وصيت نامه خسرو گلسرخی

من یك فدایی خلق ایرن هستم و شناسنامه ی من جز عشق به مردم چیزی دیگر نیست . من خونم را به توده های گرسنه و پابرهنه ی ایران تقدیم می كنم و شما آقایان فاشیست ها كه فرزندان خلق ایران را بدون هیچ گونه مدركی به قتلگاه می فرستید ، ایمان داشته باشید كه خلق محروم ایران انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت . شما ایمان داشته باشید از هر قطره خون ما صدها فدایی بر می خیزد و روزی قلب همه ی شما را خواهد شكافت . شما ایمان داشته باشید كه حكومت غیر قانونی ایران كه 28 سیاه مرداد به خلق ایران توسط امریكا تحمیل شده در حال احتضار است و دیر یا زود با انقلاب قهرآمیز توده های ستم كشیده ی ایران درو و واژگون خواهد شد . “
شاعر و نویسنده ی خلق ایران 
خسرو گلسرخی ( امضا)

و ضمنا یك عدد حلقه ی پلاتین ( طلا سفید ) و مبلغ یك هزار و دویست ریال وجه نقر به خانواده ام یا زنم بدهند .

خون ما پیرهن كارگران 
خون ما پیرهن دهقانان
خون ما پیرهن سربازان
خون ما پرچم خاك ماست .

افزودن نظر جدید