هشدار به دبیرکل سازمان ملل نسبت به کاندیداتوری رئیسی

مصاحبۀ مرتضی صادقی با علی پورنقوی
تصویری-صوتی: 

افزودن نظر جدید