آرشیو نشریه کار از شماره 1 تا 60، اسفند 1357 تا خرداد 1359

اولین شماره کار در تاریخ 19 اسفند ماه 1357 منتشر شد. در خرداد ماه 1359 انشعابی در سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران رخ داد و سازمان، به دو سازمان جدا از هم تبدیل شد که بعدها به اکثریت و اقلیت معروف گشتند.

پس از آن، یعنی از شماره 61 به بعد نشریه کار هم‌زمان توسط هر دو سازمان منتشر می‌شد. به همین دلیل شماره های 1 تا 60 جداگانه طبقه‌بندی می‌شوند.

افزودن نظر جدید