پرسش و پاسخی از یاران به مناسبت سی و پنجمين سال آغاز جنبش فدايیان: حسن نادری


پرسش:

جنبش فدايى با آرمان ها، نظام ارزشى، روحيات و فرهنگ معينى آغاز کرد و تداوم يافت. اينک شما در جهان کنونى و در سى و پنجمين سالگرد بنيان گذارى آن جنبش، "رهرو راستين" آن حرکت را چگونه تعريف مى کنيد؟ به بيان ديگر پويايى و تحول انديشه در جهان دائما تغيير يابنده از يک سو و از سوى ديگر، پايبندى به آن آرمان ها، ارزش ها و سنت ها را چگونه مى بينيد و تعريف شما از هم عصر بودن در عين ريشه در تاريخ داشتن چيست؟

پاسخ:

با درود هاى رفيقانه و با تشکر از اين ابتکار و تلاش به همفکرى بيشتر، سعى ميکنم به پرسش تقريبا ٨٠ کلمه اى شما، پاسخى فشرده بدهم.
سئوال محورى در طول تاريخ بشر چگونه فائق آمدن بر فاکتورهاى مولد بى عدالتى در روابط انسانى است؟ 
شکل دگرگونى ناهنجارها در هر دوره تاريخى تحت شرايط عام مبارزاتى عصر خود است. در آستانه سى و پنجمين سالگرد بنيانگزارى جنبش آرمانِِ عدالت خواهى فدائيان همراه با عنصر واقعى آزاديخواهى، به عنوان دو رکن بالنده اجتماعى همچنان در دستور روز است. اما با چه تئورى و جنبش اجتماعى دگرگون ساز به مثابه اهرم آزاديبخش انسان و با اجتناب از خطاى ديروز، ابتکار عقب نشاندن فاصله موجود بين استثمار کننده و استثمار شونده، مقتدر و زيرسلطه اقدام نمود؟ تاريخ يک مکانيسم نيست، بلکه عمل آگاه انسانها را ايجاب ميکند. اجراء ممکن ها بستگى به ابتکارها دارد.
اگر همه چيز ممکن نيست، اما هيچ چيز هم از قبل نوشته نشده است. آيا تاريخ با نظام سرمايه دارى حرف آخر خود را زده و سوسياليسم در چشم انداز آيندهء بشرى محو شده است؟ اختلال مدنى بوجود آمده از آتش سوسياليسم دولتى، هر سازمان عد التخواه و آزادى طلب را بر آن ميدارد تا در مقابل نقش و مقام سياست از خود بپرسد. يک عقيده در حال زايش است. غير قابل پشت سرگذ اردن نظام سرمايه دارى به زير سئوال ميرود.
نيروهاى سرمايه در دوره کنونى بحران، تغييرات تکنولوژى، نقش اطلاعات و جهانى شدن در جهت تبعيت بيش از پيش کار از آهنگ سرمايه، اطاعت و انعطاف بخش خدمات از قانون بهره مالى تلاش ميورزند. پس چگونه است که بشر با همه پيشرفتهاى خود نتواند و نخواهد عليه تهديدات خطر گسترش فقر جهانى اقدامى نکند؟ حتى آيزنهاور در پايان دوره دوم رياست جمهورى خود سخنانى ايراد نمود مبنى بر اينکه ظهور و گسترش مجتمع هاى صنعتى ـنظامى در نظام ما پايه هاى دموکراسى را محدود ميکنند.
نقل به معنى. پس حداقل در مبارزه براى آزادى متحد شويم.

افزودن نظر جدید