لات‌ها و قوادان، حاميان رژيم شاه و حالا: اسطوره‌هاى جمهورى اسلامى

پس از رياست جمهورى احمدى نژاد سانسور کتاب در ايران تشديد يافته است و حتى تجديد چاپ کتاب‌هائى که قبلا انتشار يافته‌اند نيز با موانعى مواجه شده است. اخيرا نيز از برگزارى مجمع عمومى نويسندگان ممانعت به‌عمل آمد و در نمايشگاه کتاب در ارديبهشت ٨۵ نيز آثار گلشيرى، تاريخ اجتماعى ايران اثر مرتضى راوندى و زندگى‌نامه مصطفى شعاعيان را پس از چند روز از گذشت نمايشگاه جمع‌آورى کردند. اما از سوى ديگر با توجه به سياست رژيم در اشاعه و گسترش فرهنگ واپسگرايانه در جامعه اغلب کتاب‌هائى که در ايران انتشار مى‌يابند از نظر محتوى با ديدگاه‌هاى ارتجاعى و خرافى رژيم مطابقت دارد، به‌عنوان مثال مى‌توان از انتشار کتاب‌هايى مانند داستان‌هاى بى‌مايه و احساس‌برانگيز اقتباس شده از فيلم‌هاى هندى، رمان‌هاى سطحى و زندگى‌نامه سران رژيم. که در کتاب‌هاى اخير سران رژيم به‌نحو اغراق‌آميزى درباره مبارزات خستگى‌ناپذيرخود عليه رژيم شاه قلمفرسائى مى کنند و مبارزات نيروهاى چپ و ملى‌گرا را بى‌اهميت و بدون تاثير جلوه مى‌دهند و به انتشار کتابهايى مانند" اثرات دعا و نيايش" يا" کليات تعبير خواب" و يا "صلوات هديه خدا" که فاقد ارزش علمى مى‌باشند مبادرت مى‌ورزند. 
اما هدف اين نوشتار بررسى دو جلد کتاب با عنوانهاى " طيب در گذر لوطى‌ها" و"سرگذشت لوطى‌ها" است که اخيرا در ايران انتشار يافته‌اند.محتواى اين دو کتاب شامل شرح حال کلان‌لاتها و چاقوکش‌ها و يا به اصطلاح لمپن‌ها گنده‌لاتها مى‌باشد. تعريف و تمجيد و اسطوره‌سازى از اين لاتها و معرفى آنان به‌عنوان مردانى با خصلت‌هاى انسانى و ويژگى‌هاى والاى اخلاقى و خدمتگزار و پشتيبان مردم، نشانگر فاجعه‌اى فرهنگى است که مسلما بر بخشى از جوانان ميهن‌مان اثرى ويرانگر بر جاى خواهد گذاشت، با بررسى نحوه زندگى و چگونگى عملکرد آنان در جامعه مشخص مى‌شود که آنها نه تنها حامى مردم نبوده و به ارزشهاى اخلاقى پاى بند نبودند بلکه افرادى شرور، زورگوو فرصت‌طلب نيز بوده‌اند و در مقاطع حساس به‌عنوان مزدور توسط دو رژيم شاه و جمهورى اسلامى در برابر توده‌هاى مردم و خواسته‌ها و منافع آنان قرار گرفته‌اند. اين کلان‌لاتها از طريق باج‌گيرى، قاچاق مواد مخدر ايجاد مکان‌هائى براى مصرف مواد مخدر و قمار و يا اخذ درآمد زنان تن‌فروش ارتزاق کرده و ثروت اندوخته‌اند و با عربده‌کشى و چاقوکشى در محلات فقيرنشين، به قول خودشان نفس‌کش مى‌طلبيدند و به اين ترتيب آرامش نسبى ساکنان فقير و زحمتکش محله را به‌هم می‌زدند.
رژيم شاه و جمهورى اسلامى در استفاده از اين عناصر لمپن و طفيلى جامعه براى پيشبرد مقاصد و اهداف خود در شرايط حساس براى بقاء و تداوم حاکميت خويش دارى وجه اشتراک هستند. پس از شهريور ٢٠ و ضعف نظام حکومتى شاه و توانمندى احزاب و نيروهاى سياسى که داراى پايگاه توده‌اى بودند، دربار و نيروهاى طرفدار سلطنت از نيروى لات‌ها و چاقوکش ها براى تهاجم و ضربه زدن عليه نيروهاى مترقى و مردمى استفاده مى‌کردند. کلان‌لاتها که از قدرت سازماندهى خرده‌لاتها و افراد ناآگاه برخوردار بودند در راُس نيروهاى آشوبگر و سرکوبگر قرار داشتند. اوج استفاده گسترده و سرنوشت ساز از اين عناصر مزدور در کودتاى ٢٨ مرداد در تاريخ معاصر ما ثبت شده است. پس از کودتاى ٢٨ مرداد کلان‌لاتها به پاداش خدمت به دربار و خيانت به مردم به موقعيت مالى و اجتماعى ممتازى دست يافتند و شاه به‌طور رسمى آنان را در دربار به‌حضور پذيرفت و از آنان قدردانى کرد.

عکس شماره ١ که طيب حاج رضائى، حسين رمضان يخى و محمود مسگر را در برابر شاه با دسته‌هاى گل نشان ميدهد، سند معتبر، گويا و رسواکننده‌ای از حاميان رژيم شاه در کودتاى ٢٨ مرداد است و اين واقعيت را آشکار مى‌کند که عاملان اصلى کودتاى ٢٨ مرداد عقب‌مانده‌ترين و شرورترين اقشار جامعه و مشتى باج‌گير و چاقوکش بودند که تاج و تخت را با تيغه چاقو وارعاب و تهديد مردم به شاه باز گرداندند. به‌هنگام قدردانى و سپاس از اين چاقوکش‌هاى حرفه‌اى صدها نفر از فرزندان آزاده مبارز و انديشمند ميهن مان مانند کيوان، کريمپور شيرازى، سيامک، مبشرى، دکتر مصدق و دکتر فاطمى در زندان‌ها زير شکنجه‌هاى وحشيانه قرار داشتند و بعضى از آنان در انتظار حکم اعدام بودند. اينک به‌طور اختصار به زندگى تبهکارانه چاقوکش‌هائى که در حضور شاه قرار داشتند اشاره می‌کنم: 
١- طيب حاج رضائى – طيب باج‌گير ميدان ميوه و تره‌بار تهران بود و بارها به‌جرم چاقوکشى زندانى شده و يک‌بار به‌جرم قتل به ٣ سال زندان محکوم گرديد. طيب در کودتاى ٢٨ مرداد نقشى فعال داشت پس از کودتا امتياز واردات موز به او واگذار شد، در سال ٣۹ به‌مناسبت تولد فرزند شاه مسير عبور نوزاد شاه را از بيمارستان تا کاخ مرمر چراغانى کرد و طاق نصرت بر پا ساخت. طيب به پاس وفادراى به شاه عکس شاه را با تاج روى بدنش خال‌کوبى کرده بود، طيب در سال ۴٢ در تظاهرات ضد رژيم شرکت داشت و به اعدام محکوم گرديد. او در مورد شاه و کودتاى ٢٨ مرداد گفته بود شترى را که خودم روى پشت بام بردم خودم آن را پائين خواهم آورد.
٢- حسين رمضان يخى- حسين نيز يکى از لات‌هاى معروف تهران بود که طبق گفته يکى از مصاحبه‌کنندگان در کتاب "طيب در گذر لوطى‌ها" حسين رمضان يخى پنج بار مرتکب قتل شده بود او نيز از طريق باج‌گيرى ثروت اندوخته بود.
٣- محمود مسگر- يکى از لات‌ها و باج‌گيران قلعه شهر نو بود که بر اساس گفته يکى از اعضاى خانواده‌اش در کتاب "از سرگذشت لوطى‌ها" در منطقه شهرنو داراى ۶٠ باب مغازه و يک سينما بود.

عکس٢ ناصر جيگرکى را در لباس رسمى در يکى از کاخ‌هاى شاه نشان می‌دهد. ناصر جيگرکى از لات‌هاى معروف تهران بود که در قصابخانه تهران کار ميکرد. او پس از کودتا به پاس خدماتش به رياست صنف جگرفروشى برگزيده شد و در دربار به حضور شاه رسيد.
در نظام جمهورى اسلامى نيز مانند تمام نظام‌هاى خودکامه که فاقد پايگاه مردمى هستند از وجود لات‌ها، چاقوکش‌ها و لمپن‌ها براى مقابله با نيروهاى آزاديخواه سود جسته است. در آغاز انقلاب مقامات جمهورى اسلامى به سازماندهى لات‌ها اقدام کردند، در اين راستا هادى غفارى نقش فعالى در اين زمينه داشت. در جريان انقلاب فرهنگى و مقاومت دانشجويان در برابر تهاجم رژيم، لات‌ها و لمپن‌ها که سازماندهى شده بودند، نقش اساسى را در سرکوب و بيرون راندن دانشجويان از دانشگاه‌ها به‌عهده داشتند. در آغاز انقلاب تعداد زيادى از چاقوکش‌ها و تبهکاران جذب کميته‌ها شدند. يکى از شاخص‌ترين آنان ماشاءالله کاشانى معروف به ماشاءال قصاب بود که رياست حفاظت از سفارت آمريکا را قبل از تسخير به‌عهده داشت در آن زمان سازمان مجاهدين سوابق چاقوکشى و سوء استفاده هاى او را در اخذ رشوه از متقاضيان ويزا افشاء کردند.
همواره پيوند ديرينه‌اى بين لاتها و روحانيون وجود داشته است زيرا اين دو قشر براى پيشرد مقاصد خود به‌يکديگر نيازمندند. قبل از کودتاى ٢٨ مرداد شعبان جعفرى محافظت دو تن از روحانيون سرشناس يعنى آيت‌الله کاشانى و فلسفى واعظ معروف را به‌عهده داشته است. اگر چند ماه قبل از انقلاب شعبان جعفرى يکى از موثرترين عوامل کودتا که طبق اعترافات خودش ضارب دکتر فاطمى، انجوى شيرازى و کريمپور شيرازى بوده است با روحانيت بيعت ميکرد اکنون از او هم به‌عنوان يکى از اسطوره‌هاى جمهورى اسلامى ياد مى شد. گردانندگان اصلى مراسم مذهبى ماه محرم نيز اغلب لات‌ها و لمپن‌ها بوده‌اند چنانکه بزرگترين دسته‌هاى عزادارى را طيب و حسين رمضان يخى به راه می‌انداختند.
اکنون نيز ياران قديمى و دست‌پروردگان آنان در برپائى مراسم مذهبى فعال هستند. مورد ديگرى که در اين دو کتاب به آن اشاره می‌شود اشاعه خرافه‌پرستى است چنان‌که بعضى از مصاحبه‌کنندگان در اين کتابها القاء مى‌کنند که لمس کردن و بوسيدن علم‌ها و طوق‌ها که در مراسم سينه‌زنى انجام می‌شوند موجب شفاى بيماران ميشود، در شرايطى که آثار و نوشته‌هاى ارزشمند علمى و ضد خرافه‌پرستى دچار سانسور ميشوند و نويسندگان آزاده و انديشمندى مانند مختارى پوينده و سعيدى سيرجانى و سلطانپور به قتل ميرسند و آزاديخواهانى مانند زرافشان، سلطانی، جهانبگلو، باطبی، فيض مهدوى و هزاران آزاده ديگر به بند کشيده ميشوند. رژيم تعمدا و هدفمند با انتشار چنين کتاب‌هائى تلاش می‌کند تا از چاقوکش‌ها، اسطوره و نماد انسانيت بسازد و آنان‌را به‌عنوان الگوى جوانمردى به جوانان تحميل کند. زيرا اين قشر با روحانيت اشتراک منافع دارند و در شرايط حساس به فرمان حاکميت با چاقو و چماق در برابر نيروهاى آزاديخواه صف‌آرائى خواهند کرد.
جمهورى اسلامى با عملکرد ارتجاعى خود عامل ترويج خشونت و چاقوکشى است در خيابان‌ها و فروشگاه‌ها، انواع چاقوها، گرز و چماق، آلات نزاع و قتاله به‌فروش می‌رسد که بديهى است کارکرد آنها فقط در موارد دعوا و نزاع مى‌باشد و به‌علت عدم امنيت در جامعه به‌ويژه براى زنان، بعضى از زنان به ناچار براى دفاع از خود در برابر تهاجم مردان با خود چاقو حمل مى‌کنند. همه روزه در ايران شاهد مسائل ناگوارى هستيم. مردم که از فشارهاى حاکميت در تمام عرصه‌ها به تنگ آمده‌اند و از مشکلات اقتصادى و بر آوردن هزينه‌هاى زندگى عاصى اندْ، بر اثر اختلافات جزئى که در فضائى آرام و منطقى قابل حل است اغلب با چاقو يکديگر را مجروح ساخته و يا به قتل ميرسانند. در شرايط کنونى ميهن مان فرهنگ چاقو کشى و لمپنيسم به مانند ديگر مشکلات اجتماعى متاسفانه همچنان روند صعودى طى می‌کند.

بخش: 

افزودن نظر جدید