هشدار به دبیرکل سازمان ملل نسبت به کاندیداتوری رئیسی

مصاحبۀ مرتضی صادقی با علی پورنقوی

nmh_bh_dbyr_khl_szmn_mll

افزودن نظر جدید