تهدید علیه برندۀ جایزۀ صلح نوبل شدت میگیرد

۱۳ دی ماه ۱۳۸۷

کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران و دیدهبان حقوق بشر امروز اعلام کردند که دولت ایران باید فوراً به کارزار اعمال فشار علیه خانم دکتر شیرین عبادی که در حال حاضر به تهدید و خشونت توسط چماقبهدستان در مقابل منزل ایشان کشیده شده است، پایان بدهد. خانم دکتر شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل سال ۲۰۰۳ میلادی و از مدافعان پیشگام حقوق بشر در ایران است.

این دو سازمان حقوق بشری نگرانیهای شدید خود را از خطر جانیای که خانم عبادی را به دنبال تظاهرات خشونتبار روز دوازدهم دی ماه در مقابل منزل ایشان در تهران تهدید میکند، ابراز داشتند.

کنت روث مدیر کل دیدهبان حقوق بشر گفت که «خشونت چماقبهدستان به دنبال علنی شدن کارزار اعمال فشار علیه خانم عبادی توسط دولت ایران، گویای این است که جان خانم عبادی در خطر جدی است.» کنت تاکید کرد: «از آن جایی که به نظر میرسد که فشار علیه خانم عبادی به ارتباط ایشان با مقامات سازمان ملل متحد که منجر به گزارش حقوق بشر در ایران شده، مربوط است، مقامات سازمان ملل و مسئولین آن در هر کجای دنیا که هستند باید از این مدافع حقوق بشر که پایبند به اصول اخلاقی است، حمایت کنند.»

خانم عبادی در مصاحبه با رسانهها اعلام کردند که حدود ۱۵۰ نفر در حالی که علیه او شعار میدادند در مقابل محل مسکونی ایشان تظاهرات به راه انداخته بودند. آنها تابلوی دفتر وکالت خانم عبادی را که در همان ساختمان محل سکونتشان است، شکستند و بر روی دیوار ساختمان شعارهای زننده نوشتند. چماقبهدستان بعد از نیم ساعت با سررسیدن پلیس محل را ترک کردند.

خانم عبادی در مصاحبهای با کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران گفتند که «علیرغم همۀ این فشارها، من ایران را ترک نخواهم کرد و از فعالیتهای حقوق بشری خودم دست نخواهم کشید. من به کار خودم به همان روش همیشگی ادامه خواهم داد.»

شواهد به طور مرتب این موضوع را تائید میکنند که علت شدتگرفتن آزار و اذیت دولت علیه خانم عبادی، ارتباط ایشان با مقامات حقوق بشر سازمان ملل و استفاده آنها از اطلاعاتی است که خانم عبادی در کانون مدافعان حقوق بشر منتشر میکرد. این اطلاعات در گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در بارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران که در آبان ماه ۱۳۸۷ انتشار یافت، مورد استفاده قرار گرفت و به قطعنامۀ انتقادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بارۀ ایران منجر شد.

مطبوعات و وبسایتهای نزدیک به دولت ایران ماهها بود که علیه خانم عبادی مطلب مینوشتند و بعد از گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد، قدم به پیش گذاشته و خواستار اعمال شدت عمل علیه ایشان شدند. وبسایت شبکۀ خبر دانشجویان سازمان بسیج دانشجویی که وبسایت نزدیک به وزارت اطلاعات ایران است در روز دوازدهم دی ماه مطلبی تحت عنوان «حاشیه امن شیرین عبادی از بین میرود» منتشر کرد.

در این مقاله خواستار اعمال فشار شدید علیه خانم عبادی به خاطر اتکای مقامات سازمان ملل متحد به مستندات کانون شد: «یکی از این فعالیتهای تبلیغی کانون علیه نظام، انتقال اطلاعات در سطوح مختلف از کشور به سازمان ملل متحد است که منجر به صدور قطعنامهای علیه ایران در زمینۀ حقوق بشر شد و آقای بان کی مون نیز صراحتاً به نقش مهم گزارشهای کانون مدافعان حقوق بشر در روند صدور این قطعنامه اشاره کرد... آیا این مصداق انتقال یا فروش اطلاعات به بیگانگان نیست؟»

دولت ایران موظف است که به طور یقین از مدافعین حقوق بشر محافظت کند. بر اساس اعلامیۀ سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر، که در مجمع عمومی این سازمان با توافق تمامی اعضا در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید، دولتها موظف شدند که در مقابل هرگونه خشونت، تهدید، اقدام تلافیجویانه، تبعیض قانونی یا عملی، فشار و یا هرگونه عملیات خودسرانهای که ممکن است به خاطر تلاش مشروع مدافعان در ارتقاء حقوق بشر علیه آنها رخ دهد، همۀ اقدامات لازم را توسط همۀ مقامات خود برای حفاظت از مدافعین حقوق بشر در پیش بگیرند.

هادی قائمی، همآهنگکنندۀ کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، گفت: «اصلاً قابل پذیرش نیست که خانم دکتر عبادی به خاطر تماسهای کاملاً مشروع با مقامات سازمان ملل متحد تهدید میشوند. ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد موظف است که چنین ارتباطاتی را با سازمان ملل متحد تسهیل کند و ملزم به تأمین امنیت جانی خانم عبادی میباشد.»

دیدهبان حقوق بشر و کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، به همۀ دولتها و سازمانهای بیندولتها به شدت تأکید میکنند که از دولت ایران بخواهند که برای تضمین امنیت جانی خانم عبادی و فراهم کردن شرایط برای ادامۀ کار ایشان در زمینۀ حقوق بشر همۀ گامهای ضروری را بردارند.

افزودن نظر جدید