پرسش و پاسخی از یاران به مناسبت سی و پنجمين سال آغاز جنبش فدايیان: دانش باقرپور

راز ماندگاری 

پرسش:

جنبش فدايى با آرمان ها، نظام ارزشى، روحيات و فرهنگ معينى آغاز کرد و تداوم يافت. اينک شما در جهان کنونى و در سى و پنجمين سالگرد بنيان گذارى آن جنبش، "رهرو راستين" آن حرکت را چگونه تعريف مى کنيد؟ به بيان ديگر پويايى و تحول انديشه در جهان دائما تغيير يابنده از يک سو و از سوى ديگر، پايبندى به آن آرمان ها، ارزش ها و سنت ها را چگونه مى بينيد و تعريف شما از هم عصر بودن در عين ريشه در تاريخ داشتن چيست؟

پاسخ:

پاسخ به پرسش شما را از سه منظر مورد توجه قرار مى دهم و پرداختن به «آرمان و ارزش ها» را به فرصت ديگرى موکول مى سازم.
۱) بنيان گذاران سازمان با تجهيز خويش به عقل روشنگر و ذهنى پرسش گر، شجاعانه و صادقانه بر استقلال و انديشيدن انتقادى تأکيد داشتند. همچنين توليدات نظرى و تئوريک بنيان گذاران همگى بر صورت بردارى هاى ساختارى تکيه داشت. آثار تحقيقى به جا مانده، گواه بر اين مدعا است. 
همين موضوعات، نشان از راز ماندگارى آنان دارد.
۲) امروزه، الگوبردارى از روش هاى صحيح بنيان گذاران در کسب هويت نوين و تدوين مشى سياسى مستقل با تکيه بر صورت بردارى هاى علمى و واقعى، آموزه اى بس گرانبها است که نبايد از نظر پنهان نگاه داشته شود. از اين رو آنچه که در اولويت قرار دارد و با سياست امروزين تماس برقرار مى سازد، تلاش براى رهايى کامل از چنگال مذهبى است. از همين رو تضاد اصلى و اجتماعى در ايران، تضاد مردم تحت سلطه با حاکمان مستبد و سلطه گر است. 
بنابراين تقليل تضاد اصلى مردم به «طبقات اجتماعي» به مفهوم ناديده انگاشتن سلطه سياه حکومت بر مردم ايران است. 
۳) سال هاست که با فروپاشى بلوک سوسياليستى و گسست فدائيان از باور ايدئولوژيک، راه براى بازسازى «نظرى و برنامه اي» فراهم شده است که البته بدون نقد شفاف و علمى آن، بستر و فرهنگ بازنگرى نظرى و برنامه اى چپ فراهم نمى شود. زيرا هيچ اعتقادى ولو آنکه از يقين ذهنى برخوردار باشد، از بازنگرى انتقادى در امان نيست. 
از اين رو اصل خطاانگارى شامل همه عرصه هاى فکرى، فرهنگى و رفتارى دوران ماست که به تبع آن وجه دموکراتيک تجديد ساختار را قوياً از ما طلب مى کند. 

افزودن نظر جدید