی، در اکثر موارد، قاتل مورد مجازات قرار نمی گيرد، زيرا که پليس اين گونه قتل ها را " دعوای خصوصی" ارزيابی نموده و از انجام تحقيقات جدّی خودداری می کند. 
در سال ۲۰۰۵ نيز همچون گذشته، از هر۵ زن يک نفر قربانی تجاوز جنسی می شود. اين رقم تنها به کشورهای در حال توسعه مربوط نمی شود؛ تعداد زنانی که در سال جاری مورد تجاوز قرار گرفته اند بالغ بر٧۰۰ ميليون نفر است، که در ايالت متحده آمريکا به تنهايی شامل بر ۵ ميليون نفر است. ما با وخامت آشکاری نيز در عرصه تجارت "بردگان سکس" روبرو هستيم، که از٧۰۰ هزار تا ۲ميليون نفری را در بر می گيرد که همه ساله به کشورهای ديگر فروخته می شوند. اين رقم به نسبت ۵ سال پيش افزايش ۵۰ درصدی داشته است. 
آمار مرگ به دليل آسيب ديدگی شديد ارگان توليد مثل، نيز افزايش شديدی داشته است: ۶۰۰۰ زن در روز (بيش از ۲ميليون نفر در سال). در کشورهايی که فقط برای مردان امکانات درمانی فراهم هستند، ۶۰۰ هزار زن به هنگام زايمان جان می بازند؛ همين تعداد انسان در سال ۱۹۹۴ در جريان قتل عام روآندا در بقتل رسيدند، تراژدی روآندا يک بار اتفاق افتاد، اما اين ديگری هر سال تکرار میشود. 
به اعتقاد مرکز"کنترل دمکراتيک نيروهای مسلح"، علت وضعيتی چنين فاجعه بار و تکان دهنده را بايد در عدم وجود "قدرت سياسی و اقتصادی زن" جستجو نمود. زنان در حالی که بيش از دو سوم جمعيت دونيم ميلياردی را شامل می شوند، مجبور هستند که با کمتر از ۲ دلار در روز گذران زندگی نمايند، ضمن آن که ۶۶ درصد آنان قادر به خواندن و نوشتن نيستند. علی رغم مبارزات دهها ساله برای حقوق زنان، زنان فقط صاحب ۱درصد از کره زمين هستند و فقط ۱۴درصد کرسی های پارلمانی و ٧ درصد پست های وزارت را در اختيار دارند. 

* منبع اوليه اين مقاله Corriere della Sera و نويسنده آن خانم آلکساندرا فارکاس است. 

بخش: 

افزودن نظر جدید