اطلاعيه کانون نويسندگان ايران: به‌آذين درگذشت

مردم شريف و آزاده‌ی ايران!

درگذشت محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذين) نويسنده و مترجم نامدار، پس از تحمل يك دوره‌ی طولانى بيمارى، نويسندگان، هنرمندان و جامعه‌ی مستقل فرهنگى ايران را سخت اندوهگين كرد.
زنده‌ياد به‌آذين يكى از بنيان‌گذاران كانون نويسندگان ايران در ٣٨ سال پيش از اين بود. او بيش از نيم قرن در عرصه‌ی ادبى، فرهنگى و اجتماعى ايران حضور فعال داشت. چندان كه نامش يادآور انسانى سخت‌كوش و مبارزى پر شور و سرا پا عشق به مردم است. انسانى كه عمرى را در راه فعاليت‌هاى فرهنگى و اجتماعى سپرى كرد. به‌آذين نسبت به بي‌عدالتى، ستم و استبداد معترض بود. در راه آزادى انديشه و بيان همواره ‌كوشيد و سرسختانه در برابر سانسور و اختناق ايستادگى ‌كرد و از سوى ديگر حكومت‌هاى وقت همواره او را در تنگنا و فشار قرار ‌دادند.
به‌آذين علاوه بر خلق آثارى در زمينه‌ی ادبيات داستانى و مسائل اجتماعى، آثار ماندگار و تا‏ثيرگذارى از نويسندگان بزرگ جهان همچون بالزاك، شكسپير، شولوخف، رومن رولان، گوته و. .. را با نثرى شيوا و روان به فارسى برگرداند.
اگر امروز ادبيات معترض و متعهد ما هنوز به راه دشوار خود ادامه مي‌دهد، از پرتو وجود انسان‌هاى آگاهى چون به‌آذين است.
كانون نويسندگان ايران درگذشت اين نويسنده، مترجم و فعال اجتماعى را به جامعه‌ی مستقل فرهنگى ايران و كوشندگان راه آزادى انديشه و بيان تسليت مي‌گويد.

كانون نويسندگان ايران
١٣/٣/٨۵

افزودن نظر جدید