کار روزنامه ای شماره 78

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

1-مصاحبه متین و نسبتا مستدل جناب خلیق را مطالعه کردم.مرا تا حدودی به گذشته ها برد ،زمانیکه زنده یاد کیانوری جلسات پرسش و پاسخ هفتگی برگزار می کرد .یقینا مصاحبه ی اخیر اقای خلیق ،که نشانگر پختگی سیاسی قابل قبولی در عرصه سیاسی برای جنبش چپ کشورمان است ،افزون بر من دیگران زیادی را به عکس العمل مثبت ترغیب خواهد کرد. 2-متاسفانه راه حل سیاست توجیه انفعال سیاسی و اجتماعی برای دوستداران سازمان اینجا نیز بار دیگر ارائه شده است.ما عملا با سیاست مطالبه محوری مطروحه در گفتگو ،فقط به توضیح و بازگویی حقایق اجتماعی در بین دوستان خودی سوق داده می شویم و لاغیر .توضیح اینکه سیاست "عملا نا ممکن و غیر مفید و ناکارآمد"استفاده از شرایط بوجود امده برای توضیح معضلات اجتماعی ،سیاستی است مبتنی بر عدم اعتقاد بر توده های مردمی و توان جنبش اجتماعی واقعا موجود .این سیاست ، سیاستی مائویستی و چریکی است . 3-تمایل دارم از نزدیک در ارتباط با سازمان قرار بگیرم.

دوست عزیز وانیک! اگر ممکن است آدرس مایل خودتان را برای یکی از اعضای شورای سردبیران ارسال کنید تا در مورد تماس شما اقدام شود. یا اگر ممکن است همین جا قرارش دهید. زندە باشید