نامه به دبیرکل سازمان ملل

به: دبیرکل سازمان ملل متحد

به: پارلمان اروپا

ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در ماه مه سال ۲۰۱۷ کانديدا شده است. وی در سال ۱۹۸۸ عضو هیأتی بود که روح الله خمینی منصوب کرده بود. این هیأت مسئولیت اعدام هزاران زندانی سیاسی ظرف چند هفته را بر عهده گرفت.

نامزدی رئیسی که متهم به ارتکاب جنایات باورنکردنی علیه بشریت است، توهین به همه آنهایی است که خواهان رسیدگی به خواستهای خانواده های زندانیان اعدام شده اند. این کاندیداتوری،‌ اهانت به جامعه بین المللی و همه نهادهای ملل متحد و پارلمان اروپاست که از خواست تحقیق درباره اعدام های جمعی در سال ۱۹۸۸ در ایران حمایت کرده اند.

ما موکدا از شما می خواهیم به نمایندگی از سوی نهادهای بین المللی پشتیبان عدالت و حقوق بشر در ایران،  در این مورد موضعگیری کنید. رئیسی و حامیانش باید بدانند که فردی مانند رئیسی در مذاکرات بین المللی شخص نامطلوب است. فشار بین المللی می تواند رئیسی و حامیانش را مجبور به لغو کاندیداتوری او کند.

با احترام

هیأت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

۱٥ آوریل ۲۰۱۷

متن انگلیسی نامه:

                                                                                                                                                             I.G.e.v

                                                                                                                              PB 260268
50515 Cologne

Germany

15 April 2017

 

To the Secretary General of the Unied Nations

Ebrahim Reisi has declared that he will run for the Iranian Presedential Elections in May 2017. In

1988, Ebrahim Reisi, was a member of a commission appointed by Rouhollah Khomeinei, which was

responsible for the execution of thousands of political prisoners within a few weeks.

The nomination of Reisi, who is accused of incredible crimes against humanity, is a slap in the face of

all those who demand justice for the families of the executed prisoners. This nomination is a

humiliation of the international community and the bodies of the United Nations and the European

Parliament, who have supported the quest for investigating the mass executions in Iran in 1988.

We are urgently asking you for statements on behalf of all international bodies standing for justice

and human rights in Iran. Reisi and those supporting him must now that a person like Reisi is not

welcome as a negotiating partner in international relations. International pressure can force Reisi

and his supporters to withdraw his nomination.

Best Regards

Political and Executive Committee

Organisation of Iranian People’s Fadaian (Majority)

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

سلام
من این متن را در فیسبوک بازنشر دادم اظهار نظر وپرسیده میشود «بسیار حرک خوب و با ارزشی است
آیا به فارسی برای ایشان ارسال شد؟
اگر متن سوئدی یا انگلیسی آن را دارید لطف کنید در سایت بگذارید تا باز تکثیر شود»